Details

Title

Merely a threat? Worldwide transformation as a chance of development - psychological reflection

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2011

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10059-011-0030-x

Source

Polish Psychological Bulletin; 2011; No 4

References

Albrow M. (1990), Globalization, knowledge and society, 9. ; Albrow M. (1993), The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought, 248. ; Arnett J. (2002), Psychology of globalization, American Psychologist, 57, 774, doi.org/10.1037/0003-066X.57.10.774 ; Arnett J. (2004), Emerging adult-hood: The winding road from the late teens through the twenties. ; (2005), Emerging adults in America: coming of age in the 21<sup>st</sup> century. ; Ash T. (2011), Oni i tak przyjdą [They will come anyway], Tygodnik Powszechny, 31, 22. ; Barber B. (2000), Dżihad kontra McŚwiat [Jihad vs. McWorld]. ; Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika? [Globalisation. The human consequences]. ; Błachnio A. (2011), Globalizacja a jednostka [Globalisation and the individual]. ; Bolter D. (1990), Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera [Turing's Man: Western culture in the computer age]. ; Brzezińska A. (2005), Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych [Upbringing and pedagogy in the age of cultural transformations]. ; A Brzezińska (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. University textbook], 3, 227. ; Buber M. (1993), Problem człowieka. [The problem of man]. ; Castells M. (1982), Kwestia miejska [The urban question]. ; Castells M. (1998), The end of millennium. ; Castells M. (2003), Galaktyka Internetu [The Internet galaxy]. ; Dąbrowska B. (2011), Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce [International tourism in a global economy]. ; Dyczewski L. (2000), Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie [Social and cultural identity in a world which is being globalised], Kultura i Społeczeństwo, 44, 27. ; Duvell F. (2004), Polish undocumented immigrants, regular high-skilled workers and entrepreneurs in the UK. A comparative analysis of migration patterns strategies and identity processes. ; Erikson E. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and society]. ; Eytan A. (2004), Correspondence globalization and biculturalism, The British Journal of Psychiatry, 184, 362. ; Flynn J. (1987), Massive IQ gains in 14 nations: what IQ tests really measure, Psychological Bulletin, 101, 171, doi.org/10.1037/0033-2909.101.2.171 ; Flynn J. (2007), What is intelligence? Beyond the Flynn effect. ; Friedman T. (2001), Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację [The Lexus and the Olive Tree: Understanding globalization]. ; Fukuyama F. (1996), Koniec historii [The end of history]. ; Fukuyama F. (2000), Wielki Wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego [The great disruption: human nature and the reconstitution of social order]. ; Fukuyama F. (2000a), Początek nowej historii [The beginning of a new history], Rzeczpospolita. ; Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość [Modernity and identity]. ; Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej [Europe in the global age]. ; Goban-Klas T. (2001), Zarys historii i rozwoju mediów [A brief history and development of the media]. ; Godzic W. (2001), Blaustein. Koncepcja odbioru mediów [The concept of how media is received], 142. ; Golka M. (1999), Cywilizacja. Europa. Globalizacja [Civilisation. Europe. Globalisation]. ; Hardt M. (2005), Imperium [Empire]. ; Heidegger M. (2000), Co zwie się myśleniem? [What is called thinking?]. ; Held D. (2007), Globalization theory: Approaches and controversies. ; Huntington S. (1997), Zderzenie cywilizacji i przekształcanie ładu światowego [The crash of civilisation and transforming world order]. ; Iglicka K. (2008), Kontrasty migracyjne Polski [Polish migration contrasts]. ; Iglicka K. (2000), Migration movements from and into Poland in the light of the East-West European migration. ; (2006), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka [New challenges in human development]. ; Katra G. (2009), Globalizacja a jednostka [Globalisation and the individual], 43. ; Kielar-Turska M. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. University textbook], 1, 285. ; Kozielecki J. (1986), A transgressive model a man, New Idea in Psychology, 4, 89, doi.org/10.1016/0732-118X(86)90062-0 ; Kozielecki J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka [A transgressive model of man]. ; Kozielecki J. (1997), Humanistyka przełomu wieków [Humanism at the turn of the centuries], 241. ; Kozielecki J. (2001), Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii [Psychotransgressionism. A new direction in psychology]. ; Kozielecki J. (2002), Transgresja i kultura [Transgression and culture]. ; Kozielecki J. (2004), Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko [Transgressional socjety. Chances and risks]. ; Krugman P. (2002), Międzynarodowe stosunki gospodarcze [International economic relations]. ; (2003), Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci [Individual experience. A special type of cognizance and distinguished form of memory]. ; Ledzińska M. (2002), Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju [Informational stress as a threat to development], Roczniki Psychologiczny, 5, 77. ; Ledzińska M. (2009), Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego [Contemporary man in the face of informational stress]. ; Lipska A. (2011), Stająca się dorosłość w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia ["Becoming adulthood" in the approach of Jeffrey J. Arnett as a developed liminal phase of the rite of passage], Psychologia Rozwojowa, 16, 9. ; Majcherek J. (2001), Edukacyjne konteksty procesów globalizacji [Educational contexts for globalisation processes], 73. ; McGrew A. (2007), The Blackwell companion to globalization, 29. ; McLuhan H. (2004), Zrozumieć media. Przedłużenie Człowieka [Understanding the media. An extension of Man]. ; McLuhan H. (2001), Wybór tekstów [Selection of texts]. ; Miluska J. (2001), Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej [Traditional cultures and global culture. Intercultural education contexts]. ; Morbitzer J. (2007), Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki [Computer supported education and the humanistic values of pedagogy]. ; Nęcka E. (2003), Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje [Intelligence. Genesis. Structure. Functions]. ; Nisbett R. (2010), Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ [Intelligence. Ways of influencing IQ]. ; (2003), Problemy i kontrowersje wokół globalizacji. ; (2002), Oblicza procesów globalizacji [The faces of globalisation processes]. ; Pięciak W. (2011), Oni (też) rządzą światem, Tygodnik Powszechny, 30, 14. ; Postman N. (1995/2004), Technopol: triumf techniki nad kulturą [Technopoly. The surrender of culture to technology]. ; Porębska M. (1985), Środowisko społeczne a rozwój psychiczny Człowieka [The social environment and the psychological development of a person]. ; Rada Europy i Komisja Europejska (2003). W budowie… Obywatelstwo - Młodzież-Europa. [Council of Europe and European Commission <i>Under construction…. Citizenship - Youth - Europe].</i> Strasbourg: Council of Europe Publishing House. ; Ritzer G. (1999/2008), Mcdonaldyzacja społeczeństwa [The McDonaldisation of Society]. ; Roguska B. (2004), Społeczne rozumienie i oceny globalizacji [The social understanding and evalutation of globalisation]. ; Siciński A. (1999), W drodze do społeczeństwa informacyjnego [On the way to an informational society], 11. ; (2006), Globalisation and its impact to society, regions and states. ; Staniszkis J. (2003), Władza globalizacji [The authority of globalisation]. ; Stiglitz J. (2006), Un autre monde. ; Stiglitz J. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji [The vision of a just globalisation]. ; Szacki J. (2002), Rozmowy na nowy wiek [Discussions for a new age], 1, 23. ; Szkudlarek T. (1999), Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu [Media. A sketch from the philosophy and pedagogy of distance]. ; Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology. An analysis of socjety]. ; Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych [Sociology of social changes]. ; Tadeusiewicz R. (2002), Społeczność Internetu [Internet society]. ; Tobera P. (2000), Niepokojąca nowoczesność [Alarming modernity], Kultura i Społeczeństwo, 44, 3. ; Toffler A. (1986), Trzecia fala [The third wave]. ; Toffler A. (1996), Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali [The construction of a new civilisation. The politics of the third wave]. ; Trempała J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. University textbook], 1, 256. ; Walesa C. (2011), Szanse i zagrożenia człowieka XXI wieku (zarys problematyki psychologicznej) [The chances and threats of 21<sup>st</sup> century man (a sketch of psychological issues)], Horyzonty Psychologii, 1, 23. ; Ward C. (2003), The psychology of culture shock. ; Wittgenstein L. (1997), Tractatus logico-philosophicus. ; Wosińska W. (2008), Oblicza globalizacji [The faces of globalisation]. ; Zagajewski A. (2011), Przeciw obcości. Wywiad z autorem przeprowadzony przez Jerzego Franczaka i Grzegorza Jankowicza [Against alienation. An interview with the Author conducted by Jerzy Franczak and Grzegorz Jankowicz], Magazyn Literacki Tygodnika Powszechnego, 39, 2. ; Zagórska W. (2004), Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo [Participation of young adults in a culturally created reality].

Aims and scope

Polish Psychological Bulletin (founded in 1970) is an official journal of Polish Academy of Sciences, Committee for Psychological Science.The journal publish a variety of papers, including empirical reports of experiments, surveys and field studies, theoretical articles, controversies and analytic papers on important psychological topics. Relevance for an international readership is our prominent goal, Polish Psychological Bulletin does not publish clinical case studies, or technical articles. Submissions from all domains of psychology are encouraged, especially those that address new developments and pursue innovative approaches.

Periodically, the journal will announce a call for papers for special issues. The journal will also entertain unsolicited proposals for special issues that fit the stated scope of the Polish Psychiological Bulletin (please contact the journal’s Editor-in-Chief with a detailed description of your proposal).

All published research articles in this journal have undergone rigorous review, based on initial editor screening and anonymous evaluation of content and merit by independent expert reviewers.

For information on specific requirements, please see the Author Guidelines.

Abstracting & Indexing


Abstracting and Indexing Information


• DESY Publication Database

• Directory of Open Access Journal (DOAJ)

• Current Contents: Social & Behavioral Sciences

• Dimensions

• EBSCO

• ERIH Plus

• Google Scholar

• Index Copernicus

• ProQuest

• PsychArchives

• Science Open

• SCOPUS (Elsevier)

• Sherpa/RoMEO
×