Nauki Techniczne

Archives of Environmental Protection

Zawartość

Archives of Environmental Protection | 2002 | vol. 28 | No 2

Abstrakt

W artykule zaprezentowano badania sposobu rozdziału gazu na modelu fizycznym i symulacje komputerowe separacji pyłu w poziomym elektrofiltrze z płaskim dyfuzorem wlotowym. Badania przepływu gazu przeprowadzono metodą wizualizacji i pomiaru prędkości w przekrojach poprzecznych komory modelu. Dobierając odpowiednie sita dławiące i łopatki kierujące w dyfuzorze uzyskano skośne profile prędkości gazu (różne stopnie skośności). Otrzymane profile prędkości powinny zapewnić wyższe skuteczności działania elektrofiltru niż dotychczas stosowane profile równomierne. To założenie potwierdziły wyniki symulacji komputerowej uzyskane przy pomocy programu SYMULA-X. Wyniki badań modelowych i symulacji komputerowej przedstawiono w postaci graficznej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maria Jędrusik
Arkadiusz Świerczok
Edward Nowaczewski
Marian Sarna

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki badań biofiltracji gazów odlotowych z emalierni drutów nawojowych. Gazy te zawierały ponad 50 zanieczyszczeń, w tym fenol i krezole. Biofiltrację prowadzono przy liniowej szybkości przepływu gazów 0,28 cm/s na złożu kompostowym. Uzyskano ponad 99%-ową skuteczność całego procesu. Zaobserwowano istotne zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń już w nawilżaczu.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Wieczorek

Abstrakt

Wykonano oznaczenia intensywności zapachu powietrza zanieczyszczonego cykloheksanem (A), cykloheksanonem (B) oraz cykloheksanem z domieszkami cykloheksanonu (mieszaniny MI, M2 i M3; x8 = 0,14; 0,05 i 0,02). Wymaczono empiryczne parametry równań Webera-Fechnera i Stevensa. Dla mieszanin o stężeniu C = 1500-3500 ppm oszacowano stalą interakcji av= 115-130°. Na podstawie wyników weryfikacji znanych modeli interakcji stwierdzono, że możliwości ich zastosowania do przewidywania intensywności zapachu mieszanin cykloheksanu i cykloheksanonu są ograniczone.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Kośmider
Małgorzata Zamelczyk-Pajewska
Bartosz Wyszyński

Abstrakt

Podjęto próbę określenia roli opadów atmosferycznych jako drogi transportu, którą na powierzchnię zbiorników wodnych doprowadzane są ładunki zanieczyszczeń. Zastosowano metodę badania opadu całkowitego. Do poboru prób użyto lejów sedymentacyjnych o powierzchni 0,28 m2 . W zebranych wodach opadowych oznaczano: odczyn, przewodnictwo właściwe, azot anionowy, azotynowy i azotanowy, azot organiczny, ortofosforany, węgiel organiczny, chlorki, siarczany, wapń, magnez, metale ciężkie tj.: żelazo, cynk, ołów, kadm. Uzyskane wyniki analiz zbliżone są do wyników z innych miejsc województwa śląskiego. Zakres zmian stężeń zanieczyszczeń w pobranych próbach wód opadowych, wskazuje na istnienie obiektywnych czynników powodujących obserwowany rozrzut wyników analiz. Przy stosowaniu bilansowania ,,opadu całkowitego", jedynie uśrednione wartości stężeń mogą służyć do orientacyjnej oceny stanu chemicznego wód opadowych, a pośrednio i powietrza atmosferycznego. Opady atmosferyczne stanowią niedoceniane, poważne źródło zanieczyszczeń (azotu, fosforu oraz metali ciężkich) wprowadzanych bezpośrednio do trofogenicznej warstwy wody. W przypadku zbiorników Hydrowęzła Kłodnicy ładunki azotu i fosforu pochodzące z opadów atmosferycznych ,,zapewniają" zbiornikom ,,zewnętrzne obciążenie powierzchniowe" na poziomie ,,obciążenia niebezpiecznego", co wynika z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Obecność znacznych ładunków jonów magnezowych w opadach atmosferycznych wskazuje na możliwość chemicznego strącania polifosforanów z warstwy epilimnionu a w konsekwencji szybsze wyczerpanie pojemności akumulacyjnej osadów dennych, co spowoduje również szybsze rozpoczęcie ich uwalniania z osadów dennych, czyli uruchamiający lawinowy przebieg eutrofizacji, proces wzbogacania wewnętrznego.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Kostecki

Abstrakt

Urządzenia sedymentacyjne są powszechnie stosowane w oczyszczaniu zawiesin przemysłowych i w gospodarce komunalnej. Efektywność procesu sedymentacji ma ważne znaczenie w ochronie środowiska. Celem badań było rozpoznanie możliwości zastosowania sieci neuronowych do obliczania efektywności procesu sedymentacji. Jako dane wejściowe do przetwarzania wzięto wyniki obliczeń otrzymanych z symulacji komputerowych prowadzonych według modelu matematycznego uwzględniającego obciążenie powierzchniowe w urządzeniu sedymentacyjnym oraz parametry fizyczne zawiesiny, w tym gęstość rozkładu prawdopodobieństwa wielkości cząstek fazy stałej. Rozważano i porównywano dwa typy funkcji gęstości rozkładu wielkości cząstek fazy stałej zawiesiny: rozkład logarytmiczne-normalny i uogólniony rozkład gamma. Badania zostały przeprowadzone za pomocą sieci typu feed-forward (bez sprzężenia zwrotnego o jednym kierunku przepływu informacji). Wybrano sposób uczenia z nauczycielem metodą wstecznej propagacji błędu (backpropagation) według algorytmu Levenberg-Marquardta. W przypadku, gdy sieci były uczone za pomocą zbiorów zawierających poniżej 400 zestawów danych wówczas popełniane błędy przekraczały wartość I%. Sieci uczone za pomocą zbiorów zawierających około 500 zestawów danych dawały możliwe do zaakceptowania wyniki. Popełniany przez nie błąd był mniejszy niż I%. Na tej podstawie można wnioskować, że najmniejszym uczącym zbiorem danych, jest zbiór zawierający około 500 zestawów. Najlepsze wyniki obliczeń uzyskano, gdy liczba zestawów wynosiła 5 tysięcy - różnice obliczeń efektywności sedymentacji wynosiły poniżej 0.5 %. Dalsze zwiększanie liczby zestawów danych powyżej 5 tysięcy obniżało dokładność obliczeń.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz P. Kowalski
Krzysztof Kołodziejczyk
Tomasz Zacharz

Abstrakt

Przedstawiane wyniki badań są pierwszymi od chwili oddania Kanału Gliwickiego do użytku w roku 1939. Do chwili obecnej nie było żadnych danych na temat zmian stanu sanitarnego, czy też badań stopnia zanieczyszczenia osadów dennych. Celem pracy było zatem uzyskanie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia środowiska wodnego Kanału Gliwickiego na poszczególnych jego odcinkach, w zakresie związków azotu i fosforu. Próby wody pobrano 6-krotnie, w 7 punktach pomiarowych, w okresie od stycznia do czerwca 2000 roku. Próby osadów dennych pobrano w 21 stanowiskach pomiarowych. W wodzie oznaczano stężenia: azotu amonowego, azotynowego, azotanowego, organicznego, rozpuszczonego, organicznego w zawiesinie oraz stężenia: ortofosforanów, polifosforanów i fosforu organicznego. W osadach oznaczono całkowitą zawartość azotu i fosforu. Klasyfikacji wody na podstawie poszczególnych wskaźników chemicznych dokonano w oparciu o obowiązujące przepisy. Stwierdzono, że Kanai posiada wodę pozaklasową. Pomimo dopływu do Kanału Gliwickiego wód mniej zanieczyszczonych jakość wody na całej długości kanału nie ulegała wyraźnej poprawie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Kostecki
Jerzy Kozlowski

Abstrakt

W wodzie zbiornika Dzierżno Duże występują znaczne ilości bakterii potencjalnie chorobotwórczych, wnoszonych z wodą rzeki Kłodnicy, pochodzące z nie oczyszczonych ścieków sanitarnych. Ich liczebność zmniejsza się wraz z odległością od ujścia rzeki Kłodnicy do zbiornika. Pozaklasowa jakość wody (miano coli typu kałowego rzędu 0,002-0,008) przy ujściu Kłodnicy i w odległości 700 m od ujścia zarówno na powierzchni jak i przy dnie. W odległości około 1500 m woda osiągała III i II klasę czystości. Przy ujściu Kłodnicy do zbiornika obserwowano dużą liczebność paciorkowców kałowych, laseczek przetrwalnikowych z rodzaju Clostridium oraz pałeczek gram-ujemnych Pseudomonas aeruginosa (NPL 2400). Wskaźnik FC/FS wynosił ok. 4, co wskazuje na zanieczyszczenie wody odchodami ludzkimi. Nie stwierdzono zróżnicowania liczebności gronkowców chorobotwórczych w zależności od miejsca poboru prób. W badaniach przeprowadzonych metodami tradycyjnymi i najnowszymi, z użyciem przeciwciał [TECRA), nie stwierdzono w wodzie zbiornika występowania pałeczek z rodzaju Salmonella. Przeprowadzone badania, w zakresie gronkowców oraz Pseudomonas aeruginosa - wydają się potwierdzać znaczącą rolę zooplanktonu, jako elementu biocenozy odżywiającego się bakteriami, w procesach samooczyszczania.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Aleksandra Smyłla
Katarzyna Glowacka
Maciej Kostecki

Abstrakt

Podstawowym celem przedstawionych badań było sprawdzenie tezy, czy oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych z drożdżowni w środowisku glebowo-roślinnym jest w pełni zasadne poprzez redukcję zanieczyszczeń wraz z jednoczesnym wykorzystaniem ich do nawożenia pól uprawnych. Dla osiągnięcia założonego celu, badano głównie dynamikę zmian właściwości fizycznych i chemicznych wód, gleb i roślin nawadnianych ściekami z drożdżowni przez wiele lat. Cześć Il pracy prezentuje zagadnienia związane z wpływem nawodnień ściekami podrożdżowymi na właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz na wielkość i jakość plonu roślin uprawnych. Gleby nawadniane ściekami z drożdżowni wykazują przenawożenie potasem, a także zaznacza się w nich zawężenie stosunku węgla organicznego do azotu, z powodu nadmiaru azotu przy niedostatku węgla. Przeciwdziałaniem przy zmniejszaniu się zawartości substancji organicznej w nawadnianych glebach powinno być zaorywanie słomy, liści buraczanych i innych organicznych odpadów stałych. W płodozmianie przemysłowo-zbożowym jaki stosowano na polach rolniczego wykorzystania ścieków w latach prowadzonych badań ( 1993-1997), odnotowano wzrost plonów większy (średnio o 13% u zbóż, u buraka cukrowego 0,5-10,7%) od plonów uzyskiwanych z pól drożdżowni nie nawadnianych i pól rolników indywidualnych, gdzie stosowano tylko dość duże nawożenie mineralne. W porównaniu do danych literaturowych, w plonach ziarna pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego pod wpływem nawadniania ściekami z drożdżowni zwiększyła się nieznacznie procentowa zawartość białka, azotu, potasu, zmniejszyła natomiast wapnia i magnezu.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Czesława Rosik-Dulewska
ORCID: ORCID
Ryszard Błaszków

Abstrakt

Zaproponowano metodykę postępowania z jednorodnymi związkami chemicznymi, będącymi produktami technicznymi lub odczynnikami chemicznymi, znajdującymi się w nieopisanych opakowaniach, mającą na celu zakwalifikowanie takich związków do odpowiednich kategorii substancji odpadowych. Wykorzystano serię prostych eksperymentów, zaliczanych do klasycznej analizy związków chemicznych, uzupełnioną w koniecznych przypadkach analizą metodami instrumentalnymi. Określono wymogi dotyczące wyposażenia laboratorium, w którym przeprowadzana jest identyfikacja oraz niezbędne kwalifikacje personelu. Zwrócono uwagę na zagrożenia i określono środki ostrożności przy postępowaniu z badanymi substancjami, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości wybuchowych, palnych i trujących. Opracowana metodyka została sprawdzona w badaniach testowych oraz zastosowana w pracach porządkowych w centralnym magazynie odczynników chemicznych Politechniki Śląskiej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Skibiński
Teofil Korolewicz
Jacek Majewski
Małgorzata Majka
Andrzej Rajca
Marian Turek

Abstrakt

W celu opracowania sposobu zmniejszenia ilości metali ciężkich oraz baru i strontu w ściekach zebrano eksperymentalnie ścieki z laboratorium chemii nieorganicznej i poddano je badaniom. Analiza wykazała, że rtęć i srebro znajdują się wyłącznie w osadzie; w osadzie pozostaje też około 2/3 ołowiu, bizmutu i kobaltu. Pozostałe metale w większości pozostają w roztworze. Stwierdzono, że oddzielna segregacja odpadów z poszczególnych grup analitycznych nie ma uzasadnienia, tym bardziej, że trudno wyegzekwować wymóg odprowadzania odpadów do odpowiednich pojemników. Przetestowano sposób przerobu odpadów podzielonych na 2 grupy: 1 - zawierające rtęć, 2 - nie zawierające rtęci Zaproponowano usuwanie metali przez strącanie ich siarczków i wodorotlenków siarczkiem sodu a następnie flokulację i odwadnianie osadu. Roztwory, po wydzielaniu metali, spełniają wymagania stawiane ściekom, które mogą być odprowadzane do kanalizacji.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marian Turek
Teofil Korolewicz
Jacek Majewski

Instrukcja dla autorów

Archives of Environmental Protection
Instructions for Authors

Archives of Environmental Protection is a quarterly published jointly by the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Committee of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Thanks to the cooperation with outstanding scientists from all over the world we are able to provide our readers with carefully selected, most interesting and most valuable texts, presenting the latest state of research in the field of engineering and environmental protection.

Scope
The Journal principally accepts for publication original research papers covering such topics as:
– Air quality, air pollution prevention and treatment;
– Wastewater treatment and utilization;
– Waste management;
– Hydrology and water quality, water treatment;
– Soil protection and remediation;
– Transformations and transport of organic/inorganic pollutants in the environment;
– Measurement techniques used in environmental engineering and monitoring;
– Other topics directly related to environmental engineering and environment protection.

The Journal accepts also authoritative and critical reviews of the current state of knowledge in the topic directly relating to the environment protection.

If unsure whether the article is within the scope of the Journal, please send an abstract via e-mail to: aep@ipispan.edu.pl

Preparation of the manuscript
The following are the requirements for manuscripts submitted for publication:
• The manuscript (with illustrations, tables, abstract and references) should not exceed 20 pages. In case the manuscript exceeds the required number of pages, we suggest contacting the Editor.
• The manuscript should be written in good English.
• The manuscript ought to be submitted in doc or docx format in three files:
– text.doc – file containing the entire text, without title, keywords, authors names and affiliations, and without tables and figures;
– figures.doc – file containing illustrations with legends;
– tables.doc – file containing tables with legends;
• The text should be prepared in A4 format, 2.5 cm margins, 1.5 spaced, preferably using Time New Roman font, 12 point. Thetext should be divided into sections and subsections according to general rules of manuscript editing. The proposed place of tables and figures insertion should be marked in the text.
• Legends in the figures should be concise and legible, using a proper font size so as to maintain their legibility after decreasing the font size. Please avoid using descriptions in figures, these should be used in legends or in the text of the article. Figures should be placed without the box. Legends should be placed under the figure and also without box.
• Tables should always be divided into columns. When there are many results presented in the table it should also be divided into lines.
• References should be cited in the text of an article by providing the name and publication year in brackets, e.g. (Nowak 2019). When a cited paper has two authors, both surnames connected with the word “and” should be provided, e.g. (Nowak and Kowalski 2019). When a cited paper has more than two author, surname of its first author, abbreviation ‘et al.’ and publication year should be provided, e.g. (Kowalski et al. 2019). When there are more than two publications cited in one place they should be divided with a coma, e.g. (Kowalski et al. 2019, Nowak 2019, Nowak and Kowalski 2019). Internet sources should be cited like other texts – providing the name and publication year in brackets.
• The Authors should avoid extensive citations. The number of literature references must not exceed 30 including a maximum of 6 own papers. Only in review articles the number of literature references can exceed 30.
• References should be listed at the end of the article ordered alphabetically by surname of the first author. References should be made according to the following rules:

1. Journal:
Surnames and initials. (publication year). Title of the article, Journal Name, volume, number, pages, DOI.
For example:

Nowak, S.W., Smith, A.J. & Taylor, K.T. (2019). Title of the article, Archives of Environmental Protection, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330

If the article has been assigned DOI, it should be provided and linked with the website on which it is made available.

2. Book:
Surnames and initials. (publication year). Title, Publisher, Place and publishing year.
For example:

Kraszewski, J. & Kinecki, K. (2019). Title of book, Work & Studies, Zabrze 2019.

3. Edited book:

Surnames and initials of text authors. (publishing year). Title of cited chapter, in: Title of the book, Surnames and
initials of editor(s). (Ed.)/(Eds.). Publisher, Place, pages.
For example:

Reynor, J. & Taylor, K.T. (2019). Title of chapter, in: Title of the cited book, Kaźmierski, I. & Jasiński, C. (Eds.). Work & Studies, Zabrze, pp. 145–189.

4. Internet sources:
Surnames and initials or the name of the institution which published the text. (publication year). Title, (website address (accessed on)).
For example:

Kowalski, M. (2018). Title, (http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2009/ (03.12.2018)).

5. Patents:

Orszulik, E. (2009). Palenisko fluidalne, Patent polski: nr PL20070383311 20070910 z 16 marca 2009.
Smith, I.M. (1988). U.S. Patent No. 123,445. Washington, D.C.: U.S. Patent and Trademark Office.

6. Materials published in language other than English:
Titles of cited materials should be translated into English. Information of the language the materials were published in should be provided at the end.
For example:

Nowak, S.W. & Taylor, K.T. (2019). Title of article, Journal Name, 10, 2, pp. 93–98. DOI: 10.24425/aep.2019.126330. (in Polish)

Not more than 30 references should be cited in the original research paper.


Submission of the manuscript
By submitting the manuscript Author(s) warrant(s) that the article has not been previously published and is not under consideration by another journal. Authors claim responsibility and liability for the submitted article.
The article is freely available and distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution and reproduction in any medium provided the article is properly cited.


© 2021. The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode), which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited.


The manuscripts should be submitted on-line using the Editorial System available at http://www.editorialsystem.com/aep.

Review Process
All the submitted articles are assessed by the Editorial Board. If positively assessed by at least two editors, Editor in Chief, along with department editors selects two independent reviewers from recognized authorities in the discipline.
Review process usually lasts from 1 to 4 months.
Reviewers have access to PUBLONS platform which integrates into Bentus Editorial System and enables adding reviews to their personal profile.
After completion of the review process Authors are informed of the results and – if both reviews are positive – asked to correct the text according to reviewers’ comments. Next, the revised work is verified by the editorial staff for factual and editorial content.

Acceptance of the manuscript

The manuscript is accepted for publication on grounds of the opinions of independent reviewers and approval of Editorial Board. Authors are informed about the decision and also asked to pay processing charges and to send completed declaration of the transfer of copyright to the editorial office.

Proofreading and Author Correction
All articles published in the Archives of Environmental Protection go through professional proofreading process. If there are too many language errors that prevent understanding of the text, the article is sent back to Authors with a request to correct the indicated fragments or – in extreme cases – to re-translate the text.
After proofreading the manuscript is prepared for publishing. The final stage of the publishing process is Author correction. Authors receive a page proof copy of the article with a request to make final corrections.

Article publication charges


The publication fee in the Journal of an article up to 20 pages is 520 EUR/2500 zł

Payments in Polish zlotys
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001

Payments in Euros
Bank BGK
Account no.: 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
IBAN: PL 20 1130 1091 0003 9111 7820 0001
SWIFT: GOSKPLPW

Authors are kindly requested to inform the editorial office of making payment for the publication, as well as to send all necessary data for issuing an invoice
 

Procedura recenzowania

The reviewing procedure for papers published in Archives of Environmental Protection

1) After accepting the paper as matching to the scope of the Journal Editor-in-Chief with Section Editors choose two independent Reviewers (authorities in the domain/discipline). The chosen Reviewers (from professors and senior academic staff members) have to guarantee:

  • autonomous opinion,
  • the lack of interests conflict – especially the lack of personal and business relations with the Authors of the paper,
  • the preservation of confidentiality about the paper content and the Reviewer opinion about the paper.

2) After the Reviewers selection, Assistant Editor send them (via e-mail) requests to review the paper. Reviewers receive the full text of the paper (without Author personal data) qualified for the reviewing process and referee form, sometimes supplemented with the additional questions connected with the article. In the e-mail Assistant Editor also determine the extent of the review and the deadline (usually a month).

3) The personal data of Reviewers are not open (double-blind review). It can be declassify only on Author’s special request and after the Reviewer agreement. It sometimes happen when the review outcome is: manuscript rejection or when the paper contain controversial issues.

4) The reviewer send the review to the Editorial Office via e-mail. After receiving the review the Assistant Editor:

  • inform Authors about it (in the case of the review without corrections or when there are only small, editorial changes needed),
  • send the reviews to Authors. Authors have to correct the paper according to Reviewers comment and prepare the reply to Reviewers,
  • send the paper corrected by Authors to Reviewers again – when Reviewer wanted to review it again.

5) The final decision about manuscript is made by the Editorial Board on the basis of the analysis of remarks contained in the review and the final version of the paper send by Authors. 6) The final version of the paper, after typesetting and text makeup is being sent to Authors, who make an author’s corrections. Afterwards the paper is ready to be printed in the specific issue.

Recenzenci

All Reviewers in 2022

Alonso Rosa (University of the Basque Country/EHU, Bilbao, Spain), Alwaeli Mohamed (Silesian University of Technology), Arora Amarpreet (Sherpa Space Inc., Republic of Korea), Babu A.( Yeungnam University, Gyeongsan, Republic of Korea), Barbieri Maurizio (Sapienza University of Rome), Bień Jurand (Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska), Bogacki Jan (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska), Bogumiła Pawluśkiewicz (Katedra Kształtowania Środowiska, SGGW), Boutammine Hichem (Laboratory of Industrial Process Engineering and Environment, Faculty of Process Engineering, University of Science and Technology, Bab-Ezzouar, Algiers, Algeria), Burszta-Adamiak Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cassidy Daniel (Western Michigan University, United States), Chowaniec Józef (Polish Geological Institute - National Research Institute), Czerniawski Robert (Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński), da Silva Elaine (Fluminense Federal University, UFF, Brazil), Dąbek Lidia (Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej, Politechnika Świętokrzyska), Dannowski Ralf (Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung: Müncheberg, Brandenburg, DE), Delgado-González Cristián Raziel (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo , Mexico), Dewil Raf (KU Leuven, Belgium), Djemli Samir (University Badji Mokhtar Annaba, Algeria), Du Rui (University of Chinese Academy of Sciences, China), Egorin AM (Institute of Chemistry FEBRAS, Russia), Fadillah‬ ‪Ganjar‬‬ (Universitas Islam Indonesia, Indonesia), Gangadharan Praveena (Indian Institute of Technology Palakkad, India), Garg Manoj (Amity University, Noida, India), Gębicki Jacek (Politechnika Gdańska, Poland), Generowicz Agnieszka (Politechnika Krakowska, Poland), Gnida Anna (Silesian University of Technology, Poland), Golovatyi Sergey (Belarusian State University, Belarus), Grabda Mariusz (General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, Poland), Guo Xuetao (Northwest A&F University, China), Gusiatin Mariusz (Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Polska), Han Lujia (Instytut Badań Systemowych PAN, Polska), Holnicki Piotr (Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland), Houali Karim (University Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou , Algeria), Iwanek Małgorzata (Lublin University of Technology, Poland), Janczukowicz Wojciech (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Jan-Roblero J. (Instituto Politécnico Nacional,Prol.de Carpio y Plan de Ayala s/n. Col. Sto. Tomás, Mexico), Jarosz-Krzemińska Elżbieta (AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Ochrony Środowiska), Jaspal Dipika (Symbiosis Institute of Technology (SIT), Symbiosis International (Deemed University), (SIU), Jorge Dominguez (Universidade de Vigo, Spain), Kabała Cezary (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland), Kalka Joanna (Silesian University of Technology, Poland), Karaouzas Ioannis (Hellenic Centre for Marine Research, Greece), Khadim Hussein (University of Baghdad, Iraq), Khan Moonis Ali (King Saud University, Saudi Arabia), Kojić Ivan (University of Belgrade, Serbia), Kongolo Kitala Pierre (University of Lubumbashi, Congo), Kozłowski Kamil (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland), Kucharski Mariusz (IUNG Puławy, Poland), Lu Fan (Tongji University, China), Łukaszewski Zenon (Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej), Majumdar Pradeep (Addis Ababa Sciennce and Technology University, Ethiopia), Mannheim Viktoria (University of Miskolc, Hungary), Markowska-Szczupak Agata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej), Mehmood Andleeb (Shenzhen University, China), Mol Marcos (Fundação Ezequiel Dias, Brazil), Mrowiec Bożena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Poland), Nałęcz-Jawecki Grzegorz (Zakład Toksykologii i Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, WUM), Ochowiak Marek (Politechnika Poznańska, Poland), Ogbaga Chukwuma (Nile University of Nigeria, Nigeria), Oleniacz Robert (AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland), Pan Ligong (Northeast Forestry University, China) Paruch Adam (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norway), Pietras Dariusz (ATH Bielsko-Biała, Poland), Piotrowska-Seget Zofia (Uniwersytet Ślaski, Polska), Płaza Grażyna (IETU Katowice, Poland), Pohl Alina (IPIS PAN Zabrze, Poland), Poikane Sandra (European Commission, Joint Research Centre (JRC), Ispra, Italy), Poluszyńska Joanna (Łukasiewicz Research Network - Institute of Ceramics and Building Materials, Poland), Dudzińska Marzenna (Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Politechnika Lubelska), Rawtani Deepak (National Forensic Sciences University, Gandhinagar, India) Rehman Khalil (GC Women University Sialkot, Pakistan), Rogowska Weronika (Bialystok University of Technology, Poland), Rzeszutek Mateusz (AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska), Saenboonruang Kiadtisak (Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok), Sebakhy Khaled (University of Groningen, Netherlands), Sengupta D.K. (Regional Research Laboratory, Bhubaneswar. India), Shao Jing (Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Chile), Sočo Eleonora (Rzeszów University of Technology, Poland), Sojka Mariusz (Poznan University of Life Sciences, Poland), Sonesten Lars (Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden), Song Wencheng (Anhui Province Key Laboratory of Medical Physics and Technology, Chinese), Song ZhongXian (Henan University of Urban Construction, China), Spiak Zofia (Uniwersyet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poland), Srivastav Arun (Chitkara University, Himachal Pradesh, India), Steliga Teresa (Instytut Nafty i Gazu -Państwowy Instytut Badawczy, Poland), Surmacz-Górska Joanna (Silesian University of Technology, Poland), Świątkowski Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna, Poland), Symanowicz Barbara (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland), Szklarek Sebastian (European Regional Centre for Ecohydrology, Polish Academy of Sciences), Tabina Amtul (GC University,Lahore, Pakistan), Tang Lin (Hunan University, China), Torrent Sergi (Innovación, Aigües de Manresa, S.A, Manresa, Spain, Spain), Trafiałek Joanna (Warsaw University of Life Sciences, Poland), Vijay U. (Department of Microb, Jaipur, India, India), Vojtkova Hana (University of Ostrava, Czech Republic), Wang Qi (City University of Hong Kong, Hong Kong), Wielgosiński Grzegorz (Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka), Wilk Pawel (IMGW-PIB, Poland), Wiśniewska Marta (Warsaw University of Technology, Poland), Yin Xianqiang (Northwest A&F University, Yangling China), Zając Grzegorz (University Of Life Sciences in Lublin, Poland), Zalewski Maciej (European Regional Centre for Ecohydrologyunder the auspices of UNESCO, Poland), Zegait Rachid (Ziane Achour University of Djelfa), Zerafat Mohammad (Shiraz University, Shiraz, Iran), Zgórska Aleksandra (Central Mining Institute, Poland), Zhang Chunhui (China University of Mining & Technology, China), Zhang Wenbo (Northwest Minzu University, Lanzhou China), Zhu Guocheng (Hunan University of Science and Technology, Xiangtan, China), Zwierzchowski Ryszard (Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Politechnika Warszawska)

All Reviewers in 2021

Adamkiewicz Łukasz, Aksoy Özlem, Alwaeli Mohamed, Aneta Luczkiewicz, Anielak Anna, Antonkiewicz Jacek, Avino Pasquale, Babbar Deepakshi, Badura Marek, Bajda Tomasz, Biedka Paweł, Błaszczak Barbara, Bodzek Michał, Bogacki Jan, Burszta-Adamiak Ewa, Cheng Gan, Chojecka Agnieszka, Chrzanowski Łukasz, Chwojnowski Andrzej, Ciesielczuk Tomasz, Cimochowicz-Rybicka Małgorzata, Curren Emily, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka, Czajka Agnieszka, Danielewicz Jan, Dannowski Ralf, Daoud Mounir, Değermenci Gökçe, Dejan Dragan, Deluchat Véronique, Demirbaş Ahmet, Dong Shuying, Dudzińska Marzenna, Dunalska Julita, Franus Wojciech, G. Uchrin Christopher, Generowicz Agnieszka, Gębicki Jacek, Giergiczny Zbigniew, Gierszewski Piotr, Glińska-Lewczuk Katarzyna, Godłowska Jolanta, Gokalp Fulya, Gospodarek Janina, Górecki Tadeusz, Grabińska-Sota Elżbieta, Grifoni M., Gromiec Marek, Guo Xuetao, Gusiatin Zygmunt, Hartmann Peter, He Jianzhong, He Yong, Heese Tomasz, Hybská Helena, Imhoff Silvia, Iurchenko Valentina, Jabłońska-Czapla Magdalena, Janowski Mirosław, Jordanov Igor, Jóżwiakowski Krzysztof, Juśkiewicz Włodzimierz, Kabsch-Korbutowicz Małgorzata, Kalinowski Radosław, Kalka Joanna, Kapusta Paweł, Karczewska Anna, Karczmarczyk Agnieszka, Kicińska Alicja, Kiciński Jan, Kijowska-Strugała Małgorzata, Klejnowski Krzysztof, Kłosok-Bazan Iwona, Kolada Agnieszka, Konieczny Krystyna, Kostecki Maciej, Kowalczewska-Madura Katarzyna, Kowalczuk Marek, Kozielska Barbara, Kozłowski Kamil, Krzemień Alicja, Kulig Andrzej, Kwaśny Justyna, Kyzioł-Komosińska Joanna, Ledakowicz Stanislaw, Leites Luchese Claudia, Leszczyńska-Sejda Katarzyna, Li Mingyang, Liu Chao, Mahmood Khalid, Majewska-Nowak Katarzyna, Makisha Nikolay, Malina Grzegorz, Markowska-Szczupak Agata, Mocek Andrzej, Mokrzycki Eugeniusz, Molenda Tadeusz, Molkenthin Frank, Mosquera Corral Anuska, Muhmood Atif, Myrta Anna, Narayanasamy Selvaraju, Nzila Alexis, OIkuski Tadeusz, Oleniacz Robert, Pacyna Jozef, Pająk Tadeusz, Pal Subodh Chandra, Panagopoulos Argyris, Paruch Adam, Paszkowski Waldemar, Pawęska Katarzyna, Paz-Ferreiro Jorge, Paździor Katarzyna, Pempkowiak Janusz, Piątkiewicz Wojciech, Piechowicz Janusz, Piotrowska-Seget Zofia, Pisoni E., Piwowar Arkadiusz, Pleban Dariusz, Policht-Latawiec Agnieszka, Polkowska Żaneta, Poluszyńska Joanna, Rajca Mariola, Reizer Magdalena, Riesgo Fernández Pedro, Rith Monorom, Rybicki Stanisław, Rydzkowski Tomasz, Rzepa Grzegorz, Rzeźnik Wojciech, Rzętała Mariusz, Sabovljevic Marko, Scudiero Rosaria, Sekret Robert, Sheng Yanqing, Sławomir Stelmach, Słowik Leszek, Sočo Eleonora, Sojka Mariusz, Sophonrat Nanta, Sówka Izabela, Spiak Zofia, Stachowski Piotr, Stańczyk-Mazanek Ewa, Stebel Adam, Sulieman Magboul, Surmacz-Górska Joanna, Szalinska van Overdijk Ewa, Szczerbowski Radosław, Szetela Ryszard, Szopińska Kinga, Szymański Kazimierz, Ślipko Katarzyna, Tepe Yalçin, Tórz Agnieszka, Tyagi Uplabdhi, Uliasz-Bocheńczyk Alicja, Urošević Mira, Uzarowicz Łukasz, Vakili Mohammadtaghi, Van Harreveld A.P., Voutchkova Denitza, Wang Gang, Wang X.K., Werbińska-Wojciechowska Sylwia, Wiatkowski Mirosław, Wielgosiński Grzegorz, Wilk Pawel, Willner Joanna, Wisniewski Jacek, Wiśniowska Ewa, Włodarczyk-Makuła Maria, Wojciechowska Ewa, Wojnowska-Baryła Irena, Wolska Małgorzata, Wszołek Tadeusz, Wu Yonghua, Yusuf Mohammad, Zuberi Amina, Zuwała Jarosław, Zwoździak Jerzy.


All Reviewers in 2020

Adamiec Ewa, Adamkiewicz Łukasz, Ahammed M. Mansoor, Akcicek Ekrem, Ameur Houari, Anielak Anna, Antonkiewicz Jacek, Avino Pasquale, Badura Marek, Barabasz Wiesław, Barthakur Manoj, Battegazzore Daniele, Biedka Paweł, Bilek Maciej, Bisschop Lieselot, Błaszczak Barbara, Błażejewski Ryszard, Bochoidze Inga, Bodzek Michał, Bogacki Jan, Borella Paola, Borowiak Klaudia, Borralho Teresa, Boyacioglu Hülya, Bunjongsiri Kultida, Burszta-Adamiak Ewa, Calderon Raul, Chatveera Burachat Chatveera, Cheng Gan, Chiwa Masaaki, Chojnicki Józef, Chrzanowski Łukasz, Ciesielczuk Tomasz, Czajka Agnieszka, Czaplicka Marianna, Daoud Mounir, Dąbek Lidia, Değermenci Gökçe, Dejan Dragan, Deluchat Véronique, Dereszewska Alina, Dębowski Marcin, Dong Shuying, Dudzińska Marzenna, Dunalska Julita, Dymaczewski Zbysław, El-Maradny Amr, Farfan-Cabrera Leonardo, Filizok Işık, Franus Wojciech, García-Ávila Fernando, Gariglio N.F., Gaya M.S, Gebicki Jacek, Giergiczny Zbigniew, Glińska-Lewczuk Katarzyna, Gnida Anna, Gospodarek Janina, Grabińska-Sota Elżbieta, Gusiatin Zygmunt, Harnisz Monika, Hartmann Peter, Hawrot-Paw Małgorzata, He Jianzhong, Hirabayashi Satoshi, Hulisz Piotr, Imhoff Silvia, Iurchenko Valentina, Jabłońska-Czapla Magdalena, Jacukowicz-Sobala Irena, Jeż-Walkowiak Joanna, Jordanov Igor, Jóżwiakowski Krzysztof, Kabsch-Korbutowicz Małgorzata, Kajda-Szcześniak Małgorzata, Kalinowski Radosław, Kalka Joanna, Karczewska Anna, Karwowska Ewa, Kim Ki-Hyun, Klejnowski Krzysztof, Klojzy-Karczmarczyk Beata, Korniłłowicz-Kowalska Teresa, Korus Irena, Kostecki Maciej, Koszelnik Piotr, Koter Stanisław, Kowalska Beata, Kowalski Zygmunt, Kozielska Barbara, Krzyżyńska Renata, Kulig Andrzej, Kwarciak-Kozłowska Anna, Kyzioł-Komosińska Joanna, Lagzdins Ainis, Ledakowicz Stanislaw, Ligęza Sławomir, Liu Xingpo, Loga Małgorzata, Łebkowska Maria, Macherzyński Mariusz, Makisha Nikolay, Makowska Małgorzata, Masłoń Adam, Mazur Zbigniew, Michel Monika, Miechówka Anna, Miksch Korneliusz, Mnuchin Nathan, Mokrzycki Eugeniusz, Molkenthin Frank, Mosquera Corral Anuska, Muhmood Atif, Muntean Edward, Myrta Anna, Nahorski Zbigniew, Narayanasamy Selvaraju, Naumczyk Jeremi, Nawalany Marek, Noubactep C., Nowakowski Piotr, Obarska-Pempkowiak Hanna, Orge C.A., Paul Lothar, Pawęska Katarzyna, Paździor Katarzyna, Pempkowiak Janusz, Peña A., Pietr Stanisław, Piotrowska-Seget Zofia, Pisoni E., Płaza Grażyna, Polkowska Żaneta, Reizer Magdalena, Renman Gunno, Rith Monorom, Romanovski Valentin, Rybicki Stanisław, Rydzkowski Tomasz, Rzętała Mariusz, Sadeghi Mahdi, Sakakibara Yutaka, Scudiero Rosaria, Semaan Mary, Seredyński Franciszek, Sergienko Ruslan, Shen Yujun, Sheng Yanqing, Sidełko Robert, Sočo Eleonora, Sojka Mariusz, Sówka Izabela, Spiak Zofia, Stegenta-Dąbrowska Sylwia, Steliga Teresa, Sulieman Magboul, Surmacz-Górska Joanna, Suryadevara Nagaraja, Suska-Malawska Małgorzata, Szalinska van Overdijk Ewa, Szczerbowski Radosław, Szetela Ryszard, Szpyrka Ewa, Szulczyński Bartosz, Szwast Maciej, Szyszlak-Bargłowicz Joanna, Ślipko Katarzyna, Świetlik Ryszard, Tabernacka Agnieszka, Tepe Yalçin, Tobiszewski Marek, Treichel Wiktor, Tyagi Uplabdhi, Uliasz-Bocheńczyk Alicja, Uzarowicz Łukasz, Van Harreveld A.P., Wang X. K., Wasielewski Ryszard, Wiatkowski Mirosław, Wielgosiński Grzegorz, Willner Joanna, Wisniewski Jacek, Witczak Joanna, Witkiewicz Zygfryd, Włodarczyk Małgorzata, Włodarczyk-Makuła Maria, Wojciechowska Ewa, Wojtkowska Małgorzata, Xinhui Duan, Yang Chunping, Yaqian Zhao Yaqian, Załęska-Radziwiłł Monika, Zamorska Justyna, Zasina Damian, Zawadzki Jarosław, Zdeb Monika M., Zheng Guodi, Zhu Ivan X., Ziułkiewicz Maciej, Zuberi Amina, Zwoździak Jerzy, Żabczyński Sebastian, Żukowski Witold, Żygadło Maria.
Polityka antyplagiatowa

Anti-plagiarism policy

In accordance with AEP requirements, the authors of all articles submitted to the Editorial Office declare that the paper is an original work. Articles that have been approved by the Editorial Board for further processing are checked for originality using the program and iThenticate. As plagiarism, the Editorial Board (according to the definition of plagiarism/anti-plagiarism) recognizes:

• claiming someone else's work or parts of it as your own;
• copying someone else's or your own (self-plagiarism) fragments of articles without reference to the publication (title of the work, names of authors) from which it was taken
• inserting fragments of other works into the article, changing only the order of the sentence or introducing only minor changes to it
• an article in which the copied fragments, despite citing their sources, constitute a significant/major part of the article.

In case of plagiarism/self-plagiarism, further work on this article is stopped and it is removed from the Editorial System. The authors of the article (via the corresponding author) submitted to the Editorial Office of the AEP are informed about the reasons for removing the article.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji