Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 11
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

O nauce w telewizji śniadaniowej, potrzebie rozumienia i byciu w oddaleniu, w drugim z cyklu wywiadów z naukowcami, którzy są partnerami nie tylko w pracy, lecz także w życiu, mówią dr hab. Joanna Sułkowska i dr hab. Piotr Sułkowski.
Go to article

Abstract

The paper focuses on the social education of younger students, which I see as an important area of activity that enables a better understanding of oneself, others and the world. However, this can only be achieved if social topics include issues arising from the needs of individuals and social expectations and if expository methods of teaching are replaced by a reflective problem approach. & en “the different one” will cease to be perceived as inferior, dangerous, marked by stereotypes, and will seem interesting, worth knowing, and the world will become a space for the child to explore and discover in order to know it better and act in it more skillfully. The paper is a study report. The starting point for discussion are two conceptual categories of “the inactive bystander effect” and “the active bystander effect” taken from the Heroic Imagination Project by Philip Zimbardo, which I illustrate with the results of ethnomethodological studies conducted among 7–9-year old children during their classes about social issues. The research objective is to reconstruct the features of social knowledge and the process of its acquiring in the classroom. The paper includes a theoretical part that explains the idea and nature of social education with the emphasis on so-called new thematic areas resulting from the needs of individuals and social expectations. Then the paper describes the concept of the studies. The next section presents the research outcomes and highlights several areas of analysis, including lesson topics on social education, methods of their implementation, and the social importance that is revealed during communication practices. The final part contains research conclusions and summarizing reflections.
Go to article

Abstract

The article deals with the issue of the meaning of the Polish early education coursebooks for conservation/change in educational practices. It is the liberal and constructivist discourse to which the coursebook authors should refer (especially in the context of the present time and democracy) if these books are to become a tool of the prodevelopmental and emancipatory interest of both students and society. However, the research on Polish coursebooks for early education (grades I – III), show that this very condition has not been ful3 lled. In such a situation it is the German school coursebooks that might be inspiring because of their discursive background as well as of the methodological proposals and the range of content present in them. The article is also an attempt to reconstruct “the image of school” present in German early education coursebooks. It is possible to name and describe the key dimensions in this image such as: the democratic nature of teacher-student relations, the focus on the activation of students’ personal knowledge as well as on their ethical and cognitive autonomy, realistic vision of the world, trust in students’ competences, and creating the sphere of the nearest development.
Go to article

Abstract

W artykule badam naturę poznania intelektualnego opisaną przez Henri Bergsona w Ewolucji twórczej (1907). W pracy tej teoria wiedzy naukowej i potocznej zyskuje w istocie swój ostateczny kształt; zostaje umieszczona w ewolucji życia. W tym kontekście analizuję charakter relacji wytyczanych przez ludzki rozum oraz rodzaj zależności występującej między poznaniem intelektualnym i rozwojem gatunkowym człowieka. Według Bergsona można stosować z powodzeniem metody rozumu w naukach ścisłych czy przyrodniczych, lecz nie w tych gałęziach wiedzy, w których oddziałuje trwanie. Dlatego błędem jest rozszerzanie praw fizyki i matematyki na zjawiska zachodzące w materii organicznej i w umyśle. Z punktu widzenia epistemologicznego życie i świadomość konstytuują inny, specyficzny dla siebie poziom. Wyznaczenie dziedziny badań właściwej intelektowi i ograniczenie pola jego aktywności pozwala zarazem na przekroczenie relatywizmu poznawczego I. Kanta.
Go to article

Abstract

The establishment of the Research Network Lukasiewicz (RNL) is aimed at strengthening the research potential and knowledge transfer from research institutes to enterprises. The article presents the results of the research potential analysis of 38 research institutes that are to form the RNL, based on data on scientific publications in 2013–2016. The number of publications of RNL institutes was similar to the number of publications of TNO and VTT institutes but smaller than that of Fraunhofer institutes. The publications of RNL institutes had lower values of indicators of international collaboration and collaboration with business as well as lower values of citation indices. Co-authors of RNL publications were mainly affiliated with national scientific units, whereas co-authorship with Fraunhofer, TNO and VTT institutes was marginal. The article also outlines the limitations and challenges of the adopted research method and future research orientations in this area.
Go to article

Abstract

In the first part of the article, Krzysztof A. Makowski describes how the idea of granting Poland the opportunity to host the 23rd International Congress of Historical Sciences in 2020 in Poznań came about and how Poznań’s application to host the Congress was prepared. Moreover, the author presents the ongoing preparations for the Congress. In the second part of the article, Ewa Domańska discusses the origins and evolution of the idea of “alter-native modernities” and “epi- stemic justice” as leitmotifs of Poznań’s application. She stresses the need and importance of developing an intellectual alliance of East-Central European countries and lists activities that could help raise the region’s status as an important centre of knowledge building.
Go to article

Abstract

The article analyses the issue of the potential development of theoretical thinking in young children. The context for this discussion is found in the cultural and historical development theory of L.S. Vygotsky which constitutes the basis for assumptions regarding the thinking about development and education of children. It highlights the elementary education stage as a very important area of designing „developmental teaching” as understood by Vygotsky. The article emphasizes the role of an adult who builds the scaffolding for the child’s thinking and acting, and establishes the conditions and teaching environment necessary for the performance of a cognitive process directed at the development of theoretical thinking. In the author’s opinion building the foundation for theoretical thinking will be possible when teachers set „the right developmental and educational tasks” for a child who is constructing knowledge.
Go to article

Abstract

W artykule dokonuję rekonstrukcji i krytycznie omawiam (analizuję) podstawowe zręby Zdzisława Cackowskiego sposobu rozumienia filozofii i nauki. Podkreślam, iż według Cackowskiego filozofia jest nauką (i to nauką nomotetyczną), choć zarazem jest to nauka ze wszystkich najogólniejsza. Filozofia bowiem, podobnie jak nauki szczegółowe, spełnia wszystkie najważniejsze, tak jak je określa Cackowski, warunki i kryteria naukowości. Filozofia ponadto, podobnie jak każda inna nauka, prócz funkcji poznawczej, pełni również istotne funkcje praktyczne, w szczególności światopoglądowo-ideologiczne. Natomiast specyfika (swoistość) filozofii wynika z jej aspiracji uniwersalistycznych i według Cackowskiego polega na bezprecedensowo wysokim (najwyższym) stopniu ogólności odkrywanych przez nią prawidłowości — prawidłowości dotyczących obiektywnie istniejącej rzeczywistości i jej poznania. O specyfice filozofii przesądza zdaniem Cackowskiego również to, że usiłuje ona zgłębić naturę jakościowych skoków pomiędzy podstawowymi segmentami świata realnego, np. pomiędzy obiektami kwantowymi i korpuskularnymi, przyrodą nieorganiczną i organiczną, procesami neuronalnymi i umysłowymi itp. By jednak nie oderwać się od rzeczywistości, zdaniem Cackowskiego, filozoficzne syntezy każdorazowo winny być zakotwiczone w wyspecjalizowanych badaniach nauk szczegółowych, w konkretnych wynikach tych badań oraz w szeroko pojętej praktyce naukowej i społecznej, czyli w sferze praxis. Sposób rozumienia filozofii przez Cackowskiego czyni ją zatem, z jednej strony, zasadniczo zbieżną z pozytywistyczną, scjentystyczną i marksistowską koncepcją filozofii, z drugiej zaś strony — sytuuje ją w wyraźnej opozycji do fenomenologicznej jej koncepcji. Zastrzeżenia i sprzeciw Cackowskiego wobec fenomenologicznego projektu badań filozoficznych były w jego twórczości względnie stałe (z biegiem lat zmieniały się tylko nieznacznie) i z reguły dotyczyły: (1) zakresu i sensu ich autonomii wobec nauk szczegółowych, (2) zasady bezzałożeniowości (i to bez względu na stopień jej radykalizmu), (3) Husserlowskiej „zasady wszelkich zasad” jako głównego metodologicznego principium, (4) fenomenologicznej koncepcji bezpośredniego doświadczenia, (5) możliwości i zakresu poznania ejdetycznego, (6) idei transcendentalizmu i koncepcji czystej świadomości oraz (7) zasadniczej postawy fundamentalistycznej, motywowanej zarówno wątkami kartezjańskimi, jak i, zdaniem Cackowskiego, całkowicie irracjonalną tęsknotą do odkrycia absolutu metafizycznego i epistemologicznego.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more