Details

Title

Distribution Range of the European Corn Borer (Ostrinia Nubilalis Hbn.) On Maize in 2004-2008 in Poland

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2010

Volume

vol. 50

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10045-010-0056-7 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Source

Journal of Plant Protection Research; 2010; vol. 50; No 3

References

Adamczewski K. (2002), Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH [K. Adamczewski, K. Matysiak - tłumaczenie i adaptacja], 20. ; Bengtsson M. (2006), Flight tunnel responses of Z strain European corn borer females to corn and hemp plants, Environ. Entomol, 35, 5, 1238. ; Bereś P. (2006), Efekty chemicznego zwalczania omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) w poludniowo-wschodniej Polsce w latach 2003-2005, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46, 2, 465. ; Bereś P. (2007), Odmiany kukurydzy GM z genami <i>Bacillus thuringiensis</i> i ich wpływ na omacnicę prosowiankę (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) w świetle badań prowadzonych w Polsce, Kosmos. Prob. Nauk Biol, 56, 3-4, 293. ; Bereś P. (2008), Omacnica prosowianka zagrożeniem dla kukurydzy, Ochrona Roślin, 7/8, 16. ; Bereś P. (2007), Ochrona kukurydzy przed agrofagami w integrowanej produkcji, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 4, 275. ; Bereś P. (2008), Ochrona kukurydzy przed szkodnikami w produkcji integrowanej, Acta Sci. Pol., Agricultura, 7, 4, 19. ; Bereś P. (2007), Poradnik Sygnalizatora Ochrony Zbóż, 111. ; Bode W. (1990), Yield loss relationships and economic injury levels for European corn borer populations (Lepidoptera: Pyralidae) infesting Pennsylvania field corn, J. Econ. Entomol, 83, 4, 1595. ; Brindley T. (1963), Significant developments in European corn borer research, Annu. Rev. Entomol, 8, 155. ; Calvin D. (1991), Similarities in developmental rates of geographically separate European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae) populations, Entomol. Soc. Am, 20, 2, 441. ; Cordillot F. (1989), Adaptive dispersal in the European corn borer <i>Ostrinia nubilalis</i> (Lep., Pyralidae) in northwestern Switzerland, Acta Phyt. Entomol. Hung, 24, 1-2, 65. ; Dicke F. (1932), Studies of host plants of the European corn borer, <i>Pyrausta nubilalis</i> Hübner, in southeastern Michigan, J. Econ. Entomol, 25, 368. ; Got B. (1996), European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae) development time model, Environ. Entomol, 25, 2, 310. ; Haliniarz M. (2007), Szkodliwość omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) dla transgenicznych i wyjściowych odmian kukurydzy, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 4, 145. ; Häni F. (1998), Ochrona Roślin Rolniczych w Uprawie Integrowanej, 133. ; Hyde J. (2001), The economics of Bt corn: valuing protection from the European corn borer, Rev. Agric. Econ, 21, 442. ; Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji. 2006., Omacnica prosowianka (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.)", aneks do części II, tom I i II. 1993;, Metody sygnalizacji prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin", t. I, 200 pp., t. II, 200 pp. oraz części III. 1976 "Rejestracja ogólna i szczegółowa chorób i szkodników roślin uprawnych". Wyd. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 167 pp. ; ITIS, Integrated Taxonomic Information System. 1996. <i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn. Taxonomic Serial No.: 117738. Available in: <a target="_blank" href='http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=117738&print_version=PRT&source=to_print'>http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=117738&print_version=PRT&source=to_print</a> ; Judenko E. (1938), Badania nad omacnicą prosowianką - Pyrausta nubilalis Hbn. w związku z jej żerowaniem na chmielu (Humulus lupulus L.) i prosie (Panicum miliaceum L.), 17, 19. ; Kania C. (1962a), Szkodliwa entomofauna kukurydzy obser-wowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 (cz. I), Pol. Pismo Entomol., Seria B, 1-2, 25-26, 53. ; Kania C. (1962b), szkodliwa entomofauna kukurydzy obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956-1959 (cz. II), Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3-4, 27-28, 183. ; Kania C. (1966), Badania nad omacnicą prosowianką - <i>Ostrinia nubilalis</i> (Hbn.) (Lep., Pyralidae) na kukurydzy w warunkach południowo-zachodniej Polski, Pol. Pismo Entomol., Seria B, 3-4, 43-44, 191. ; Lewis L. (1975), Natural regulation of crop pest in their indigenous ecosystem and Iowa agroecosystaem: bioregulation of economic insect pest, Iowa State J. Res, 56, 429. ; Lisowicz F. (1995), Omacnica prosowianka - groźny szkodnik kukurydzy, Ochrona Roślin, 5, 6. ; Lisowicz F. (1996), Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania metod integrowanych w ochronie kukurydzy przed szkodnikami, Prace Nauk. Inst. Ochr. Roslin, 34, 1/2, 5. ; Lisowicz F. (2001), The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland, J. Plant Protection Res, 41, 3, 250. ; Lisowicz F. (2003a), The occurrence and the effects of European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) control on corn in Przeworsk region in 2001-2002, J. Plant Protection Res, 43, 4, 399. ; Lisowicz F. (2003b), Narastająca szkodliwość omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) dla kukurydzy w południowowschodniej Polsce, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 43, 1, 247. ; Lisowicz F. (2004), Technologia Produkcji Kukurydzy", 52. ; Manson C. (1996), European corn borer ecology and management, 57. ; Michalski T. (2005a), Produkcja kukurydzy w 2004 i jej wykorzystanie, Kukurydza, 2, 26, 4. ; Michalski T. (2005b), Możliwości zwiększenia w Polsce produkcji kukurydzy i jej wykorzystania w rolnictwie i przemyśle, Wieś Jutra, 3, 80, 3. ; Michalski T. (2006), Kukurydza w roku 2005 i perspektywy na 2006 rok, Wieś Jutra, 3, 92, 1. ; Michalski T. (2009), Nie rezygnować z kukurydzy, Agroserwis, 4, 403, 1. ; Poos F. (1927), Biology of the European corn borer (<i>Pyrausta nubilalis</i> Hübn.) and two closely related species in northern Ontario, Ohio J. Sci, 27, 2, 47. ; Schurr K. (1965), The relation between plant injury in maize and ovipositional preference of <i>Ostrinia nubilalis</i> (European corn borer), Agric. Entomol, 9a, 607. ; Wałkowski W. (2004), Omacnica prosowianka (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) - ekspansywny szkodnik kukurydzy w Wielkopolsce, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 44, 2, 1187. ; Warzecha R. (2008), Wzrastające zagrożenie upraw kukurydzy przez omacnicę prosowiankę i możliwości jej zwalczania metodami niechemicznymi - zagadnienia ekonomiczne, Wieś Jutra, 1, 114, 43. ; Welling M. (1989), The appearance of different strains of the European corn borer in Germany, Acta Phytopathol. Entomol. Hung, 24, 1-2, 225. ; Żołnierz R. (2005), Występowanie omacnicy prosowianki (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.) na plantacji kukurydzy nasiennej na terenie województwa opolskiego, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 45, 2, 1233.
×