Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 18
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Go to article

Abstract

O tym, dlaczego kochamy Polaroidy i czy lodówki będą wkrótce same kupowały mleko, rozmawiamy z prof. Andreasem Böhnem, stypendystą Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt.
Go to article

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Go to article

Abstract

Niniejsza publikacja przedstawia metodykę DEA jako narzędzie do oceny efektywności technologii energetycznych. W pierwszej części pracy ukazano podstawowe narzędzia wykorzystywane do oceny portfela projektów inwestycyjnych w przemyśle energetycznym. W dalszej części scharakteryzowano metody Data Envelopment Analysis (DEA), czyli nieparametryczne procedury ustalania efektywności technologicznej badanych obiektów pod względem analizowanych czynników. W części praktycznej – wykorzystując analizę DEA – dokonano przykładowej oceny efektywności trzynastu technologii energetycznych, w tym technologii nadkrytycznego spalania węgla, zgazowania węgla połączonego z turbiną gazową oraz samodzielnego układu turbiny gazowej. Do analizy wykorzystano model nadefektywności nieradialnej z uwzględnieniem podziału na nakłady decyzyjne, niedecyzyjne oraz produkty pożądane i niepożądane. Dodatkowo przeprowadzona została analiza wyników dla przykładowej technologii. Zostały wytłumaczone możliwe sposoby interpretacji wyników końcowych z punktu widzenia obiektów efektywnych, jak i nieefektywnych. W tym drugim przypadku przedstawiono także kalkulację rozwiązania wzorcowego dla danej instalacji wraz z wnioskami co do skali działalności.
Go to article

Abstract

This publication presents an assessment of the economic efficiency of a hypothetical installation for the gasification of the municipal and industrial waste for the production of syngas used subsequently for the production of energy or chemical products. The first part of the work presents an example of a technological system for the energo-chemical processing of coal mud and municipal waste, based on the gasification process using a fluidized bed reactor. A hypothetical installation consists of two main blocks: a fuel preparation unit and a gasification unit. In the fuel preparation installation, reception operations take place, storage, and then grinding, mixing, drying and transporting fuel to the gasification unit. In the gasification installation, fuel gasification, oxygen production, cooling and purification of raw process gas and ash treatment are carried out. The following key assumptions regarding the gasification process, as well as the capital expenditures and operating costs related to the process, were estimated. Consequently, based on the method of discounted cash flows, the unit cost of generating energy contained in the synthesis gas (cost of energy, COE) was determined and the results were interpreted. In order to obtain an acceptable efficiency of the gasification process for waste fuels for the production of alternative fuel (process gas), it is necessary to supplement the mixture of waste coal and coal mud with the RDF. In this case, the unit cost of fuel measured by the PLN/GJ index is lower than in the case of hard coal and comparable with brown coal. The use of coal mud for the production of process gas in an economically efficient way is possible only in the case of changes in the legal system allowing for charging fees for the utilization of industrial waste – coal mud.
Go to article

Abstract

In the authors’ opinion, the issue of incorrectly functioning water insulation of foundation walls in the existing buildings in Poland is currently rather common. The paper includes a multicriteria analysis aimed at arranging the selected options of the foundation wall vertical water insulation technology in an existing model historic building using the weighted sum, entropy and AHP methods. Each of the studied solutions was evaluated in terms of the following criteria: costs of construction works, time of execution of construction works, popularity of using particular insulation options by other contractors, durability of the executed insulation and the degree of nuisance of the executed works
Go to article

Abstract

This paper points out assumptions and reasons for using digital technologies, the importance of using digital technologies in teaching and management. It also refers to the digital technologies and digital competences as an essential part of the competency model of a teaching staff in education. It also points out the fact that existing competency models need to be further explored, decomposed, and formulated as an illustration by the digital competences extensions.
Go to article

Abstract

Dążenie do zmierzenia i przetłumaczenia otaczającej rzeczywistości na dający się przetwarzać komputerowo cyfrowy język stało się dominującym motywem współczesnej fazy kapitalizmu. Ma to konsekwencje dla sposobu postrzegania ludzkiego ciała. Stawiam tezę, że wraz z rozwojem technologii ubieralnych staje się ono obszarem kapitalistycznej eksploatacji. Dane, pozyskiwane dzięki urządzeniom ubieralnym bezpośrednio z ciała, mogą być wykorzystywane do zarządzania nim. W tym artykule tendencja do mierzenia wszelkich aspektów własnego życia i zachodzących w ciele procesów, wraz z towarzyszącym jej przekonaniem, że poddają się one ilościowym określeniom, nazwana będzie wydobywaniem danych z samego siebie. Artykuł ma na celu prześledzenie ideologicznych przesłanek warunkujących funkcjonowanie technologii ubieralnych, a także naświetlenie jak konkretne przekonania i regulatywne koncepcje ich dotyczące zostały wplecione w materię codzienności i poddane naturalizacji.
Go to article

Abstract

CCS (Carbon Capture and Storage) technology is one of the methods that limit the release of carbon dioxide into the atmosphere. However, the high cost of capturing CO2 in this technology is a major obstacle to the implementation of this solution by power plants. The reduction of costs is expected primarily on the side of the capture and separation of CO2 from flue/ industrial gas. The article presents the financial performance of the most popular amine technology (MEA) against mesoporous material about MCM-41 structure obtained from fly ash, impregnated with polyethyleneimine (PEI), for CCS installations. The study was conducted for an investment comprising three key components that provide a full value chain in CCS validation (capture, transport and storage). The mineralogical studies and determination of the physicochemical properties of mesoporous material produced from waste materials such as fly ash allowed us to identify the best class sorbents of MCM-41, which can be used in CO2 capture technologies. Developing an innovative relationship not only allows 100% of CO2 to be removed but also reduces operating costs (OPEX), primarily including energy by 40% and multiple material costs relative to amine mixtures such as MEA.
Go to article

Abstract

Article deals with the problem of technology selection for construction project. Three criteria were proposed: cost, time and technological complexity. To solve the problem, fuzzy preference relations were used. Authors present an algorithm supporting multi-criteria decision-making process. The algorithm creates fuzzy preference relations on the basis of the fuzzy comparison: “xᵢ is better than xj”.Then, with the use of criteria weights it creates general fuzzy preference relation, finds all non-dominated (admissible) alternatives and the best one among them. The algorithm consists of 7 steps. Authors show application of the proposed algorithm – example calculations.
Go to article

Abstract

In the paper the topic of Building Information Technology BIM is investigated. It is new in Polish circumstances technology for construction and for building product industry, which contribute to change and develop level of industrialization. Especially challenge raising from the information and introducing IT technology into daily practice is considered to provide changes in construction branch of economy. In Poland there is the hot need of start to introduce BIM as the common technology for owners of assets, facility management, construction entities, design offices, administration officers and many other players relative to construction data and processes. BIM technology introduction, basing on foreign case studies, results in cost savings, control and time reduction of investment processes and some more advantages. The perspective of digital buildings, digital infrastructure, digital roads, digital railways and digital cities is outlined at the perspective of technology challenge, but simply transfiguration of many fields of personal everyday life, where digitalization is already present and with the question when it will be common in professional activity, particularly in civil engineering.
Go to article

Abstract

In education, information and Communications Technologies mostly play the role of a medium of communication, as well as a means of imparting knowledge. ICT, however, is used less as a subject for student activity, i.e. a subject for students to learn, where they can operate the technology, as in robotics or mechantronics. Information technologies are also very rarely implemented in education as a way for students to build their identity and shape their attitudes towards their outside and inside worlds. In spite of this, in the history of educational technology there have been a number of researchers and educators who have promoted interesting ideas for implementing technologies as tools for human cognitive, affective, psychomotor and moral empowerment. Today such people are also present in education, however, they play unimportant roles on the periphery of formal education. This paper is a reminder of a number of ideas by theorists and researchers concerning the implementation of ICT, but mainly highlights the empowerment it gives students and its humanizing/humanitarian role.
Go to article

Abstract

W ostatnich latach w wielu ośrodkach badawczych skupia uwagę na zagadnieniach energetyki wodorowej. Mimo, że nie wszystkie opinie dotyczące jej potencjału techniczno-ekonomicznego są pozytywne, to wiele przygotowanych prognoz i analiz scenariuszowych pokazuje jej perspektywiczne znaczenie w wielu obszarach gospodarki. Rozwój technologii wodorowej wiąże się z przeprowadzaniem badań i analiz, obejmujących różne obszary technologiczne, w tym wytwarzanie, transport wodoru, jego magazynowanie i zastosowanie w energetyce oraz do napędu środków transportu. Wybór odpowiedniej strategii jest kluczowy dla dalszego spostrzegania szans na rozwój technologii wodorowych. W artykule przedstawiono przegląd zasadniczych problemów dotyczących produkcji wodoru, następnie wskazano na zagadnienia jego transportu i magazynowania. W ostatniej części przedyskutowano zastosowania wodoru w energetyce stacjonarnej i w transporcie samochodowym. Uwagę skupiono na badaniach koniecznych do podjęcia w najbliższej przyszłości. Przedstawiono krótką informację o stanie badań w Polsce.
Go to article

Abstract

Traffic related noise is currently considered as an environmental pollution. Paper presents results of multidirectional study attempting to serve urban traffic without the need to erect noise barriers interfering urban space. Initial concept of the road expansion included construction of 1000 m of noise barriers dividing city space. Improvement in the acoustic conditions after construction completion is possible due to the applied noise protection measures: vehicle speed limit, smooth of traffic flow, use of road pavement of reduced noise emission and the technical improvement of the tramway.
Go to article

Abstract

This study aims to design a novel air cleaning facility which conforms to the current situation in China, and moreover can satisfy our demand on air purification under the condition of poor air quality, as well as discuss the development means of a prototype product. Air conditions in the operating room of a hospital were measured as the research subject of this study. First, a suitable turbulence model and boundary conditions were selected and computational fluid dynamics (CFD) software was used to simulate indoor air distribution. The analysis and comparison of the simulation results suggested that increasing the area of air supply outlets and the number of return air inlets would not only increase the area of unidirectional flow region in main flow region, but also avoid an indoor vortex and turbulivity of the operating area. Based on the summary of heat and humidity management methods, the system operation mode and relevant parameter technologies as well as the characteristics of the thermal-humidity load of the operating room were analyzed and compiled. According to the load value and parameters of indoor design obtained after our calculations, the airflow distribution of purifying the air-conditioning system in a clean operating room was designed and checked. The research results suggested that the application of a secondary return air system in the summer could reduce energy consumption and be consistent with the concept of primary humidity control. This study analyzed the feasibility and energy conservation properties of cleaning air-conditioning technology in operating rooms, proposed some solutions to the problem, and performed a feasible simulation, which provides a reference for practical engineering.
Go to article

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie oryginalnych poglądów Stanisława Lema dotyczących relacji między filozofią a nauką oraz nauką i filozofią. Wybrane uwagi Lema poprzedzone są przybliżeniem światopoglądu pisarza oraz nakreśleniem jego stosunku do nauki. Na uwagi Lema składają się wybrane opinie tego myśliciela dotyczące następującej problematyki: (1) zorientowania scjentycznego cywilizacji Zachodu, (2) filozofii jako propozycji opisu świa-ta, (3) problemu „matematyczności” świata, (4) specyficznej relacji filozofii (epistemologii) do technologii, oraz (5) Lemowskiej interpretacji twierdzeń Kurta Gödla.
Go to article

Abstract

The need for modernization of curricula is growing with the development of new technologies to support teaching, changes in business strategy of universities in Poland and European Union, and development of the society. In response to these changes, at the Department of Civil and Environmental Engineering at Poznan University of Technology, new English-language specialty master studies – Construction Technology Management was launched in March 2014. Studies are based on the cooperation between the student, the industry and the university, allowing students to get to know the specifics of the construction industry. In addition, Poznan University of Technology is involved in an MBAIC project MBA in construction aimed at common study for postgraduates.The synergy achieved through the implementation of these two projects enables the possibility to educate construction managers capable of communication in English, possessing knowledge regarding innovation in the construction industry, who are well prepared to enter the labour market and have the possibility of subsequent improvement of managerial competences.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more