Details

Title

Represje i wojna w narracjach biografi cznych Polaków z Żytomierszczyzny, Kijowszczyzny i Podola
Repressions and War in the Biographical Narratives of Poles Living in Zhytomyr, Kyiv and Podolia Regions

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2010

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2010; No 4
×