Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Zawartość

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2019 | t.22 | No 1 |

Abstrakt

Tematem niniejszego opracowania są dzieje czasopism popularnonaukowych wydawanych na ziemiach polskich od XVIII wieku do 1939 roku. Początkową datę wyznacza rok 1758, kiedy to ukazał się pierwszy polski periodyk popularnonaukowy „Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone”. Badany zbiór objął 128 tytułów zróżnicowanych zarówno formalnie, jak i treściowo.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Wójcik
Grażyna Wrona
Renata Zając

Abstrakt

Redaktorom „Gazety Gdańskiej” do 1914 r. wytoczono łącznie 30 procesów, w wyniku których musieli zapłacić 2430 marek grzywny i skazani zostali na rok, 8 miesięcy i 3 tygodnie więzienia. Przed sądem stawało 15 redaktorów odpowiedzialnych pisma. Najczęściej karani byli Józef Konstanty Palędzki i Stanisław Wentowski.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grażyna Gzella

Abstrakt

Marta Hirschprung (1903–1942?) ― urodzona w Krakowie dziennikarka, literatka, tłumaczka, wydawczyni pisma dla dzieci „Okienko na Świat”. Parała się działalnością publicystyczną przez całe życie. Najważniejszym tematem artykułu jest ustalenie nieznanych faktów z jej biogramu oraz opisanie jej pracy redakcyjnej na łamach „Gazety Żydowskiej” w latach 1940–1942, szczególnie zaś — prowadzonego przez nią dodatku dla dzieci „Naszej Gazetki”/ „Gazetka dla Dzieci i Młodzieży” (1940–1941).

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Szabłowska-Zaremba

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie tematyki niemieckiej na łamach polskiej prasy lokalnej, na przykładzie wydawanych w Siedlcach w latach trzydziestych XX w. pism: „Gazeta Podlaska”, „Nowa Gazeta Podlaska”, „Głos Podlaski”, „Ziemia Siedlecka”, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” i „Życie Podlasia”.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jarosław Cabaj

Abstrakt

W niniejszym artykule została podjęta próba zanalizowania komentarzy, jakie w 2005 r. były publikowane w polskiej prasie w kontekście moskiewskich obchodów 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wspomniane wydarzenia wzbudziły nad Wisłą dużo kontrowersji, stając się punktem wyjścia do rozważań między innymi na temat perspektyw stosunków polsko-rosyjskich, strategicznych celów polityki rosyjskiej na arenie międzynarodowej, polskiej polityki wschodniej oraz polityki historycznej jako jednego z instrumentów realizacji celów państwa.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grzegorz Zackiewicz

Redakcja

Redaktor naczelna: Grażyna Wrona


Redaktor honorowy: Jerzy Jarowiecki


Redaktor wersji elektronicznej: Władysław M. Kolasa


Redaktor odpowiedzialny i sekretarz redakcji: Michał Rogoż


Sekretarz techniczny rady naukowej: Ewa WójcikKolegium redakcyjne:


Grażyna Wrona

Jerzy Jarowiecki

Michał Rogoż

Władysław M. Kolasa

Krzysztof Woźniakowski

Łukasz T. Sroka

Ewa WójcikRada naukowa


Adina Bar-El (Nir-Israel, Israel),

Grażyna Gzella (Toruń, Poland),

Lars Jockheck (Hamburg, Germany),

Kazimierz Karolczak (Kraków, Poland),

Urszula Kolberova (Ostrava, Czech Republic),

Lidiya Lazurko (Drohobycz, Ukraine),

Susanne Marten-Finnis (Portsmouth, United Kingdom),

Tomasz Mielczarek (Kielce, Poland),

Jerzy Myśliński (Warszawa, Poland),

Grzegorz Nieć (Kraków, Poland),

Myroslav M. Romaniuk (Lwów, Ukraine),

Andrzej Romanow (Gdańsk, Poland),

Bogusław Skowronek (Kraków, Poland),

Irena Socha (Katowice, Poland),

Vitalij Telvak (Drohobycz, Ukraine),

Jiří Trávníček (Brno, Czech Republic),

Mariusz Wołos (Kraków, Poland).


Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Instytut Nauk o Informacji

ul. Podchorążych 2/356

30-084 Kraków

e-mail: rocznikp@up.krakow.pl

Instrukcje dla autorów


  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem redakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.

  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczelnia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.

  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.

  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standardzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysłowy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wyjątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).

  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.

  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.

  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji