Details

Title

Impact of Feeding Time on PVYN and PVYNTN Transmission by Myzus Persicae (SULZ.)

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2011

Volume

vol. 51

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-011-0071-3 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2011; vol. 51; No 4

References

Bradley R. (1954), Studies of the mechanism of transmission of potato virus Y by the green peach aphid Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae), Can. D. Zool, 32, 2, 64, doi.org/10.1139/z54-008 ; Bradley R. (1956), Effect of depth of stylet penetration on aphid transmission of potato virus Y, Can. J. Microbiol, 2, 6, 539, doi.org/10.1139/m56-065 ; Bradley R. (1959), Loss of virus from the styletes of Aphids, Virology, 8, 3, 308, doi.org/10.1016/0042-6822(59)90032-7 ; Bradley R. (1964), Plant Virology, 527. ; Brunt A. (1996), Viruses of Plants, UK, 1484. ; Brunt A. (2001), Virus and Virus-Like Diseases of Potatoes and Production of Seed Potatoes, 488. ; M. Chikh Ali (2010), PVY<sup>NTN-NW</sup>, a novel recombinant strain of Potato virus Y predominating In potato fields In Syria, Plant Pathol, 59, 1, 30. ; Chrzanowska M. (1997), Comparison between PVY isolates obtained from potato and tobacco plants grown in Poland. [The increasing threat to Potato Virus Y plantation of potato], Phytopathol. Pol, 13, 63. ; Chrzanowska M. (2009), Rosnące zagrożenie plantacji ziemniaka wirusem Y ziemniaka [The increasing treat of potato plantations by Potato virus Y], Wieś Jutra, 2, 127, 7. ; J. De Bokx (1981), Potato Virus Y. Descriptions of Plant Viruses, 242, 6. ; Golnik K. (2007), Metody identyfikacji szczepów wirusa Y ziemniaka. [Methods for recognition Potato Virus Y (PVY) strains]. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 47, 2, 94. ; Kaliciak A. (2009), Przenoszenie różnych genetycznie izolatów wirusa Y ziemniaka przez mszyce i podatność chwastów na infekcję wirusem. [Aphid transmissibility of genetically different isolates of Potato Virus Y and susceptibility of weeds to virus infection], Biul. IHAR, 253, 285. ; Kostiw M. (1973), Przenoszenie wirusa Y ziemniaka przez mszycę brzoskwiniowo-ziemniaczaną Myzus persicae Sulz. [Transmission of Potato Virus Y by green peach aphid Myzus persicae Sulz.], Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 142, 93. ; Kostiw M. (1976), Wpływ czasu trwania żeru nabycia i żeru inokulacyjnego na efektywność przenoszenia wirusów Y i M ziemniaka przez 2 gatunki mszyc (Myzus persicae Sulz. I Aphis nasturtii Kalt). [Influence of time of acquisition and inoculation feedings on the efficiency of transmission of Potato Virus Y and M by 2 aphids species (Myzus persicae Sulz. and Aphis nasturtii Kalt.], Ziemniak, 69. ; Kostiw M. (1987), Przenoszenie Ważniejszych Wirusów Ziemniaka przez Mszyce. [Transmission of major potato viruses by aphids], Inst. Ziemn. Bonin, 105. ; Kostiw M. (2009), Ocena zagrożenia plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju w 2009 roku. [The assessment of threat of seed potato croops by Potato Virus Y and Potato Leafroll Virus in the year 2009], Ziemniak Polski, 4, 4. ; Kostiw M. (2010), Zagrożenie plantacji nasiennych ziemniaka przez wirusy Y i liściozwoju oraz przewidywana zdrowotność sadzeniaków zbioru 2010 roku. [The threat to seed potato crops by PVY and PLRV and predicted healthiness of seed potatoes in 2010], Ziemniak Polski, 4, 14. ; Kotzampigikis At. (2009), E. Virus-vector relationship between potato virus Y - PVY and Myzus persicae Sulzer, Bulgarian J. Agric. Sci, 15, 6, 557. ; Mannoussopoulos I. (2001), Acquisition and retention of potato virus Y helper component in the transmission of potato aucuba virus by aphids, J. Phytopathol, 149, 103, doi.org/10.1046/j.1439-0434.2001.00580.x ; Nault L. (1997), Arthropod transmission of plant viruses a new synthesis, Ann. Entomol. Soc. Am, 90, 5, 521. ; Sigvald R. (1984), The relative efficiency of some aphid species as vector of potato virus Y<sup>0</sup> (PVY<sup>0</sup>), Potato Res, 28, 3, 135. ; Singh R. (2008), Giscussion paper: the naming of Potato virus Y strains infecting potato, Arch. Virol, 153, 1, 1, doi.org/10.1007/s00705-007-1059-1 ; Wisłocka M. (1978), Występowanie mszyc na plantacjach ziemniaka w 7 iejscowościach Polski w latach 1968-1075. [The occurrence of aphids on potatoes at 7 localities in Poland in the years 1968-1975], Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 208, 147. ; Verbeek M. (2010), Determination of aphid transmission efficiencies for N, NTN and Wilga strains of potato virus Y, Ann. Appl. Biol, 156, 1, 39, doi.org/10.1111/j.1744-7348.2009.00359.x

Open Access Policy

Journal of Plant Protection Research is an open access journal with all content available with no charge in full text version.


The journal content is available under the licencse CC BY-NC-ND 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
×