Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 8
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Formalization of a set of beliefs expressed in one language consists in translating them into sentences of another language. The characteristic property of a good formalization is that the target language is correctly chosen and the translations precisely reflect the meaning of the original sentences. In the paper a formalization of ontology of situations (given by Professor Bogusław Wolniewicz) is discussed. I argue that this is an example of a perfect solution of the problem.
Go to article

Abstract

W pierwszej części artykułu przedstawiam zaproponowane przez Profesora Jerzego Pelca funkcjonalne podejście do semiotyki logicznej języka naturalnego. Najważniejszą cechą tego podejścia jest zwrócenie szczególnej uwagi na użycia analizowanych wyrażeń. Jednym z istotnych celów zaproponowanej przez Pelca analizy jest zaś denominalizacja semiotyki języka naturalnego. Zdaniem Pelca, analiza, która zajmuje się przede wszystkim sposobem użycia i wyrażeniami wyjętymi z kontekstu, przecenia rolę nazw w języku. Natomiast analiza, której przedmiotem są użycia i podużycia, siłą rzeczy musi zwracać uwagę na kontekst i sytuację pozajęzykową i dzięki temu może „dowartościować” zdania. W drugiej części staram się usytuować stanowisko Pelca w ramach toczonej współcześnie debaty między minimalizmem semantycznym a kontekstualizmem, dotyczącej wpływu kontekstu pozajęzykowego na znaczenie. Osobny podrozdział poświęcony jest analizie wypowiedzi niezdaniowych. Stawiam tezę, że pogląd Pelca można uznać za stanowisko pragmatyczne, zgodnie z którym takie wypowiedzi są rzeczywiście – a nie tylko pozornie – niezdaniowe, niemniej jednak mogą wyrażać sądy i mieć określoną moc illokucyjną.
Go to article

Abstract

Bogusław Wolniewicz created an original formal system based on his considerations on the ontology and semantics embedded in Wittgenstein’s Tractatus. His system – called by Wolniewicz ‘ontology of situations’ – can be complemented by a philosophical interpretation. In this article I identify the implicit and intuitive underpinnings of the system, its formal content and its philosophical implications. I also indicate a few applications of the system to axiology and logical hermeneutics.
Go to article

Abstract

The article describes Family Group Conference method, which was initiated in Poland over 10 years ago by J. Przepierski. The method is presented in historical context of their theoretical foundations and particular practical assets justifying its application in work with families in a crisis situation and moments of difficulties, which might constitute an obstacle in the use of the method.
Go to article

Abstract

The article summarizes the results of sociolinguistic study of the language environment of secondary schools in Ukraine, on the basis of which the conclusion about its bilingualism was made. It is proved that the quality of the language environment does not correspond to the declared school status. Changes in the assessment of the language environment of schools from 2006 to 2017 are identified and it is concluded that it is possible to develop recommendations for improving the legal support of the use of languages in the Ukrainian education.
Go to article

Abstract

Selected scientific contacts of Jacek Hawranek and Jan Zygmunt with Professor Bogusław Wolniewicz in the period from the end of the 1980s to the beginning of the 21st century are presented in this essay. They concerned the algebraic aspects of the ontology of situations and from one moment – one only question that was posed by Wolniewicz in his note A question about join-semilattices (Bulletin of the Section of Logic, 19/3, 1990, pp. 108–108), and resulted in the Hawranek & Zygmunt paper Wokół pewnego zagadnienia z dziedziny półkrat górnych z jednością (“Some comments on a question about semilattices with unit”) (Acta Universitatis Wratislaviensis 1445, Logika 15 (1993), pp. 59–68) containing an answer to Wolniewicz’s question. The Hawranek & Zygmunt paper is reprinted below, and the essay might be also treated as a kind of an analytical and historical introduction to it. The story of contacts Wolniewicz – Hawranek & Zygmunt has been told with the help of the preserved correspondence between the three persons. In his letters Professor Wolniewicz appears as a passionate researcher, open to discussion, ready to share his research successes and difficulties with others.
Go to article

Abstract

Elzenbergowska teza o obiektywnej tożsamości dobra i piękna nie jest przekonywająca. Problem można zanalizować na gruncie Wittgensteinowskiej ontologii sytuacji, co daje lepsze widoki na jego rozwiązanie. Zbiory stanów rzeczy dobrych (D) i pięknych (P) ani się nie pokrywają, ani nie przecinają, ani D nie zawiera się w P. Nie da się wskazać dla D i P cechy rodzajowej i różnicy gatunkowej. P i D dają się jedynie definiować cząstkowo – przez przykłady i zbliżanie się do ich zbiorów wyczerpujących. W języku naturalnym wyróżnia się wiele odmian dobra i piękna, rozmaicie powiązanych, na przykład „piękno moralne”, „moralną brzydotę”, ale też „brzydotę amoralną”, a nawet „szpetne dobro”. Jednakże zbiory P i D (oraz B i Z – stanów rzeczy szpetnych i złych) są rozłączne. Otóż w konkretnej sytuacji pięknej może tkwić abstrakcyjny stan rzeczy odnoszący się do dobra, a w konkretnej sytuacji dobrej – abstrakcyjny stan rzeczy odnoszący się do piękna. Te abstrakcyjne „rdzenie” sytuacji mogą piękno intersubiektywnie „zabarwiać” dobrem, a dobro pięknem.
Go to article

Abstract

Bogusław Wolniewicz, inspired by his formal ontology of situations, has put forward a question on semilattices with a unit (A question about joinsemilattices, Bulletin of the Section of Logic 19/3, 1990). The present paper is entirely devoted to this problem in the formulation given by Wolniewicz. First, the meaning of the question is analyzed and its lattice-theoretical and Boolean algebraic contents are exhibited. Second, set-theoretical and topological counterparts of the question are formulated and commented upon.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more