Humanities and Social Sciences

Rocznik Slawistyczny

Content

Rocznik Slawistyczny | 2011 | No LX |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article outlines the history of Slavic etymological lexicography and presents a concise characterization of Slavic of etymological dictionaries. The first Slavic etymological dictionaries by Matzenauer, Miklosich, and the Russian dictionary by Gorjaewa were compiled in the late nineteenth century. However, a number of comparative dictionaries and dictionaries of word formation had been published even before those dictionaries. Although few dictionaries were published in the first half of the twentieth century, the second half of that century was a period of true prosperity of Slavic etymological lexicography. Most etymological dictionaries were published during that time, including a number of multi-volume dictionaries whose publication continues to the present day. More new dictionaries are being published or edited in this century. The paper presents scientific etymological dictionaries and historical and etymological dictionaries, as well as selected dictionaries addressed to non-specialist audience, including dictionaries of Pan-Slavic and Balto-Slavic lexicology and etymological dictionaries of individual Slavic languages (excluding the Polish dictionaries discussed in the previous volume of Rocznik Slawistyczny), which are either completed or in progress. The paper also addresses a novel issue in Slavic etymology, namely the publication of etymological dictionaries of some Slavic dialects. Moreover, the paper discusses specialized types of etymological dictionaries that contain information relevant to etymological studies, such as dictionaries of borrowings, proper names, and idioms.

Go to article

Authors and Affiliations

Wiesław Boryś
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Tendencies of gender categorization of nouns in the modern Ukrainian and Greek languages. The paper examines tendencies of gender categorization of nouns in the modern Ukrainian and Greek languages. It outlines the scope of nouns with variations in gender formation. It also shows much greater amount of gender variations of nouns in Greek, as well as the increase of analytical means (articles) to differentiate gender of neologisms along with the strengthening and unification of word forming suffixes, used to form substantives peculiar to the aforementioned languages, and identification of gender by hyperonym.

Go to article

Authors and Affiliations

Ніна Клименко
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The present writer comments upon Wiesław Boryś’s article on etymological research in Poland. (1) The present writer claims that in all languages the form of words depends on three main factors, not only on regular sound change and analogical development, but also on what he calls irregular sound change due to frequency. Word groups, words and morphemes which are very frequently used sometimes show irregular reductions, e. g. Polish wasza miłość> waść, podobno> ponoor *(děl)-ajetь> (dział)-a. The present writer reproaches Boryś that he does not mention irregular sound change due to frequency although in Polish texts this development sometimes occurs in more than 60% of cases. (2) The present writer criticizes the laryngeal theory. (3) The present writer criticizes Kuryłowicz’s opinion according to which the Indo-European apophony e/o was of analogical origin. (4) The present writer draws attention to an important difference between his theory of irregular sound change due to frequency, which concerns all languages of the world, and Winter’s “law” which deals only with one language, namely Balto-Slav.

Go to article

Authors and Affiliations

Witold Mańczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zoonims provide information in the fields of linguistics, history, archeology, and ethnography. However, they are rarely examined comprehensively. This article investigates the words used for three most popular domesticated animals in the Slavic world, namely the horse, the dog and the cat. It studies these words, focusing on the history of animal husbandry in the Slavic countries and their contemporary geography.

Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Siatkowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The words for the thigh have a complex distribution in Slavic. Thus, the word * lęžьka is found mainly in Russia and in the eastern parts of Belarus and Ukraine. The word *stegno is found in a few large and several smaller clusters in the Czech Republic, parts of Slovakia, in a large part of Ukraine and Belarus, in northern Russia, in some areas in Slovenia, Montenegro, and it is scattered in numerous other places. These words make extensive transitional belts along the border between Belorussia and Russia as well as between Ukraine and Russia. In Poland both the variants *udon and * udъ m are used. In a vast area in Northern Russia the term * χolъka is used. The Turkish borrowings *butъ and *butina occur in a large area in South Slavic. Along the border between Poland and the Czech Republic we find compact, although relatively small areas in which the forms *kyta i *kyto are found, whereas the areas next to the border between Poland and Slovakia use compound forms such as * grubO t ě lo , *noga v ъ grubizně, etc. Moreover, in large areas in Belarus, Ukraine, and Russia we find Lithuanian borrowings. Many of the words for the thigh also refer to other parts of the body, such as the hip (the meanings “hip” and “thigh” are provided by many dictionaries alongside), the hip bone, the kidney, the calf, the shin, the foot or parts of the foot. Many of these words have been recorded in The General Slavic Linguistic Atlas (OLA) only in very rare instances, at times only at one point. However, most of them have been referred to in comparative documents other than the OLA.

Go to article

Authors and Affiliations

Janusz Siatkowski

Editorial office

Redaktor
Jan Sokołowski (Wrocław)

Komitet Redakcyjny
Wiesław Boryś (Kraków)
Wojciech Chlebda (Opole)
Hanna Popowska-Taborska (Warszawa)
Zuzanna Topolińska (Skopje)

Sekretarz
Iwona Łuczków (Wrocław)

Rada Redakcyjna
Janusz Siatkowski (Warszawa) Przewodniczący
Diana Blagoeva (Sofia)
Victor A. Friedman (Chicago)
Antoni Furdal (Wrocław)
Stanisław Gajda (Opole)
Ilona Janyšková (Brno)
Małgorzata Korytkowska (Warszawa)
Roman Laskowski (Kraków)
Aleksandr M. Moldovan (Moskwa)
Włodzimierz Pianka (Warszawa)

Lista recenzentów (2012 – )
Diana Blagoeva (Sofia)
Wiesław Boryś (Kraków)
Wojciech Chlebda (Opole)
Adam Fałowski (Kraków)
Antoni Furdal (Wrocław)
Victor A. Friedman (Chicago)
Stanisław Gajda (Opole)
Ilona Janyšková (Brno)
Evgenija Karpilovs'ka (Kijów)
Małgorzata Korytkowska (Warszawa)
Aleksandr Moldovan (Moskwa)
Maryla Papierz (Kraków)
Włodzimierz Pianka (Warszawa)
Predrag Piper (Belgrad)
Hanna Popowska-Taborska (Warszawa)
Janusz Rieger (Warszawa)
Irena Sawicka (Warszawa)
Ewa Siatkowska (Warszawa)
Janusz Siatkowski (Warszawa)
Elżbieta Smułkowa (Warszawa)
Svetlana Tolstaya (Moskwa)
Zuzanna Topolińska (Skopie)
Tat'jana Vendina (Moskwa)
Jadwiga Waniakowa (Kraków)

 

Contact

Rocznik Slawistyczny
Redakcja
53-313 Wrocław
ul. Pocztowa 9
tel. (071) 37-54-566; fax (071) 37-54-559
rocznik.slawistyczny@uni.wroc.pl

 

 

 

 

Instructions for authors

PROCEDURA RECENZOWANIA

 1. Do druku w „Roczniku Slawistycznym” przyjmowane są oryginalne (wcześniej niepublikowane) artykuły są z zakresu językoznawstwa słowiańskiego. Przyjmujemy teksty napisane we wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych.
 2. Osoby zgłaszające teksty do druku zobowiązane są do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Główną odpowiedzialność za podane dane ponosi autor zgłaszający tekst.
 3. Konsekwencje prawne nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship, plagiat) ponoszą autorzy zgłaszanych artykułów. Redakcja „Rocznika Slawistycznego” dokłada wszelkich starań, aby wykryć i ujawnić przypadki nieuczciwych praktyk (m.in. plagiat, fałszowanie danych, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania).
 4. Komitet redakcyjny dokonuje wstępnej kwalifikacji tekstu pod względem zgodności z tematyką i profilem czasopisma oraz pod względem językowym. Prace niespełniające podstawowych warunków merytorycznych, językowych i formalnych publikacji naukowej są odrzucane, o czym niezwłoczne informowani są ich autorzy.
 5. W wypadku pozytywnej opinii komitet redakcyjny wyznacza dwóch recenzentów afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora (autorów) artykułu.
 6. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora (autorów) o dokonanie poprawek i uzupełnień.
 7. Recenzja jest anonimowa dla recenzentów i autorów, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom nazwisk autorów, ani nie informuje autorów, kto był recenzentem artykułu.
 8. Recenzja tekstów przygotowywana jest w formie pisemnej, opisowej i powinna zawierać jednoznaczną konkluzję, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek), czy też nie. Konkluzja musi być umotywowana.
 9. Proces recenzowania jest poufny. Lista współpracujących recenzentów umieszczona jest na stronie internetowej „Rocznika Slawistycznego”.
 10. Na podstawie otrzymanych recenzji komitet redakcyjny podejmuje dalsze decyzje:
  • Jeśli obie recenzje są pozytywne, ujawniane są one autorowi z prośbą o ustosunkowanie się do ewentualnych uwag krytycznych. Po otrzymaniu poprawionej wersji tekstu komitet redakcyjny ocenia ją i kwalifikuje do druku. W uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu.
  • Jeśli recenzje kończą się sprzecznymi konkluzjami (a także w innych uzasadnionych wypadkach) komitet redakcyjny może powołać dodatkowego recenzenta.
 11. Ostateczna decyzja o akceptacji artykułu do druku lub o jego odrzuceniu należy do redakcji.
 12. Redakcja niezwłocznie komunikuje autorom swoją ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.
 13. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).
 14. Redakcja nie odsyła tekstów niezamówionych.

ZALECENIA REDAKTORSKIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA DO DRUKU ARTYKUŁÓW DO „ROCZNIKA SLAWISTYCZNEGO”

 1. Objętość artykułów przesyłanych do druku (łącznie z przypisami, bibliografią i streszczeniem) nie powinna przekraczać 20. stron znormalizowanego maszynopisu, a recenzji – 5. stron.
 2. W wypadku użycia znaków specjalnych (np. zapisów fonetycznych czy alfabetów niełacińskich) prosimy dołączyć plik z fontami oraz artykuł zapisany w formacie PDF (lub wydruk).
 3. Edytor: Word, tekst zapisany w formacie *.rtf lub *.doc. Plik proszę nazwać nazwiskiem autora (np., kowalski.rtf, kowalski.doc).
 4. Marginesy: 2,5 cm (wszystkie).
 5. Numeracja stron ciągła: dół strony w prawym rogu.
 6. Justowanie do dwóch marginesów. Proszę nie stosować automatycznego (i ręcznego) podziału wyrazów. Proszę nie stosować spacji w celu wyrównywania tekstu lub przesuwania pojedynczych liter do następnego wersu, a także przy druku rozstrzelonym. Druk rozstrzelony można stosować wyłącznie z zastosowaniem edytora Word. Rozstrzelenie – 2 punkty.
 7. W lewym górnym rogu proszę umieścić imię i nazwisko autora, poniżej nazwę reprezentowanego ośrodka naukowego i nazwę miasta (czcionka Times New Roman 12 p.).
 8. Tytuł artykułu: środek, druk półtłusty (bold), czcionka 14 p.
 9. Tekst artykułu:
  Czcionka: Times New Roman 12 punktów.
  Interlinia: 1,5
  Omawiane w artykule wyrazy, zwroty, zdania oraz zwroty obcojęzyczne należy wyodrębniać kursywą.
  Objaśnienia znaczeń wyrazów należy podawać w łapkach (np. ‘włosy’).
  Cytaty należy umieszczać w cudzysłowie. Dłuższe cytaty (2 wiersze i więcej) proszę podawać w nowym akapicie czcionką 11 punktów.
  W tekście proszę podawać inicjały i nazwiska (a nie same nazwiska), np. „Zdaniem R. Jakobsona ....”, a nie „Zdaniem Jakobsona ...”.
 10. W tekstach stosujemy przypisy bibliograficzne w wersji tzw. oksfordzkiej, tj. w nawiasach zwykłych, np. (Jakobson 1989) lub (Jakobson 1989 : 272) oraz przypisy tekstowe (wyjaśniające, polemiczne), które należy umieszczać na dole strony, nie na końcu tekstu (tzw. przypisy dolne, czcionka 10 punktów). Obowiązuje numeracja ciągła przypisów w obrębie całego tekstu. Prosimy o ograniczenie ilości przypisów dolnych na rzecz cytowania w tekście głównym, zgodnie z następującą konwencją: R. Jakobson (1989 : 272) zauważa …..
 11. Na odrębnej kartce proszę dołączyć krótkie streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim. Proszę podać również tytuły artykułu w języku angielskim.
 12. Bibliografię podajemy w porządku alfabetycznym. Do zapisu stosujemy oryginalne alfabety (łacinka, cyrylica), tzn. nazwiska autorów oraz tytuły książek i artykułów podajemy w oryginalnej ortografii. W bibliografii proszę umieszczać tylko prace cytowane w artykule.
  PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH:
  • Monografie:
   Grzegorczykowa R., 1998, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.
   Логический анализ языка 1997: Логический анализ языка. Язык и время, ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко, Москва.
   Маслов Ю.С., 2004, Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание, Москва.
  • artykuły w wydawnictwach zwartych:
   Jadacka H., 2003, Zagadnienie motywacji słowotwórczej w opisie gniazdowym, [w:] Słowotwórstwo gniazdowe. Historia. Metoda. Zastosowania, red. M. Skarżyński, Kraków.
   Камынина А.А., 1974, Об отношении деепричастия к глаголу по признаку временного значения, [в:] Исследования по славянской филологии. Сборник, посвященный памяти академика В. В. Виноградова, ред. В. А. Белошапкова, Н. И. Толстой, Москва.
  • artykuły w wydawnictwach ciągłych (tytuł czasopisma w cudzysłowie):
   Kochman S., 1972, Z historii wyrazów rosyjskich (bytnost’, voobraženije, vražddennyj, ponjatije, ponjatnost’) , „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, t. 8.
   Зорихина-Нильссон Н. Б., 2002, Еще раз о семантике высказываний с союзом пока, „Scando-Slavica”, vol. 48.
  • opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych powinien zawierać dodatkowo informacje o typie nośnika (w nawiasach kwadratowych), np. [CD-Rom], [online]. Opis dokumentów dostępny, ch on-line powinien zawierać adres, pod którym można znaleźć pozycję w sieci, oraz datę dostępu w nawiasach kwadratowych. W przypadku powoływania się na stronę internetową podajemy adres strony oraz datę dostępu, np.:
   św. Augustyn, 1929 / MMXX, Wyznania, z łaciny tłum. oraz wstępem i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań. Edycja komputerowa online http://filozofiauw.wdfiles.com/local-files/teksty-zrodlowe/Augustyn-%20Wyznania.pdf [dostęp 1.10.2009].
   Крапивина К.А., Храковский В.С., 2008, Таксисная конструкция с лексической единицей в ... бытность, „Русский язык в научном освещении”, 1 (15), http://www.ruslang.ru/doc/rjano15.pdf [dostęp 12.11.2010]

This page uses 'cookies'. Learn more