Humanities and Social Sciences

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Content

Przegląd Statystyczny/Statistical Review | 2017 | No 4 |

Abstract

Teoria przewiduje występowanie zależności długo- i krótkookresowych dla wielu różnych wielkości ekonomicznych. Wśród przykładów można wymienić różne wersje modelu realnego cyklu koniunkturalnego (modelu RBC). Celem niniejszego opracowania jest empiryczna analiza podstawowego modelu RBC zbudowanego dla produkcji, konsumpcji i inwestycji w gospodarce polskiej w latach 1995–2015. Do zbadania tego zagadnienia wykorzystano grupę bayesowskich modeli typu VEC, w których prócz restrykcji nałożonych na parametry opisujące związki długookresowe, dodatkowo nałożono restrykcje na parametry opisujące zależności krótkookresowe. Dokonując bayesowskiego porównania wymienionych modeli wywnioskowano, że zachowanie omawianych wielkości jest sterowane za pomocą jednego wspólnego czynnika cyklicznego oraz dwóch wspólnych trendów stochastycznych. Dodatkowo, zbadano udział wstrząsów o charakterze trwałym i przejściowym w wyjaśnianiu wariancji błędu prognoz oraz ich wpływ na analizowane zmienne.
Go to article

Abstract

Celem opracowania jest prezentacja możliwości wykorzystania skierowanych liczb rozmytych (OFN) do podejmowania decyzji wielokryterialnych. W pracy przedstawiono przykłady interpretacji OFN, propozycje wykorzystania OFN w rozmytych metodach wielokryterialnych do reprezentacji typu kryterium oraz wyrażeń lingwistycznych. Omówiono rozmyte procedury SAW oraz TOPSIS oparte na OFN, które pozwalają na uwzględnienie niejednoznaczności, nieprecyzyjności oraz opisów werbalnych w ocenie wariantów decyzyjnych. Artykuł ma charakter metodologiczny i może stanowić inspirację do dalszych badań nad zastosowaniem OFN w metodach wielokryterialnych.
Go to article

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badania związku aktywności wynalazczej przedsiębiorstw przemysłowych państw Grupy Wyszehradzkiej, mierzonej za pomocą liczby zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego, z wielkością nakładów na badania i rozwój ponoszonych w obszarach działalności gospodarczej o różnym poziomie zaawansowania technicznego. Wyniki jedno- i wielorównaniowej analizy kointegracyjnej danych panelowych dla lat 2005–2014 wskazują, że długookresowa elastyczność liczby zgłoszeń patentowych względem nakładów na badania i rozwój jest wyższa, po pierwsze, w przypadku działalności w dziedzinie wysoko zaawansowanej techniki, niż w dziedzinie średniowysoko zaawansowanej techniki, po drugie, w dziedzinie wysoko zaawansowanej techniki dla aktywności badawczej finansowanej ze środków własnych, niż w przypadku badań finansowanych ze środków publicznych. Stwierdzono również, że w przypadku średnionisko i nisko zaawansowanej techniki, nakłady na badania i rozwój nie determinują jednoznacznie liczby zgłoszeń patentowych.
Go to article

Abstract

Celem artykułu było zaproponowanie nowej metody konstrukcji zmiennej syntetycznej. Aby ocenić poziom rozwoju obiektu, analizowano jego odległość od wzorca (antywzorca) względem sumy odległości od wzorca (antywzorca) wszystkich obiektów. W ten sposób scharakteryzowano region na tle wszystkich pozostałych. Opisana miara jest ograniczona. Zmienne diagnostyczne nie wymagają normalizacji ani zamiany na stymulanty. Podstawową zaletą sugerowanego podejścia jest porównywalność analiz prowadzonych dla różnych lat. Proponowaną metodę zilustrowano przykładem empirycznym. Wartości miar porównano z wynikami otrzymanymi na podstawie metody wzorcowej Hellwiga. Były podobne, ale nie tożsame. W kolejnym kroku badania porównano obie metody pod względem poprawności. Żadna z nich nie wykazała znaczącej przewagi.
Go to article

Abstract

Miarą sukcesu rozwojowego współczesnych regionów i zarazem czynnikiem podtrzymującym trwałość tego sukcesu jest przede wszystkim jakość życia mieszkańców. Według definicji Rady Europy (A new strategy for Social Cohesion, 2004, s. 3) spójność społeczna to zdolność terytorialnych społeczności do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom, zmniejszania rozwarstwień społecznych i unikania polaryzacji. W ocenie spójności społecznej regionu dolnośląskiego w przekroju powiatów w latach 2005–2015 uwzględniono zmienne z następujących dziedzin: dochody i aktywność ekonomiczna ludności, warunki mieszkaniowe ludności, dostępność usług i przestrzeni publicznej. Do pomiaru i oceny zmian poziomu spójności społecznej województwa dolnośląskiego w przekroju powiatów w latach 2005–2015 zastosowano odległość GDM1 oraz miernik Theila.
Go to article

Editorial office

RADA REDAKCYJNA
Andrzej S. Barczak, Marek Gruszczyński, Krzysztof Jajuga,
Stanisław M. Kot, Tadeusz Kufel,
Władysław Milo (Przewodniczący), Jacek Osiewalski,
Aleksander Welfe, Janusz Wywiał


KOMITET REDAKCYJNY
Magdalena Osińska (Redaktor Naczelny)
Marek Walesiak (Zastępca Redaktora Naczelnego)
Piotr Fiszeder (Sekretarz Naukowy)
Michał Majsterek (Redaktor)
Anna Pajor (Redaktor)

 

 

Contact

Katedra Ekonometrii i Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 13 A
87-100 Toruń
piotr.fiszeder@umk.pl

Instructions for authors

1. Przegląd Statystyczny publikuje artykuły naukowe z zakresu statystyki, ekonometrii i innych dys­cyplin stosujących metody ilościowe do badania zjawisk ekonomicznych. Nadsyłane prace powinny zawierać istotne przyczynki teoretyczne lub ciekawe zastosowania empiryczne. Szczególnie oczeki­wane są artykuły związane z badaniami prowadzonymi w ramach realizacji projektów badawczych. Publikowane są ponadto recenzje książek, sprawozdania z życia naukowego środowiska statysty­ków i ekonometryków, a także opracowania zawierające oryginalne propozycje z zakresu dydakty­ki statystyki i ekonometrii.

2. Na życzenie Autora artykuł może być opublikowany w języku angielskim. W takim przypadku Autor powinien nadesłać tekst angielski starannie opracowany pod względem językowym.

3. Maszynopis o objętości nie przekraczającej 20 stron (wraz z tabelami i wykresami), napisany z użyciem czcionki Times New Roman o wielkości 12, z odstępami 1,5 wiersza, z zachowaniem marginesów o wielkości 2,5 cm powinien być przesłany do Sekretarza Redakcji wyłącznie pocztą elektroniczną z podaniem adresu elektronicznego do korespondencji. Cytowana literatura powinna być uporządkowana alfabetycznie i zestawiona poza tekstem na oddzielnej stronie (w tym samym pliku), np.

Brockwell P. J., Davis R. A., (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York.

Granger C. W. J., (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods, Econometrica, 37 (3), 424–438.

W tekście należy stosować przypisy harwardzkie. Na przykład:

Problem ten został omówiony w pracach Grangera (1969) oraz Brockwella, Davisa (1996).

Zagadnienie to zostało przedstawione w wielu pracach (por. np. Granger, 1969; Brockwell, Davis, 1996).

4. Tabele, wykresy zaopatrzone w arabską numerację ciągłą (oznaczone jako Tabela 1, Tabela 2, itd. Rysunek 1, Rysunek 2, itd.), powinny być załączone poza tekstem, na oddzielnych stronicach (za li­teraturą), a w tekście należy zaznaczyć tylko miejsce, gdzie mają być one umieszczone. Jeżeli praca jest podzielona na części, powinny być one ponumerowane cyframi arabskimi.

5. Do nadsyłanych artykułów należy dołączyć na końcu artykułu tytuł, streszczenie pracy (nie przekra­czające 1/2 strony maszynopisu) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

6. Prosimy też o podanie na końcu artykułu (przed literaturą) informacji o afiliacji Autora (nazwy insty­tucji, którą Autor reprezentuje). Jeżeli artykuł jest efektem realizacji projektu badawczego, to o fak­cie tym należy poinformować w odsyłaczu do tytułu opracowania, podając numer i tytuł projektu.

7. Informujemy, że w procesie recenzowania nadsyłanych opracowań będzie zachowana podwójna anonimowość. W związku z tym, artykuł w wersji elektronicznej powinien być przesłany w dwóch plikach. Pierwszy plik standardowy, w drugim natomiast wszelkie informacje identyfikacyjne po­winny zostać usunięte. Dotyczy to także spisu literatury i odnośników do wcześniejszych prac wła­snych. W miejsce nazwiska autora i tytułu pracy należy wpisać: [autor].

8. Autorzy zobowiązani są nadesłać oświadczenie o oryginalności artykułu oraz w przypadku prac współautorskich o wkładzie poszczególnych autorów w opracowanie publikacji.

9. Opracowania nie odpowiadające podanym wymogom nie będą rozpatrywane.

Wersję elektroniczną prac należy przesyłać na adres:

 piotr.fiszeder@umk.pl

This page uses 'cookies'. Learn more