Details

Title

Anisotropy of the Main Lignite Parameters Variability of Bełchatów Area

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Armstrong M. (1998), Basic linear geostatistics, doi.org/10.1007/978-3-642-58727-6 ; Bartuś T. (2005), Statystyczne modele zmienności parametrów jakości węgla brunatnego w centralnej części złoża Bełchatów (praca doktorska). ; Bartuś T. (2007), Przyczynek do badań lokalnej, poziomej zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w centralnej części złoża Bełchatów. Analizy statystyczne, Kwartalnik AGH Geologia, 33, 1, 89. ; Bartuś T. (2009), Geostatystyczna estymacja parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystująca znajomość zmienności lokalnej, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 25, 2, 5. ; Ciepliński A. (1995), Identyfikacja i modelowanie warunków zalegania oraz wybierania trudno urabialnych kompleksów geologicznych zaburzonych złóż węgla brunatnego, 41. ; Czarnecki L. (1992), Syntetyczny profil litostratygraficzny utworów trzeciorzędu złoża Bełchatów, null, 18. ; Gotowała R. (1994), Model tektoniki rowu Kleszczowa - interpretacja danych z wykorzystaniem metod komputerowych, null, 92. ; Gotowała R. (1999), Pozycja i główne etapy młodoalpejskiego rozwoju rowu Kleszczowa w świetle badań mezostrukturalnych w odkrywce KWB Bełchatów i numerycznej analizy wyników wierceń, null, 23. ; Hałuszczak A. (1994), Główne etapy ewolucji strukturalnej utworów kenozoicznych rowu Kleszczowa, null, 78. ; Isaaks E. (1989), An introduction to Applied Geostatistics. ; Kasiński J. (1984), Tektonika synsedymentacyjna jako czynnik warunkujący sedymentację formacji brunatnowęglowej w zapadliskach tektonicznych na obszarze zachodniej Polski, Przegląd Geologiczny, 32, 5, 260. ; Kokesz Z. (2006), Trudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmienności złóż i szacowaniu zasobów metodą krigingu, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 22, 3, 5. ; Kokesz Z. (1983), Zasady doboru wariogramu przy obliczaniu wielkości błędów ekstensji, Przegląd Geologiczny, 31, 2, 83. ; Kokesz Z. (1984), Anizotropia parametrów złożowych - cele i metody badania, Technika Poszukiwań Geologicznych, 23, 2, 40. ; Matl K., 2000 - Wybrane elementy budowy geologicznej złoża Bełchatów. [W:] Słomka T., Wagner M., red. - Charakter petrografioczny i warunki sedymentacji wybranych kompleksów litologicznych z profilu miocenu w złożu węgla brunatnego Bełchatów. Prace Geologiczne PAN O. Kraków, nr 147, s. 11-19. ; Mucha J. (1991), Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skrypty Uczelniane nr 1215. ; Mucha J. (1994), Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. ; Namysłowska-Wilczyńska B. (2006), Geostatystyka. Teoria i zastosowania, 356. ; Nieć M. (1990), Geologia kopalniana. Wydawnictwa, 504. ; Naworyta W. (2008), Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/4, 97. ; Słomka T. (2000), Charakter petrograficzny i warunki sedymentacji wybranych kompleksów litologicznych z profilu miocenu w złożu węgla brunatnego Bełchatów. Prace Geologiczne PAN O. Kraków, nr 147, 21. ; Surfer 8. User's Guide, 2002, Golden Software, Inc., Colorado, s. 640. ; Wagner M. (2000), Charakter petrografioczny i warunki sedymentacji wybranych kompleksów litologicznych z profilu miocenu w złożu węgla brunatnego Bełchatów. Prace Geologiczne PAN O. Kraków, nr 147, 101. ; Wysokiński L. (1984), Poligeniczność tektonicznego rowu Kleszczowa, Technika Poszukiwań Geologicznych, 23, 2, 2.

DOI

10.2478/v10269-012-0014-2

×