Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 7
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The article deals with the issue of the meaning of the Polish early education coursebooks for conservation/change in educational practices. It is the liberal and constructivist discourse to which the coursebook authors should refer (especially in the context of the present time and democracy) if these books are to become a tool of the prodevelopmental and emancipatory interest of both students and society. However, the research on Polish coursebooks for early education (grades I – III), show that this very condition has not been ful3 lled. In such a situation it is the German school coursebooks that might be inspiring because of their discursive background as well as of the methodological proposals and the range of content present in them. The article is also an attempt to reconstruct “the image of school” present in German early education coursebooks. It is possible to name and describe the key dimensions in this image such as: the democratic nature of teacher-student relations, the focus on the activation of students’ personal knowledge as well as on their ethical and cognitive autonomy, realistic vision of the world, trust in students’ competences, and creating the sphere of the nearest development.
Go to article

Abstract

Autor rekonstruuje w tekście główne wątki filozofii nauk humanistycznych Jürgena Mittelstrassa. Niemiecki filozof wychodząc od krytyki tzw. funkcjonalistycznej, dualistycznej koncepcji humanistyki autorstwa J. Rittera-O. Marquarda, staje na stanowisku metodologicznego monizmu zakładającego jedność wszystkich nauk na gruncie uniwersalnych reguł racjonalności. Szuka przy tym symptomów tej jedności zarówno w tendencjach transdyscyplinarnych współczesnej nauki, jak i w pewnych wspólnych założeniach epistemologicznych oraz podobieństwach praktyk badawczych nauk. Autor zwraca uwagę na inspiracje kantowskie Mittelstrassa, który adaptuje interesująco dla potrzeb swej argumentacji kategorię „władzy sądzenia”. W podsumowaniu rozważań pojawiają się obok pozytywnej ogólnej oceny omawianej koncepcji także pewne uwagi krytyczne autora pod jej adresem.
Go to article

Abstract

The subject of this article is an analysis of the earliest of Karl Marx’s articles, Comments on the Latest Prussian Censorship Instruction. The essence of his views presented in that article was to protest against the restriction of the right to free expression of opinions by journalists. Marx pointed out that the new Prussian Censorship Instruction only seemed to liberalize censorship, but in fact in many aspects tightened the rules, for example, reinforced those that pertained to religious criticism. He thought that the Prussian Censorship Instruction was not an enactment of law, because by limiting freedom, lawmakers acted against the essence of the press, law and state. Marx thought that a press law was needed to guarantee freedom of the press and that censorship should be abolished entirely.
Go to article

Abstract

Our purpose in this paper is to show how the output of academic student-writers demonstrates the different ways in which they react to the discipline’s discoursal demands and how that, in turn, forms their writer identity. We also argue that the current Second Language Acquisition (SLA) theory fails to adequately integrate notions of second language (L2) academic writer identity and the social contexts in which L2 writers produce their texts.
Go to article

Abstract

Socjologiczne badania par intymnych wiążą się z szeregiem dylematów etycznych. Niektóre z nich łączą się z kwestiami badania życia prywatnego, a zatem pytaniami o to, czemu, jak i w jakich warunkach osoby badane dzielą się z badaczami lub badaczkami swoimi doświadczeniami, a także, jaka relacja badawcza przy tej okazji kształtuje się między tymi dwiema stronami. Rozpatrujemy problem symetryczności relacji badacza/ badaczki z parą, problem wykorzystywania wiedzy pozyskanej jedynie od jednej osoby tak, by nie zaszkodzić parze, a także specyficzne dylematy związane z relacjami władzy pomiędzy badaczami a badanymi oraz rolami, w jakich badacze/badaczki są obsadzani przez parę. Dylematy te dyskutujemy w odniesieniu do przykładów z własnych badań terenowych pochodzących z trzech projektów badawczych.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more