Details

Title

Distribution and Effects of Chemical Control of Gout Fly (Chlorops Pumilionis Bjerk.) on Spring Wheat in South-Eastern Poland

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2008

Volume

vol. 48

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2008

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-008-0054-1 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2008; vol. 48; No 4

References

Adamczewski K. (2002), Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH" [K. Adamczewski, K. Matysiak - tłumaczenie i adaptacja], 15. ; Bubniewicz P. (1993), Skrzypionki występujące na zbożach i ich zwalczanie, 19. ; Boczek J. (1972), Szkodliwoś&cA niezmiarki paskowanej (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) (<i>Diptera: Chloropidae</i>) i odporność na nią pszenic uprawianych w Polsce, Rocz. Nauk Roln., Seria E - Ochrona Roślin, 1, 23. ; Gołębiowska Z. (1957), Badania nad wpływem różnych terminów siewu zbóż na porażenie ich przez muchy zbożowe, Roczn. Nauk Roln, 4, 523. ; Gołębiowska Z. (1959), Szkodliwość niezmiarki paskowanej (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.), Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 1, 107. ; Derron J. (1990), La mouche jaune des chaumes (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.): biologie, musibiliti, moyens de lutte, Revuesuisse Agric, 2, 101. ; Kaniuczak Z. (1999), Efekty produkcyjne i ekonomiczne chemicznego zwalczania szkodników w zbożach, Pam. Puł., z, 114, 159. ; Kaniuczak Z. (2003), Niezmiarka paskowana (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) (<i>Diptera, Chloropidae</i>) - znaczne zagrożenie plonów pszenicy jarej różnych odmian w okolicach Rzeszowa, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 714. ; Kąkol E. (2002), Występowanie i szkodliwość wciornastków (<i>Thripidae</i>) na pszenicy jarej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 647. ; Lipa J. (1999), Nowoczesna ochrona zbóż, Pam. Puł, 114, 241. ; Lisowicz F. (1998), Niezmiarka paskowana (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) - zapomniany szkodnik zbóż, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 156. ; Lisowicz F. (2001), Straty w plonach jęczmienia jarego powodowane przez niezmiarkę paskowaną (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) w województwie podkarpackim, Zesz. Nauk. AR w Krakowie, z, 76, 233. ; Lisowicz F. (2002), Podatność odmian jęczmienia jarego na niezmiarkę paskowana (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.), Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 619. ; Mrówczyński M. (2004), Ochrona zbóż przed szkodnikami, Wieś Jutra, 68, 31. ; Ruszkowski J. 1950. Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1939. Ann. Univ. M. C. Skłodowska, Sec. E., Suppl 2, Lublin: 1-95. ; Simm K. (1937), Przyczynek do znajomości niezmiarki (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.), Roczn. Ochr. Roślin, 4, 1. ; Sekuła J. (1965), Badania nad szkodliwością niezmiarki paskowanej - <i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk. (<i>Dipt., Chloropidae</i>) na pszenicy jarej, Pol. Pismo Entomol. s. B, z, 37-38, 181. ; Studziński A. (1971), Występowanie niezmiarki paskowanej (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) na dokłosiach pszenic oraz powodowane straty w Polsce w latach 1961-1968, Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 2, 117. ; Węgorek W. (1972), Nauka o Szkodnikach Roślin, 512. ; Wałkowski W. (1991), Wzrost znaczenia szkodników zbóż, Ochrona Roślin nr, 5-6, 17.
×