Humanities and Social Sciences

Rocznik Pedagogiczny

Content

Rocznik Pedagogiczny | 2011 | Tom 34 |

Editorial office

Komitet Redakcyjny:


Maria Dudzikowa – redaktor naczelny


Sylwia Jaskulska –sekretarz
Mateusz Marciniak - członek Komitetu Redakcyjnego

 

Rada Naukowa:

Zbigniew Kwieciński (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Tadeusz Lewowicki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie), Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Hein Retter (Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku), Karel Rýdl (Uniwersytet w Pardubicach),  Piotr Szybek (Uniwersytet w Lund)

 

Redaktorzy tematyczni:

Maria Czerepaniak- Walczak (pedagogika szkoły wyższej)

Dorota Klus – Stańska (dydaktyka)

Stefan M. Kwiatkowski (kształcenie zawodowe)

Jerzy Nikitorowicz (edukacja międzykulturowa)

Kazimierz Przyszczypkowski (polityka oświatowa)

Bogusław Śliwerski (teoria wychowania)

 

Recenzenci:

prof. UŚ, dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział w Cieszynie)

prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkowska, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie

prof. zw. dr hab.  Mieczysław Malewski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

prof. UAM, dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Stefan Mieszalski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie

ks. prof. CHAT, dr hab. Bogusław Milerski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. zw. dr hab. Eugenia Potulicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UMK, dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański,  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. UW, dr hab. Anna Wiłkomirska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko, Uniwersytet Warszawski

 

 

Contact

WSE UAM w Poznaniu
Pracowania Pedagogiki Szkolnej
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań tel.(061) 829-22-27
rocznik.pedagogiczny@wp.pl
maria.dudzikowa@wp.pl

www.wse.amu.edu.pl

Instructions for authors

Zalecenia edytorskie

Prosimy o przyjęcie następującego schematu edycji tekstu:

Imię Nazwisko

Afiliacja

Tytuł: Times New Roman 12, bold.

Tekst podstawowy: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

Cytowania: Przywoływane fragmenty tekstów źródłowych prosimy zaznaczać przez cudzysłów. Wypowiedzi osób badanych, analizowane wypowiedzi prasowe lub internetowe prosimy zaznaczać kursywą.

Przypisy: Dół strony, Times New Roman 10, interlinia 1. Tytuły cytowanych prac: kursywa. Np.

1 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 3.

Bibliografia na końcu tekstu:

Dudzikowa M., Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce, [w:] Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Śliwerski B., Wielopragmatyczność w ponowoczesnej myśli pedagogicznej, „Rocznik Pedagogiczny” 2008, t. 31.

Przy cytowaniach źródeł internetowych prosimy o podanie daty dostępu:
[dostęp: dd.mm.rrrr]

Streszczenie i słowa kluczowe

Warunkiem opublikowania tekstu jest przekazanie redakcji krótkiego streszczenia w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem i słowami kluczowymi według wzoru:

Author(s):
Title:
Keywords:
Discipline:
Language:
Document type:

Publication order reference:

Abstract:

Prosimy także o krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.

Informujemy, że streszczenia artykułów zamieszczamy na stronie internetowej pisma oraz w bazie internetowej CEJSH.

This page uses 'cookies'. Learn more