Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Tereny pogórnicze, powstałe w wyniku odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, budzą coraz większe zainteresowanie jako przestrzeń, która wprawdzie została mocno przekształcona, ale obok pewnej przyrodniczej degradacji wykazuje również specyficzne, nowe korzystne właściwości. Wraz z odkrywaniem tych walorów i przemianami społecznymi zmienia się również nastawienie do obszarów zdegradowanych i ich ponownego zagospodarowania. Wyraża się to w coraz bardziej kreatywnym podejściu do tego zagadnienia, widocznym w liczbie kierunków rekultywacji, proponowanych przez literaturę przedmiotu i akty prawne. Wyrobiska powstałe w wyniku wydobycia surowców skalnych stanowią niekiedy bardzo sprzyjające środowisko dla rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt, nierzadko chronionych. Odsłonięcia przekrojów geologicznych w ścianach tych wyrobisk dają możliwość tworzenia stanowisk z cennymi poznawczo i edukacyjnie strukturami geologicznymi. Niemniej cenne, a niejednokrotnie przewyższające wartości przyrodnicze, są zasoby kulturowe związane z dawnym wykorzystaniem surowców naturalnych. Do przykładów takiej działalności zalicza się, chyba nie zawsze doceniane przez badaczy krajobrazu i przeszłości, wydobycie i wykorzystanie wapieni, głównie jako materiału kamiennego i do produkcji wapna. Z diagnozowanie (niejednokrotnie wręcz wykrycie) walorów kulturowych reliktów tej działalności wymaga prowadzenia badań wykorzystujących wiadomości i metody z różnych dyscyplin naukowych i technicznych, a ich wyniki mają potencjał wzbogacający wiedzę w wielu dziedzinach, niejednokrotnie odległych od stricte górniczego fachu. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie bogactwa poznawczego i utylitarnego obiektów pozostałych po zakończeniu eksploatacji górniczej oraz przydatności ich badań o interdyscyplinarnym charakterze, na przykładach związanych z przemysłem wapienniczym.
Go to article

Abstract

A new method measuring of mass in electronic system of scales has been described. The main element of this system is inductive measuring load cell, which was compared with strain gauge load cell. The aim of the paper is described advantages of the inductive measuring system of mass and explain some main problems of this system. Digital correction of the mechanical errors of the beam like: hysteresis, creep material of the beam under constant load, influence of ambient temperature was described.
Go to article

Abstract

The paper presents a numerical study of an aircraft wheel impacting on a flexible landing surface. The proposed 3D model simulates the behaviour of flexible runway pavement during the landing phase. This model was implemented in a finite element code in order to investigate the impact of repeated cycles of loads on pavement response. In the model, a multi-layer pavement structure was considered. In addition, the asphalt layer (HMA) was assumed to follow a viscoelastoplastic behaviour. The results demonstrate the capability of the model in predicting the permanent deformation distribution in the asphalt layer.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more