Nauki Techniczne

Archives of Environmental Protection

Zawartość

Archives of Environmental Protection | 2002 | vol. 28 | No 4

Abstrakt

Water supply of Riga City uses water from the river Daugava, lakes Baltezers as well as deep well groundwater as drinking water. Due to chlorination of drinking water before use, inhabitants health may be at risk due to trihalornethanes and some organic pollutants. The objective of this study was to determine the level of pollution of drinking water and possible health risk. Pollutants were determined with previous solid phase microextraction (on fibre coated with polidirnethylsilox ane) or pentane extraction of chemical substances by use of gas chromatography and for benzo(a)pyrene by spectrofluorimetry The summary concentration of thrihalornethanes (bromoform, chloroform, bromodichlorornethane, dibromochloromethane) ranged from 3.4 ug/drn' to 304.4 etg/dm3 (maximum allowable concentration - MAC 100 μg/dm-' according to water standards in Latvia), summary lrichloroethene and tetrachloroethene occurred in the concentration from I .O ug/drn' to 13.4 ug/dm' (MAC = I O ug/drri') The level of aromatic hydrocarbons benzene and toluene was below 0.2 ug/drrr' (MAC = I μg/dm'). The concentration of benzo(a)pyrenc was below 0.002 ug/drrr' (MAC= O.Ol ug/drrr'). Fluctuations of concentration were found to depend on the season and place of sampling. The results confirmed an occurrence of risk due lo the impact of trihalomethanes to health. Therefore, water ozonation has been planed to replace chlorination with ozonation in Riga City.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marite Bake
Silvija Pastare
Una Zilbere
lnese Pastare

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki hydrogeologicznych badań obszaru Lubelskiego Zagłębia Węglowego, a w szczególności jurajskiego poziomu wodonośnego. Podzielony jest na cztery zasadnicze bloki tematyczne: 1) stratygrafia, tektonika i litologia warstw jurajskich obszaru LZW, 2) dynamika wód podziemnych, 3) skład chemiczny wód jurajskich, 4) warunki hydrogeochemicznej stabilności. Autorka tekstu wskazuje kilka głównych kierunków wykorzystania wód jurajskich w profilaktyce i leczeniu wielu chorób. Wody zawierające znacznie podwyższoną, w stosunku do najczęściej występującej ilość jonów fluoru, pochodzą z jurajskiej formacji geologicznej i znajdują się na znacznej głębokości pod poziomem terenu. Kopalnia węgla kamiennego ujmuje te wody i łączy je ze znacznie zasolonymi wodami karbońskimi. Po wydobyciu na powierzchnię, a następnie wstępnym oczyszczeniu, wody te są odprowadzane systemem rurociągów i rowów do rzeki. Jurajskie wody, zawierające 6-11 mg F/dm3 zaliczane do nisko zmineralizowanych ze względu na zawartość terapeutyczną fluoru mogą być wykorzystywane w profilaktyce chorób zębów i przyzębia, a także w przypadku leczenia osteoporozy. Ich właściwości mogą być pomocne podczas leczenia, jak również do utrwalania rezultatów zastosowanych metod, na przykład po zabiegach operacyjnych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Małgorzata Ciosmak

Abstrakt

Badano toksyczny wpływ dwóch nowych chlorków imidazoliowych na rośliny: dwuliścienną Sinapis alba Linnaeus i jednoliścienną Hordeum vulgare Linnaeus. Związki te uznano za nowe środki ochrony drewna z uwagi na ich znakomite własności grzybobójcze. Stwierdzono, że są one mniej toksyczne dla jęczmienia niż dla gorczycy. Chlorek 3,3'-[(2,7-dioksyoktymetyleno) bis (chlorek 1-oktyloimidazoliowy] był mniej fitotoksyczny dla obu roślin niż chlorek l-decylo-3-heksylotiometyloimidazoliowy.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Elżbieta Grabińska-Sota
Danuta Witecy

Abstrakt

Dezynfekcja wód do picia była dotychczas przeprowadzana za pomocą chlorowania. Jest to dobrze znana, efektywna metoda mająca wiele zalet, niemniej podczas tego procesu tworzą się niebezpieczne dla zdrowia produkty uboczne takie jak trihalornetany czy chloryny, chlorany i bromiany. Innym procesem dezynfekcji pojawiającym się jako obiecująca alternatywą wobec chlorowania jest ozonowanie. Pomimo niezaprzeczalnych zalet, pojawiają się tam również nieokreślone do końca niebezpieczcństwa. Dotyczą one szczególnie tworzenia się kancerogennych anionów bromianowych w wodach zawierających bromki. Oznaczanie bromianów i innych nieorganicznych halogenopochodnych jest zazwyczaj przeprowadzane za pomocą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną. Poprawę dokładności oznaczania można osiągnąć poprzez stosowanie alternatywnych technik łączonych takich jak IC-ICP-MS czy IS-MS-MS. Techniki te są wprawdzie bardzo czule, lecz są również bardzo wyrafinowane i drogie. Inną alternatywną, relatywnie tanią i dobrą propozycją są tzw. techniki "reakcji po kolumnie", czyli metody derywatyzacyjne połączone z chromatografią jonową. Niniejsza praca stanowi przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie technik analitycznych stosowanych w oznaczaniu nieorganicznych halogenopochodnych produktów dezynfekcji wód do picia.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Rajmund Michalski
ORCID: ORCID

Abstrakt

Gleby na terenie gminy Dąbrowa Górnicza charakteryzują się podwyższoną zawartością metali ciężkich. Najwyższe zawartości ołowiu przekraczają 650 mg/kg, kadmu 15 mg/kg i cynku I OOO mg/kg gleby. Próbki gleby z wybranych punktów podano analizie specjacyjnej według Tessiera w modyfikacji Kerstena i Forstnera. Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie Trzebiesławic stwierdzono najwyższe zawartości tych metali. Występują tutaj w formie silnie związanej i w znacznej części są związane ze skalami wapiennymi. Najwięcej form łatwo przyswajalnych występuje na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Najprawdopodobniej większość metali ciężkich w glebie pochodzi z zanieczyszczeń, które były emitowane przez przemysł głównie hutniczy. W rejonie Błędowa występują głównie gleby piaszczyste, które charakteryzują się niską zawartością omawianych metali. Słabe własności sorpcyjne tych gleb sprawiają, że stosunkowo łatwo są ekstrahowane. Spośród badanych gleb na terenie Lęki stwierdzono silne związanie tych metali. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie kadmu, który wbudowany jest w sieć krystaliczną minerałów.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bronisław Wyżgolik
Stanislaw Karweta
Ewa Surowiec

Abstrakt

Podano teoretyczną zależność pomiędzy czasem sedymentacji flokulowanych zawiesin a efektywną wielkością flokuł. Wykazano jej dobrą zgodność z doświadczalną relacją czasu opadania 80% masy zawiesin i średniej efektywnej wielkości flokuł, wskazującą na możliwość opracowania nowej metody oceny efektywności klarowania zawiesin.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bernard Połednik

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań samooczyszczania z WWA wód kopalnianych pobranych z KWK .Zicmowit" Określono zawartość tych mikrozanieczyszczeń w osadzie oraz wodzie nadosadowej po określonym czasie sedymentacji. Dokonano oceny jakościowo-ilościowej zawartości 16 WWA (zgodnie z zaleceniami US EPA - Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych) oraz przeprowadzono badania dynamiki zmian stężeń WWA w osadzie i wodzie nadoosadowej. W osadach z wód kopalnianych oraz w wodach nadosaclowych wykryto wszystkie 16 WWA. Zawartości WWA w osadach były porównywalne do stężeń występujących w osadach ściekowych. Wyniki badań wskazują, że przez cały czas sedymentacji następowała sorpcja związków związanych z zawiesiną (o log k0w > 7) z wód nadosadowych. Natomiast udział WWA o log k..; > 7 w wodzie nadosadowej malał wraz z wydłużeniem czasu sedymentacji. Stwierdzono także, że kumulacja WWA w osadach kopalnianych w trakcie procesu sedymentacji oraz ich desorpcja do wód nadosadowych miała niewielki zakres.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Beata Caban-Pabian

Abstrakt

Obecność pestycydów w wodach naturalnych takich krajów jak: USA, Kanada, Rosja, Niemcy, Francja, Szwajcaria, a także w Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym jest wielokrotnie udowodniona. Najczęściej i w największych ilościach wykrywane są następujące związki lindan, nic stosowany od wielu lal DDT, symazyna. atrazyna, chlorofcnwinfos i fenitrotion. O obecności pestycydów w wodach powierzchniowych na terenie Żuław Wiślanych wielokrotnie pisała Żelechowska i Makowski. Badania własne potwierdziły obecność herbicydów fenoksyoctowych w wodach powierzchniowych regionu północno-wschodniego - Supraśli, Białce. Narwi i Biebrzy. W publikacji zostaną przedstawione wyniki dotyczące stężeń kwasów fenoksyoctowych i innych zanieczyszczeń w rzece Supraśli. Okres badawczy obejmował cały rok tj. od kwietnia 2000 do marca 2001 roku.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk

Abstrakt

W okresie od marca do listopada 2000 roku badano wrotki planktonowe w zapadlisku Bojszowy - Jedlina. Stwierdzono bogatą faunę Rotifera w tym zbiorniku. Wśród 71 taksonów występował nowy dla Górnego Śląska gatunek Erignatha clastopis (Gosse). Skład jakościowy zgrupowania wrotków w tym zapadlisku różnił się od składu wrotków w innych badanych zapadliskach. Struktura dominacji i stałości zgrupowania wskazywała na zrównoważony charakter pomimo oznak wysokiej trofii.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Irena Bielańska-Grajner
Anna Niesler

Abstrakt

Badania nad przeżywalnością bakterii w wodzie prowadzono na szczepach: Escherichia coli K 12 J62- l oraz Escherichia coli KI 2 J62- l RI otrzymanych od cir P.J. McDermott' a z Uniwersytetu w Staffordshire. W wodzie pobranej z 2 punktów zbiornika Dzierżno Duże: filtrowanej (0,5 um - Syn por), sterylizowanej oraz po wprowadzeniu dodatkowego substratu odżywczego - glukozy, porównano przeżywalność plazmidowego i bezplazmidowego szczepu £. Coli. Wykazano, że liczba komórek bakteryjnych wprowadzonych do wody obniża się z różną szybkością zależnie od obecności czynników biotycznych. Obserwowano znaczący spadek liczebności bakterii w próbkach wody sączonej (92% i 46% w 3 dniu doświadczenia). Jest to prawdopodobnie wynikiem obecności w wodzie bakteriofagów charakterystycznych dla Ee coli Kl 2, których obecność, specyficzną zarówno dla szczepu plazmidowego jak i bezplazmidowego stwierdzono w użytej do badań wodzie. W próbkach wody sterylnej, pozbawionej flory autochtonicznej, obserwowano powolny, niewielki spadek liczebności od 7 do 21 dnia. W zastosowanym układzie doświadczenia nie stwierdzono istotnego polepszenia przeżywalności w obecności plazmidu. a niekiedy lepiej przeżywał szczep bezplazmidowy. Wprowadzenie glukozy spowodowało, że mimo obciążenia metabolicznego jakim jest plazmid dla komórki, przeżywalność obydwu szczepów była zbliżona.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Nadgórska
Aleksandra Smylła
Maciej Kostecki

Abstrakt

Zanieczyszczenie gleb przez substancje ropopochodne stanowi poważny problem wymagający intensywnych badań. Do miejsc, szczególnie narażonych na tego typu zjawiska można zaliczyć: okolice tras komunikacyjnych, stacji benzynowych i lotnisk. W pracy oznaczano całkowitą zawartość węglowodorów, jak również 16 WWA w glebach lotniska w Dęblinie. Zaobserwowano wyraźne różnice w zanieczyszczeniu badanych obszarów. Oznaczone stężenia wahały się od 113 do 5638 ug/kg 16 WWA oraz od 40 do 430 mg/kg całkowitej zawartości węglowodorów (CZW). Analizę przeprowadzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej o odwróconych fazach (WWA) oraz na aparacie SOXTEC wg normy PN-86/C-04573/01 (CZW).
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Stanisław Baran
Patryk Oleszczuk

Abstrakt

The research was carried out on two different industrial wastes deposited on the premises of a chemical plant: used graphite electrode after electrolysis of brine applying the mercury-cathode method and coal catalyst past the usage period after the synthesis of vinyl chloride. The need for utilization of the waste necessitated development of a fast and reliable procedure for mercury determination. We have found procedures for mineralization of coal samples and determination of small concentrations of mercury by the cold vapour of atomic absorption spectrometry (CV AAS) in the available literature. Six procedures for passing mercury from the examined waste into solutions were tested, and mercury was assayed using the titration method of Wickbold and CV AAS. The results were evaluated statistically. It has been found that four ways to mineralize the examined industrial waste samples can be used.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Ciba
Joanna Kluczka
Maria Zolotajkin

Instrukcja dla autorów

Archives of Environmental Protection
Instructions for Authors

Archives of Environmental Protection is a quarterly published jointly by the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Committee of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Thanks to the cooperation with outstanding scientists from all over the world we are able to provide our readers with carefully selected, most interesting and most valuable texts, presenting the latest state of research in the field of engineering and environmental protection.

Scope
The Journal principally accepts for publication original research papers covering such topics as:
– Air quality, air pollution prevention and treatment;
– Wastewater treatment and utilization;
– Waste management;
– Hydrology and water quality, water treatment;
– Soil protection and remediation;
– Transformations and transport of organic/inorganic pollutants in the environment;
– Measurement techniques used in environmental engineering and monitoring;
– Other topics directly related to environmental engineering and environment protection.

The Journal accepts also authoritative and critical reviews of the current state of knowledge in the topic directly relating to the environment protection.

If unsure whether the article is within the scope of the Journal, please send an abstract via e-mail to: aep@ipispan.edu.pl

Preparation of the manuscript
The following are the requirements for manuscripts submitted for publication:
• The manuscript (with illustrations, tables, abstract and references) should not exceed 20 pages. In case the manuscript exceeds the required number of pages, we suggest contacting the Editor.
• The manuscript should be written in good English.
• The manuscript ought to be submitted in doc or docx format in three files:
– text.doc – file containing the entire text, without title, keywords, authors names and affiliations, and without tables and figures;
– figures.doc – file containing illustrations with legends;
– tables.doc – file containing tables with legends;
• The text should be prepared in A4 format, 2.5 cm margins, 1.5 spaced, preferably using Time New Roman font, 12 point. Thetext should be divided into sections and subsections according to general rules of manuscript editing. The proposed place of tables and figures insertion should be marked in the text.
• Legends in the figures should be concise and legible, using a proper font size so as to maintain their legibility after decreasing the font size. Please avoid using descriptions in figures, these should be used in legends or in the text of the article. Figures should be placed without the box. Legends should be placed under the figure and also without box.
• Tables should always be divided into columns. When there are many results presented in the table it should also be divided into lines.
• References should be cited in the text of an article by providing the name and publication year in brackets, e.g. (Nowak 2019). When a cited paper has two authors, both surnames connected with the word “and” should be provided, e.g. (Nowak and Kowalski 2019). When a cited paper has more than two author, surname of its first author, abbreviation ‘et al.’ and publication year should be provided, e.g. (Kowalski et al. 2019). When there are more than two publications cited in one place they should be divided with a coma, e.g. (Kowalski et al. 2019, Nowak 2019, Nowak and Kowalski 2019). Internet sources should be cited like other texts – providing the name and publication year in brackets.
• The Authors should avoid extensive citations. The number of literature references must not exceed 30 including a maximum of 6 own papers. Only in review articles the number of literature references can exceed 30.
• References should be listed at the end of the article ordered alphabetically by surname of the first author. References should be made according to the following rules:

1. Journal:
Surnames and initials. (publication year). Title of the article, Journal Name, volume, number, pages, DOI.
For example:

Nowak, S.W., Smith, A.J. & Taylor, K.T. (2019). Title of the article, Archives of Environmental Protection, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330

If the article has been assigned DOI, it should be provided and linked with the website on which it is made available.

2. Book:
Surnames and initials. (publication year). Title, Publisher, Place and publishing year.
For example:

Kraszewski, J. & Kinecki, K. (2019). Title of book, Work & Studies, Zabrze 2019.

3. Edited book:

Surnames and initials of text authors. (publishing year). Title of cited chapter, in: Title of the book, Surnames and
initials of editor(s). (Ed.)/(Eds.). Publisher, Place, pages.
For example:

Reynor, J. & Taylor, K.T. (2019). Title of chapter, in: Title of the cited book, Kaźmierski, I. & Jasiński, C. (Eds.). Work & Studies, Zabrze, pp. 145–189.

4. Internet sources:
Surnames and initials or the name of the institution which published the text. (publication year). Title, (website address (accessed on)).
For example:

Kowalski, M. (2018). Title, (http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2009/ (03.12.2018)).

5. Patents:

Orszulik, E. (2009). Palenisko fluidalne, Patent polski: nr PL20070383311 20070910 z 16 marca 2009.
Smith, I.M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.

6. Materials published in language other than English:
Titles of cited materials should be translated into English. Information of the language the materials were published in should be provided at the end.
For example:

Nowak, S.W. & Taylor, K.T. (2019). Title of article, Journal Name, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330. (in Polish)

Not more than 30 references should be cited in the original research paper.


Submission of the manuscript
By submitting the manuscript Author(s) warrant(s) that the article has not been previously published and is not under consideration by another journal. Authors claim responsibility and liability for the submitted article.
The article is freely available and distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution and reproduction in any medium provided the article is properly cited.


© 2021. The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited.


The manuscripts should be submitted on-line using the Editorial System available at http://www.editorialsystem.com/aep.

Review Process
All the submitted articles are assessed by the Editorial Board. If positively assessed by at least two editors, Editor in Chief, along with department editors selects two independent reviewers from recognized authorities in the discipline.
Review process usually lasts from 1 to 4 months.
Reviewers have access to PUBLONS platform which integrates into Bentus Editorial System and enables adding reviews to their personal profile.
After completion of the review process Authors are informed of the results and – if both reviews are positive – asked to correct the text according to reviewers’ comments. Next, the revised work is verified by the editorial staff for factual and editorial content.

Acceptance of the manuscript

The manuscript is accepted for publication on grounds of the opinions of independent reviewers and approval of Editorial Board. Authors are informed about the decision and also asked to pay processing charges and to send completed declaration of the transfer of copyright to the editorial office.

Proofreading and Author Correction
All articles published in the Archives of Environmental Protection go through professional proofreading process. If there are too many language errors that prevent understanding of the text, the article is sent back to Authors with a request to correct the indicated fragments or – in extreme cases – to re-translate the text.
After proofreading the manuscript is prepared for publishing. The final stage of the publishing process is Author correction. Authors receive a page proof copy of the article with a request to make final corrections.

Article publication charges


The publication fee in the Journal of an article up to 20 pages is 520 EUR/2500 zł

Payments in Polish zlotys
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001

Payments in Euros
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
IBAN: PL 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
SWIFT: GOSKPLPW

Authors are kindly requested to inform the editorial office of making payment for the publication, as well as to send all necessary data for issuing an invoice
 

Procedura recenzowania

The reviewing procedure for papers published in Archives of Environmental Protection

1) After accepting the paper as matching to the scope of the Journal Editor-in-Chief with Section Editors choose two independent Reviewers (authorities in the domain/discipline). The chosen Reviewers (from professors and senior academic staff members) have to guarantee:

  • autonomous opinion,
  • the lack of interests conflict – especially the lack of personal and business relations with the Authors of the paper,
  • the preservation of confidentiality about the paper content and the Reviewer opinion about the paper.

2) After the Reviewers selection, Assistant Editor send them (via e-mail) requests to review the paper. Reviewers receive the full text of the paper (without Author personal data) qualified for the reviewing process and referee form, sometimes supplemented with the additional questions connected with the article. In the e-mail Assistant Editor also determine the extent of the review and the deadline (usually a month).

3) The personal data of Reviewers are not open (double-blind review). It can be declassify only on Author’s special request and after the Reviewer agreement. It sometimes happen when the review outcome is: manuscript rejection or when the paper contain controversial issues.

4) The reviewer send the review to the Editorial Office via e-mail. After receiving the review the Assistant Editor:

  • inform Authors about it (in the case of the review without corrections or when there are only small, editorial changes needed),
  • send the reviews to Authors. Authors have to correct the paper according to Reviewers comment and prepare the reply to Reviewers,
  • send the paper corrected by Authors to Reviewers again – when Reviewer wanted to review it again.

5) The final decision about manuscript is made by the Editorial Board on the basis of the analysis of remarks contained in the review and the final version of the paper send by Authors. 6) The final version of the paper, after typesetting and text makeup is being sent to Authors, who make an author’s corrections. Afterwards the paper is ready to be printed in the specific issue.

Recenzenci

All Reviewers in 2022

Alonso Rosa (University of the Basque Country/EHU, Bilbao, Spain), Alwaeli Mohamed (Silesian University of Technology), Arora Amarpreet (Sherpa Space Inc., Republic of Korea), Babu A.( Yeungnam University, Gyeongsan, Republic of Korea), Barbieri Maurizio (Sapienza University of Rome), Bień Jurand (Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska), Bogacki Jan (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska), Bogumiła Pawluśkiewicz (Katedra Kształtowania Środowiska, SGGW), Boutammine Hichem (Laboratory of Industrial Process Engineering and Environment, Faculty of Process Engineering, University of Science and Technology, Bab-Ezzouar, Algiers, Algeria), Burszta-Adamiak Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cassidy Daniel (Western Michigan University, United States), Chowaniec Józef (Polish Geological Institute - National Research Institute), Czerniawski Robert (Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński), da Silva Elaine (Fluminense Federal University, UFF, Brazil), Dąbek Lidia (Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej, Politechnika Świętokrzyska), Dannowski Ralf (Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung: Müncheberg, Brandenburg, DE), Delgado-González Cristián Raziel (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo , Mexico), Dewil Raf (KU Leuven, Belgium), Djemli Samir (University Badji Mokhtar Annaba, Algeria), Du Rui (University of Chinese Academy of Sciences, China), Egorin AM (Institute of Chemistry FEBRAS, Russia), Fadillah‬ ‪Ganjar‬‬ (Universitas Islam Indonesia, Indonesia), Gangadharan Praveena (Indian Institute of Technology Palakkad, India), Garg Manoj (Amity University, Noida, India), Gębicki Jacek (Politechnika Gdańska, Poland), Generowicz Agnieszka (Politechnika Krakowska, Poland), Gnida Anna (Silesian University of Technology, Poland), Golovatyi Sergey (Belarusian State University, Belarus), Grabda Mariusz (General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Poland), Guo Xuetao (Northwest A&F University, China), Gusiatin Mariusz (Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Polska), Han Lujia (Instytut Badań Systemowych PAN, Polska), Holnicki Piotr (Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland), Houali Karim (University Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou , Algeria), Iwanek Małgorzata (Lublin University of Technology, Poland), Janczukowicz Wojciech (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Jan-Roblero J. (Instituto Politécnico Nacional,Prol.de Carpio y Plan de Ayala s/n. Col. Sto. Tomás, Mexico), Jarosz-Krzemińska Elżbieta (AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Ochrony Środowiska), Jaspal Dipika (Symbiosis Institute of Technology (SIT), Symbiosis International (Deemed University), (SIU), Jorge Dominguez (Universidade de Vigo, Spain), Kabała Cezary (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland), Kalka Joanna (Silesian University of Technology, Poland), Karaouzas Ioannis (Hellenic Centre for Marine Research, Greece), Khadim Hussein (University of Baghdad, Iraq), Khan Moonis Ali (King Saud University, Saudi Arabia), Kojić Ivan (University of Belgrade, Serbia), Kongolo Kitala Pierre (University of Lubumbashi, Congo), Kozłowski Kamil (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland), Kucharski Mariusz (IUNG Puławy, Poland), Lu Fan (Tongji University, China), Łukaszewski Zenon (Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej), Majumdar Pradeep (Addis Ababa Sciennce and Technology University, Ethiopia), Mannheim Viktoria (University of Miskolc, Hungary), Markowska-Szczupak Agata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), Mehmood Andleeb (Shenzhen University, China), Mol Marcos (Fundação Ezequiel Dias, Brazil), Mrowiec Bożena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Poland), Nałęcz-Jawecki Grzegorz (Zakład Toksykologii i Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, WUM), Ochowiak Marek (Politechnika Poznańska, Poland), Ogbaga Chukwuma (Nile University of Nigeria, Nigeria), Oleniacz Robert (AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland), Pan Ligong (Northeast Forestry University, China) Paruch Adam (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norway), Pietras Dariusz (ATH Bielsko-Biała, Poland), Piotrowska-Seget Zofia (Uniwersytet Ślaski, Polska), Płaza Grażyna (IETU Katowice, Poland), Pohl Alina (IPIS PAN Zabrze, Poland), Poikane Sandra (European Commission, Joint Research Centre (JRC), Ispra, Italy), Poluszyńska Joanna (Łukasiewicz Research Network - Institute of Ceramics and Building Materials, Poland), Dudzińska Marzenna (Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Politechnika Lubelska), Rawtani Deepak (National Forensic Sciences University, Gandhinagar, India) Rehman Khalil (GC Women University Sialkot, Pakistan), Rogowska Weronika (Bialystok University of Technology, Poland), Rzeszutek Mateusz (AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska), Saenboonruang Kiadtisak (Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok), Sebakhy Khaled (University of Groningen, Netherlands), Sengupta D.K. (Regional Research Laboratory, Bhubaneswar. India), Shao Jing (Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Chile), Sočo Eleonora (Rzeszów University of Technology, Poland), Sojka Mariusz (Poznan University of Life Sciences, Poland), Sonesten Lars (Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden), Song Wencheng (Anhui Province Key Laboratory of Medical Physics and Technology, Chinese), Song ZhongXian (Henan University of Urban Construction, China), Spiak Zofia (Uniwersyet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poland), Srivastav Arun (Chitkara University, Himachal Pradesh, India), Steliga Teresa (Instytut Nafty i Gazu -Państwowy Instytut Badawczy, Poland), Surmacz-Górska Joanna (Silesian University of Technology, Poland), Świątkowski Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna, Poland), Symanowicz Barbara (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland), Szklarek Sebastian (European Regional Centre for Ecohydrology, Polish Academy of Sciences), Tabina Amtul (GC University,Lahore, Pakistan), Tang Lin (Hunan University, China), Torrent Sergi (Innovación, Aigües de Manresa, S.A, Manresa, Spain, Spain), Trafiałek Joanna (Warsaw University of Life Sciences, Poland), Vijay U. (Department of Microb, Jaipur, India, India), Vojtkova Hana (University of Ostrava, Czech Republic), Wang Qi (City University of Hong Kong, Hong Kong), Wielgosiński Grzegorz (Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka), Wilk Pawel (IMGW-PIB, Poland), Wiśniewska Marta (Warsaw University of Technology, Poland), Yin Xianqiang (Northwest A&F University, Yangling China), Zając Grzegorz (University Of Life Sciences in Lublin, Poland), Zalewski Maciej (European Regional Centre for Ecohydrologyunder the auspices of UNESCO, Poland), Zegait Rachid (Ziane Achour University of Djelfa), Zerafat Mohammad (Shiraz University, Shiraz, Iran), Zgórska Aleksandra (Central Mining Institute, Poland), Zhang Chunhui (China University of Mining & Technology, China), Zhang Wenbo (Northwest Minzu University, Lanzhou China), Zhu Guocheng (Hunan University of Science and Technology, Xiangtan, China), Zwierzchowski Ryszard (Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Politechnika Warszawska)

All Reviewers in 2021

Adamkiewicz Łukasz, Aksoy Özlem, Alwaeli Mohamed, Aneta Luczkiewicz, Anielak Anna, Antonkiewicz Jacek, Avino Pasquale, Babbar Deepakshi, Badura Marek, Bajda Tomasz, Biedka Paweł, Błaszczak Barbara, Bodzek Michał, Bogacki Jan, Burszta-Adamiak Ewa, Cheng Gan, Chojecka Agnieszka, Chrzanowski Łukasz, Chwojnowski Andrzej, Ciesielczuk Tomasz, Cimochowicz-Rybicka Małgorzata, Curren Emily, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka, Czajka Agnieszka, Danielewicz Jan, Dannowski Ralf, Daoud Mounir, Değermenci Gökçe, Dejan Dragan, Deluchat Véronique, Demirbaş Ahmet, Dong Shuying, Dudzińska Marzenna, Dunalska Julita, Franus Wojciech, G. Uchrin Christopher, Generowicz Agnieszka, Gębicki Jacek, Giergiczny Zbigniew, Gierszewski Piotr, Glińska-Lewczuk Katarzyna, Godłowska Jolanta, Gokalp Fulya, Gospodarek Janina, Górecki Tadeusz, Grabińska-Sota Elżbieta, Grifoni M., Gromiec Marek, Guo Xuetao, Gusiatin Zygmunt, Hartmann Peter, He Jianzhong, He Yong, Heese Tomasz, Hybská Helena, Imhoff Silvia, Iurchenko Valentina, Jabłońska-Czapla Magdalena, Janowski Mirosław, Jordanov Igor, Jóżwiakowski Krzysztof, Juśkiewicz Włodzimierz, Kabsch-Korbutowicz Małgorzata, Kalinowski Radosław, Kalka Joanna, Kapusta Paweł, Karczewska Anna, Karczmarczyk Agnieszka, Kicińska Alicja, Kiciński Jan, Kijowska-Strugała Małgorzata, Klejnowski Krzysztof, Kłosok-Bazan Iwona, Kolada Agnieszka, Konieczny Krystyna, Kostecki Maciej, Kowalczewska-Madura Katarzyna, Kowalczuk Marek, Kozielska Barbara, Kozłowski Kamil, Krzemień Alicja, Kulig Andrzej, Kwaśny Justyna, Kyzioł-Komosińska Joanna, Ledakowicz Stanislaw, Leites Luchese Claudia, Leszczyńska-Sejda Katarzyna, Li Mingyang, Liu Chao, Mahmood Khalid, Majewska-Nowak Katarzyna, Makisha Nikolay, Malina Grzegorz, Markowska-Szczupak Agata, Mocek Andrzej, Mokrzycki Eugeniusz, Molenda Tadeusz, Molkenthin Frank, Mosquera Corral Anuska, Muhmood Atif, Myrta Anna, Narayanasamy Selvaraju, Nzila Alexis, OIkuski Tadeusz, Oleniacz Robert, Pacyna Jozef, Pająk Tadeusz, Pal Subodh Chandra, Panagopoulos Argyris, Paruch Adam, Paszkowski Waldemar, Pawęska Katarzyna, Paz-Ferreiro Jorge, Paździor Katarzyna, Pempkowiak Janusz, Piątkiewicz Wojciech, Piechowicz Janusz, Piotrowska-Seget Zofia, Pisoni E., Piwowar Arkadiusz, Pleban Dariusz, Policht-Latawiec Agnieszka, Polkowska Żaneta, Poluszyńska Joanna, Rajca Mariola, Reizer Magdalena, Riesgo Fernández Pedro, Rith Monorom, Rybicki Stanisław, Rydzkowski Tomasz, Rzepa Grzegorz, Rzeźnik Wojciech, Rzętała Mariusz, Sabovljevic Marko, Scudiero Rosaria, Sekret Robert, Sheng Yanqing, Sławomir Stelmach, Słowik Leszek, Sočo Eleonora, Sojka Mariusz, Sophonrat Nanta, Sówka Izabela, Spiak Zofia, Stachowski Piotr, Stańczyk-Mazanek Ewa, Stebel Adam, Sulieman Magboul, Surmacz-Górska Joanna, Szalinska van Overdijk Ewa, Szczerbowski Radosław, Szetela Ryszard, Szopińska Kinga, Szymański Kazimierz, Ślipko Katarzyna, Tepe Yalçin, Tórz Agnieszka, Tyagi Uplabdhi, Uliasz-Bocheńczyk Alicja, Urošević Mira, Uzarowicz Łukasz, Vakili Mohammadtaghi, Van Harreveld A.P., Voutchkova Denitza, Wang Gang, Wang X.K., Werbińska-Wojciechowska Sylwia, Wiatkowski Mirosław, Wielgosiński Grzegorz, Wilk Pawel, Willner Joanna, Wisniewski Jacek, Wiśniowska Ewa, Włodarczyk-Makuła Maria, Wojciechowska Ewa, Wojnowska-Baryła Irena, Wolska Małgorzata, Wszołek Tadeusz, Wu Yonghua, Yusuf Mohammad, Zuberi Amina, Zuwała Jarosław, Zwoździak Jerzy.


All Reviewers in 2020

Adamiec Ewa, Adamkiewicz Łukasz, Ahammed M. Mansoor, Akcicek Ekrem, Ameur Houari, Anielak Anna, Antonkiewicz Jacek, Avino Pasquale, Badura Marek, Barabasz Wiesław, Barthakur Manoj, Battegazzore Daniele, Biedka Paweł, Bilek Maciej, Bisschop Lieselot, Błaszczak Barbara, Błażejewski Ryszard, Bochoidze Inga, Bodzek Michał, Bogacki Jan, Borella Paola, Borowiak Klaudia, Borralho Teresa, Boyacioglu Hülya, Bunjongsiri Kultida, Burszta-Adamiak Ewa, Calderon Raul, Chatveera Burachat Chatveera, Cheng Gan, Chiwa Masaaki, Chojnicki Józef, Chrzanowski Łukasz, Ciesielczuk Tomasz, Czajka Agnieszka, Czaplicka Marianna, Daoud Mounir, Dąbek Lidia, Değermenci Gökçe, Dejan Dragan, Deluchat Véronique, Dereszewska Alina, Dębowski Marcin, Dong Shuying, Dudzińska Marzenna, Dunalska Julita, Dymaczewski Zbysław, El-Maradny Amr, Farfan-Cabrera Leonardo, Filizok Işık, Franus Wojciech, García-Ávila Fernando, Gariglio N.F., Gaya M.S, Gebicki Jacek, Giergiczny Zbigniew, Glińska-Lewczuk Katarzyna, Gnida Anna, Gospodarek Janina, Grabińska-Sota Elżbieta, Gusiatin Zygmunt, Harnisz Monika, Hartmann Peter, Hawrot-Paw Małgorzata, He Jianzhong, Hirabayashi Satoshi, Hulisz Piotr, Imhoff Silvia, Iurchenko Valentina, Jabłońska-Czapla Magdalena, Jacukowicz-Sobala Irena, Jeż-Walkowiak Joanna, Jordanov Igor, Jóżwiakowski Krzysztof, Kabsch-Korbutowicz Małgorzata, Kajda-Szcześniak Małgorzata, Kalinowski Radosław, Kalka Joanna, Karczewska Anna, Karwowska Ewa, Kim Ki-Hyun, Klejnowski Krzysztof, Klojzy-Karczmarczyk Beata, Korniłłowicz-Kowalska Teresa, Korus Irena, Kostecki Maciej, Koszelnik Piotr, Koter Stanisław, Kowalska Beata, Kowalski Zygmunt, Kozielska Barbara, Krzyżyńska Renata, Kulig Andrzej, Kwarciak-Kozłowska Anna, Kyzioł-Komosińska Joanna, Lagzdins Ainis, Ledakowicz Stanislaw, Ligęza Sławomir, Liu Xingpo, Loga Małgorzata, Łebkowska Maria, Macherzyński Mariusz, Makisha Nikolay, Makowska Małgorzata, Masłoń Adam, Mazur Zbigniew, Michel Monika, Miechówka Anna, Miksch Korneliusz, Mnuchin Nathan, Mokrzycki Eugeniusz, Molkenthin Frank, Mosquera Corral Anuska, Muhmood Atif, Muntean Edward, Myrta Anna, Nahorski Zbigniew, Narayanasamy Selvaraju, Naumczyk Jeremi, Nawalany Marek, Noubactep C., Nowakowski Piotr, Obarska-Pempkowiak Hanna, Orge C.A., Paul Lothar, Pawęska Katarzyna, Paździor Katarzyna, Pempkowiak Janusz, Peña A., Pietr Stanisław, Piotrowska-Seget Zofia, Pisoni E., Płaza Grażyna, Polkowska Żaneta, Reizer Magdalena, Renman Gunno, Rith Monorom, Romanovski Valentin, Rybicki Stanisław, Rydzkowski Tomasz, Rzętała Mariusz, Sadeghi Mahdi, Sakakibara Yutaka, Scudiero Rosaria, Semaan Mary, Seredyński Franciszek, Sergienko Ruslan, Shen Yujun, Sheng Yanqing, Sidełko Robert, Sočo Eleonora, Sojka Mariusz, Sówka Izabela, Spiak Zofia, Stegenta-Dąbrowska Sylwia, Steliga Teresa, Sulieman Magboul, Surmacz-Górska Joanna, Suryadevara Nagaraja, Suska-Malawska Małgorzata, Szalinska van Overdijk Ewa, Szczerbowski Radosław, Szetela Ryszard, Szpyrka Ewa, Szulczyński Bartosz, Szwast Maciej, Szyszlak-Bargłowicz Joanna, Ślipko Katarzyna, Świetlik Ryszard, Tabernacka Agnieszka, Tepe Yalçin, Tobiszewski Marek, Treichel Wiktor, Tyagi Uplabdhi, Uliasz-Bocheńczyk Alicja, Uzarowicz Łukasz, Van Harreveld A.P., Wang X. K., Wasielewski Ryszard, Wiatkowski Mirosław, Wielgosiński Grzegorz, Willner Joanna, Wisniewski Jacek, Witczak Joanna, Witkiewicz Zygfryd, Włodarczyk Małgorzata, Włodarczyk-Makuła Maria, Wojciechowska Ewa, Wojtkowska Małgorzata, Xinhui Duan, Yang Chunping, Yaqian Zhao Yaqian, Załęska-Radziwiłł Monika, Zamorska Justyna, Zasina Damian, Zawadzki Jarosław, Zdeb Monika M., Zheng Guodi, Zhu Ivan X., Ziułkiewicz Maciej, Zuberi Amina, Zwoździak Jerzy, Żabczyński Sebastian, Żukowski Witold, Żygadło Maria.
Polityka antyplagiatowa

Anti-plagiarism policy

In accordance with AEP requirements, the authors of all articles submitted to the Editorial Office declare that the paper is an original work. Articles that have been approved by the Editorial Board for further processing are checked for originality using the program and iThenticate. As plagiarism, the Editorial Board (according to the definition of plagiarism/anti-plagiarism) recognizes:

• claiming someone else's work or parts of it as your own;
• copying someone else's or your own (self-plagiarism) fragments of articles without reference to the publication (title of the work, names of authors) from which it was taken
• inserting fragments of other works into the article, changing only the order of the sentence or introducing only minor changes to it
• an article in which the copied fragments, despite citing their sources, constitute a significant/major part of the article.

In case of plagiarism/self-plagiarism, further work on this article is stopped and it is removed from the Editorial System. The authors of the article (via the corresponding author) submitted to the Editorial Office of the AEP are informed about the reasons for removing the article.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji