Humanities and Social Sciences

Meander

Content

Meander | Vol. 74 (2019) |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Oratio in funere profestricis Annae Komornicka dicta, in qua ostenditur, quanti momenti fuerit ea clara femina in vita suorum familiarium.

Go to article

Authors and Affiliations

Jan Komornicki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Heroinas et heroas, quos mala fortuna in tragoediis Graecis persequitur, aliae personae scenicae commiserantur, aliae autem spernunt et irrident. Narratur hic, quomodo tales animi passiones quarundam tragoediarum actionem afficiant.

Go to article

Authors and Affiliations

Jadwiga Czerwińska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

In hac dissertatiuncula opiniones, quas Plutarchus Chaeronensis nonnullis suis opusculis in collectione, cui Moralia titulus est, asservatis de amicitia exhibuit, monstrantur et cum Platonis Aristotelisque doctrinis breviter comparantur.

Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Sowa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Nomina composita tractantur, quae Graeco in poemate, sub nomine Orphei de lapidibus sive Lithica tradito et, ut videtur, inter saeculum secundum et quartum post Christum natum composito, continentur. Demonstratur, quibus elementis constent, quemadmodum constructa sint, quid significent et utrum a Homero originem suam trahant an non. Concluditur, quae genera nominum compositorum in poemate plurima sint.

Go to article

Authors and Affiliations

Małgorzata Kornacka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Imprimuntur hic tria capita operis Gelliani a Monica Wesołowska Polonice versa. Quorum in primo disseritur de usu obsoletarum vocum in sermone cotidiano, in secundo de emolumentis e iurgiosa uxore domi habenda ductis, in tertio autem de philosophis, qui servi fuerint.

Go to article

Authors and Affiliations

Gelliusz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

In ecclesia Calvinistarum sita Caioduni, quod est oppidum Lithuaniae, invenitur inscriptio celebrans memoriam Adami Freytag Thoruniensis (1608–1650), auctoris libri, cui titulus est Architectura militaris nova et aucta. Hic editur inscriptio et narratur de ipso Adamo Freytag.

Go to article

Authors and Affiliations

Włodzimierz Appel
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Describuntur fata Aristophanis fabularum in theatris Russiae, praesertim tempore Vladimiri Lenin et Michaelis Gorbačov.

Go to article

Authors and Affiliations

Olga Śmiechowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Marcellus Górkiewicz, archaelogus Polonus, anno 1879 rogatu Henrici Schliemann dirigebat excavationes duorum tumulorum prope locum antiquae Troiae sitorum. Quorum imagines ab eo pictae apparent in libro Schliemanniano, cui titulus est Ilios, anno 1881 Lipsiae edito.

Go to article

Authors and Affiliations

Joachim Śliwa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Narratur de Francisco Terlikowski, linguae Latinae magistro, qui edidit varia scriptorum antiquorum opera ad usum in scholis destinata atque librum, in quo antiquorum vitam et litteras discipulis monstrat. Qui liber, primum impressus anno 1893, in XL annorum spatio multas editiones habuit.

Go to article

Authors and Affiliations

Justyna Łukszewska-Haberkowa
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Narratur de Thaddaei Zieliński, clarissimi philologi classici Poloni, vita, quam affecerunt magnae mutationes eius aevo in Polonia, Germania et Russia factae.

Go to article

Authors and Affiliations

Olga Śmiechowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Varii clandestini coetus in Polonia a Germanis occupata vario modo solvere conabantur quaestionem, quomodo Poloni hoste debellato educari deberent. Eae factiones, quae communismo favebant, volebant parvi momenti esse in schola artes liberales atque linguam Latinam, quippe quibus studiis vulgus ab educatione arce retur.

Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Brzuska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Censura Oedipodis et Troadum, tragoediarum Senecae a Thoma Sapota et Ivona Słomak Polonice redditarum.

Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Pypłacz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

In Gedaniensi Theatro Litoris spectari possunt Euripidis Troades a Ioanne Klata directae. Qui director omnia fecit, ut spectatoris rerum novarum cupidi benivolentiam captaret, sensumque Troadum oblitteravit multas scaenas delendo et pro eis locos ex aliis tragoediis Euripideis sumptos inducendo. Digna laude videtur sola Dorothea Kolak, quae optime Hecubae partes agat.

Go to article

Authors and Affiliations

Marian Szarmach

Abstract

ARGUMENTUM

Matthias Jońca Isabellaque Leraczyk colloquuntur cum Petro Garnsey, professore emerito Cantabrigiensi, litterarum atque rerum gestarum scrutatore.

Go to article
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

In epistulis ad Ioannem Kwapisz, nostri collegii editorum secretarium, profestrix Anna Komornicka, quae prius per multos annos fuit „Maeandri” editrix, ostendit suis successoribus maximam benivolentiam.

Go to article

Authors and Affiliations

Anna M. Komornicka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

ARGUMENTUM

Imprimitur hic clara oratio Thomae Aquinatis Creator ineffabilis, ante studium recitanda. Textui Latino subiungitur brevis paraphrasis Polonica ab Anna Komornicka facta.

Go to article

Authors and Affiliations

Św. Tomasz z Akwinu

Editorial office

KOMITET REDAKCYJNY

Krystyna Bartol (Poznań),

Małgorzata Borowska (Warszawa),

Jerzy Danielewicz (Poznań),

Włodzimierz Lengauer (Warszawa),

Ignacy Lewandowski (Poznań),

Jerzy Mańkowski (Warszawa),

Henryk Podbielski (Lublin),

Marek Starowieyski (Warszawa),

Marian Szarmach (Toruń),

Mikołaj Szymański (Warszawa)

Joachim Śliwa (Kraków)

 

REDAKCJA


Jan Kwapisz (red. nacz.),

Adam Ziółkowski

Helena Teleżyńska (sekr.)


Adiustacja streszczeń angielskich: Stephen C. Farrand

Winieta tytułowa według projektu Jerzego Hryniewieckiego

 

Contact

Instytut Filologii Klasycznej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel. 604 300 815
e-mail meander@inbox.com

 

 

Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail lub na płycie CD/DVD. Przyjmiemy jednak również maszynopisy i rękopisy. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Choć może się to wydawać oczywiste, przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Additional information

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

This page uses 'cookies'. Learn more