Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 77
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

In the article, the author presents the basic relations between a nation state and a multicultural society. According to the author, the attitude of the nation state and the dominant nation in the state to the phenomenon of cultural diversity of society is a key phenomenon in the theory and practice of multiculturalism. Namely, the nation state is characterized by two strategies defining the attitude to the cultural diversity of society. It is a strategy of cultural homogenization and a pluralistic. The emergence of a pluralistic strategy begins with the occurrence and eventual growth of phenomena and processes referred to as multiculturalism and multicultural society.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Cheerleading is a new sport, practiced in 110 nations; since 2016 enjoys provisional Olympic status. Its leaders claim that it is a “happy” sport, but research on its psychological effects is lacking. In this field-study we examined core-affect, positive-affect, and negative-affect in 65 cheerleaders before, during, after, and one-hour after a cheerleading training. Core-affect was more positive during and immediately after training, but it tapered off one hour following the training when feeling states were still more positive than at baseline. Negative-affect declined linearly from baseline to one-hour following training when it became significantly lower than its previous values. Positive-affect showed quadratic dynamics, in parallel with arousal, being higher during and immediately after training than during baseline, or one-hour after training. These results demonstrate for the first time that cheerleading is a “happy” sport, which apart from the skill-development also yields positive psychological emotions both during and after training.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W XXI wieku obserwujemy powrót do Marksa, zwłaszcza w kręgach nowej lewicy. Dotyczy to zwłaszcza socjologicznej części jego dziedzictwa. Krytyczny stosunek do spuścizny Marksa oznacza gotowość rewizji twierdzeń błędnych lub zdezaktualizowanych i konfrontowania tego dorobku z ustaleniami nauki współczesnej. Odrzucona została część jego poglądów (zwłaszcza teoria rewolucji i dyktatury proletariatu), ale dorobek Marksa zachowuje swą aktualność jako: (1) filozofia praktyki, tj. teoria zorientowana na przekształcanie społeczeństwa, oraz (2) socjologiczna teoria interpretująca politykę w kategoriach interesów klasowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents modeling and simulation results of the operation of a three-phase fluidized bed bioreactorwith partial recirculation of biomass. The proposed quantitative description of the bioreactor takes into account biomass growth on inert carriers, microorganisms decay and interphase biomass transfer. Stationary characteristics of the bioreactor and local stability of steady-stateswere determined. The influence of microbiological growth kinetics on the multiplicity of steady-states was discussed. The relationship between biofilm growth and boundaries of fluidized bed existence was shown.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Formalizacja danego zbioru przekonań wyrażonych w pewnym języku polega na przekładzie ich na zdania innego języka. Dobra formalizacja charakteryzuje się tym, że język przekładu jest dobrany właściwie, a przełożone zdania oddają wiernie sens zdań oryginalnych. Na przykładzie ontologii sytuacji pokazuję, jak doskonale rozwiązywał problem formalizacji Profesor Bogusław Wolniewicz.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article is devoted to the late Zygmunt Bauman (d. January 2017), a scholar who made an enormous impact on world humanities at the turn of the twentieth century. It briefly presents Bauman’s life and a number of the best known concepts from his works. The author first discusses Bauman’s attitude toward Marxist theory and explains his revision of it. He then introduces the main ideas of Bauman work Modernity and the Holocaust. The article ends with a review of Bauman’s reflections on globalisation and a discussion of his thesis concerning the crisis of the nation state.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W sierpniu 2012 r. Sejm RP przyjął ustawę o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, która uregulowała organizację i działanie Komisji, zasady i sposoby badania wypadków i incydentów morskich oraz sporządzania raportów i wydawania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa morskiego. Treść ustawy odzwierciedla postanowienia kodeksu badania wypadków, przyjętego przez IMO i będącego częścią Konwencji SOLAS, oraz implementuje Dyrektywę 2009/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Ustawa zmieniła ustawę z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich, ustawę z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski oraz ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. W maju 2013 r. po wyznaczeniu przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trzeciego z pięciu ustawowo przewidzianych członków komisja rozpoczęła swoją działalność. Komisja bada wypadki na statkach polskich oraz na statkach obcych, które zaistniały na polskim morzu terytorialnym oraz morskich wodach wewnętrznych. Komisja nie bada wypadków okrętów wojennych, statków państwowych, jednostek bez napędu i drewnianych o prostej budowie. Nie bada też wypadków małych statków rybackich i jachtów rekreacyjnych, o ile nie uczestniczyły one w tzw. bardzo poważnym wypadku morskim. Od dnia rozpoczęcia działalności przez Komisję do połowy 2017 r. Komisja rozpatrzyła 272 powiadomienia o zaistnieniu wypadku lub incydentu morskiego, podjęła 77 badań okoliczności i przyczyn wypadku, wydała 53 raporty dotyczące bezpieczeństwa. Wiele z tych raportów zawierało zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, skierowane do podmiotów, które mogą przyczynić się do zapobiegania wypadkom lub incydentom morskim. Na skutek zaleceń Komisji zostało zmienionych 7 aktów prawnych, w tym 3 ustawy i 4 rozporządzenia oraz jeden akt prawa miejscowego. Powołanie Komisji i jej działania prowadzą do zwiększenia świadomości przyczyn zaistnienia wypadków i mają niewątpliwie pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa morskiego w Polsce.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Znaczenie i zakres pojęcia bezpieczeństwa in extenso, jak również jego szczególnego rodzaju, czyli bezpieczeństwa morskiego, stanowi przedmiot wielu rozważań i dyskusji. Bezpieczeństwo najczęściej rozumiane jest jako jedna z podstawowych funkcji państwa implikująca przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom. W ujęciu aksjologicznym, jako stan wolny od zagrożenia, bezpieczeństwo morskie jest wartością, a w ujęciu funkcjonalnym, jako stan pożądany wyraża się w funkcji ochronnej prawa. Prawo musi być tak skonstruowane, aby tę funkcję stale urzeczywistniać. Osiąganie bezpieczeństwa morskiego można zatem postrzegać jako zdolność prawa i instytucji przykładowo do: ochrony statku przed utratą, ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na statku morskim, oraz ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article investigates the engagement of EU law with the interests represented and pursued by the Member States within the framework of the European Union. In principle, because the interests which the Member States feed into the EU governance machinery are formulated in political processes at the national level, and thus possess paramount political legitimacy, EU law may only interact with those interests when a clear and sufficient mandate has been provided for doing so. Such mandates follow from Treaty provisions or EU legislation. They embody common political agreements among the Member States by which they commit themselves to realising the specific interests they share, as well as achieving related common policy objectives. In practice, however, the boundaries of EU law’s mandate are difficult to determine with precision, and this may weaken the legitimacy of EU law’s interventions. The weaker legitimacy of the law raises particular problems in the law of the Single Market, where the interests pursued by national governments are subjected to filtering, moderation, and even transformation by the Court of Justice.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The stability of positive linear continuous-time and discrete-time systems is analyzed by the use of the decomposition of the state matrices into symmetrical and antisymmetrical parts. It is shown that: 1) The state Metzler matrix of positive continuous-time linear system is Hurwitz if and only if its symmetrical part is Hurwitz; 2) The state matrix of positive linear discrete-time system is Schur if and only if its symmetrical part is Hurwitz. These results are extended to inverse matrices of the state matrices of the positive linear systems.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The analysis of the positivity and stability of linear electrical circuits by the use of state-feedbacks is addressed. Generalized Frobenius matrices are proposed and their properties are investigated. It is shown that if the state matrix of an electrical circuit has generalized Frobenius form then the closed-loop system matrix is not positive and asymptotically stable. Different cases of modification of the positivity and stability of linear electrical circuits by state-feedbacks are discussed and necessary conditions for the existence of solutions to the problem are established.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Electrical circuits with state-feedbacks are addressed. It is shown that by suitable choice of the gain matrices of state-feedbacks it is possible to obtain the closed-loop system matrices with nilpotency indices equal to two and their state variables are linear functions of time. The considerations are illustrated by linear electrical circuits.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the response of a three-layered annular plate with damaged laminated facings to the loads acting in their planes. The presented problem concerns the analysis of the combination of global plate failure in the form of buckling with the local micro defects, like fibre or matrix cracks, located in the laminas. The plate structure consists of thin laminated, fibre-reinforced composite facings and a thicker foam core. The matrix and fibre cracks of facings laminas can be transversally symmetrically or asymmetrically located in plate structure. Critical static and dynamic stability analyses were carried out solving the problem numerically and analytically. The numerical results show the static and dynamic stability state of the composite plate with different combinations of damages. The final results are compared with those for undamaged structure of the plate and treated as quasi-isotropic ones. The analysed problem makes it possible to evaluate the use of the non-ideal composite plate structure in practical applications.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono sposób klasyfikacji stanów eksploatacyjnych w procesie użytkowania wozideł technologicznych w górnictwie odkrywkowym. Zdefiniowano klasyfikację stanów technicznych i eksploatacyjnych w procesie użytkowania i obsługiwania maszyn. Za podstawę typologii przyjęto czasy trwania wyspecyfikowanych stanów eksploatacyjnych. Dla stanu zdatności i niezdatności pojazdów określono odpowiednie zbiory stanów eksploatacyjnych. Dla najważniejszych składowych czasowych stanów eksploatacyjnych wykonano analizy na przykładzie parku użytkowanych wozideł w kopalni wapienia. Stany eksploatacyjne zdefiniowano jako opisowy atrybut określający fazę procesu eksploatacji, czyli fazę użytkowania lub obsługiwania maszyny. Wyspecyfikowanie stanów technicznych i eksploatacyjnych w procesie użytkowania parku wozideł technologicznych w górnictwie odkrywkowym pozwala na miarodajną ocenę eksploatacyjną wozideł technologicznych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemów telemetryczno-diagnostycznych w użytkowanych masznych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the experimental study of a novel unsteady-statemembrane gas separation approach for recovery of a slow-permeant component in the membrane module with periodical retentate withdrawals. The case study consisted in the separation of binary test mixtures based on the fast-permeant main component (N2O, C2H2) and the slow-permeant impurity (1%vol. of N2) using a radial countercurrent membrane module. The novel semi-batch withdrawal technique was shown to intensify the separation process and provide up to 40% increase in separation efficiency compared to a steady-state operation of the same productivity.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Większość filozofów uważa, że możliwa jest filozoficzna teoria działania, która w jednakowy sposób opisze działanie umysłowe i nieumysłowe. W artykule zostały przedstawione dwa argumenty, które wskazują, że taka teoria nie jest możliwa. Jeden argumentuje za tym, że myślenie nie jest działaniem. Jego sformułowanie wywołuje jednak znaczące trudności. Drugi argument unika tych trudności i stawia inną, chociaż czasem mylnie utożsamianą z poprzednią, tezę, że działanie umysłowe jest działaniem istotnie różnym od działania nieumysłowego i w związku z tym nie należy oczekiwać jednej teorii, która obejmie oba te zjawiska. Akceptacja tego wniosku rzuca nowe światło na problemy związane z językiem myśli oraz na pytanie „Co robi Le Penseur?”
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents a set of concepts aiming at the reconstruction of mechanisms of the development of economic space. These concepts are ordered in the way that consecutive concepts add new pieces of knowledge increasing the degree of cognition of the mechanisms of economic space. This set includes among others: shift from one steady-state to the next steady-states, selforganization and the development out of equilibrium, multiple equilibrium, punctuated equilibrium, innovation in the phase transition, pulsative course of development process, emergence of complex spatial systems, development code of the system of regions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Międzynarodowa konwencja z Nairobi o usuwaniu wraków weszła w życie 14 kwietnia 2015 r. Do chwili obecnej (31 października 2019) została ona ratyfikowana przez 47 państw, w tym Australię, Kanadę, Chiny, Indie, Republikę Południowej Afryki i większość państw morskich Unii Europejskiej. Zasadniczym celem konwencji z Nairobi jest ustanowienie ram prawnych dotyczących możliwości działań podejmowanych przez państwa nadbrzeżne w zakresie usuwania wraków stanowiących zagrożenie lub przeszkodę nawigacyjną, albo zagrożenie dla środowiska morskiego. Konwencja ma w założeniu wypełnić istniejącą przed jej wejściem w życie lukę prawną w zakresie możliwych działań państw nadbrzeżnych w stosunku do wraków znajdujących się poza ich terytorium. Zgodnie z jej postanowieniami państwa mogą rozszerzyć zakres stosowania konwencji na morze terytorialne. Celem niniejszego artykułu jest analiza nowych uprawnień i obowiązków państw nadbrzeżnych oraz znaczenia konwencyjnych pojęć dotyczących zagrożeń nawigacyjnych i środowiskowych powodowanych przez wraki. W artykule scharakteryzowane zostały także wyzwania regulacyjne, którym sprostać muszą państwa nadbrzeżne w procesie implementacji postanowień konwencji. Ostatnia ze wspomnianych kwestii analizowana jest przede wszystkim z perspektywy państwa, które jeszcze nie wdrożyło postanowień konwencji, niemniej jednak w artykule przedstawiono także rozwiązania wybranych państw, które konwencję ratyfikowały.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper concerns the problem of state assignment for finite state machines (FSM), targeting at PAL-based CPLDs implementations. Presented in the paper approach is dedicated to state encoding of fast automata. The main idea is to determine the number of logic levels of the transition function before the state encoding process, and keep the constraints during the process. The number of implicants of every single transition function must be known while assigning states, so elements of two level minimization based on Primary and Secondary Merging Conditions are implemented in the algorithm. The method is based on code length extraction if necessary. In one of the most basic stages of the logic synthesis of sequential devices, the elements referring to constraints of PAL-based CPLDs are taken into account.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper addresses the problem of constrained pole placement in discrete-time linear systems. The design conditions are outlined in terms of linear matrix inequalities for the Dstable ellipse region in the complex Z plain. In addition, it is demonstrated that the D-stable circle region formulation is the special case of by this way formulated and solved pole placement problem. The proposed principle is enhanced for discrete-lime linear systems with polytopic uncertainties.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

China has experienced the rapid emergence and development of private higher education in the recent decades. This article focuses on the current situation in several key areas, such as development of non-state education, globalization influence at chinse non-state education and social stratification in this sector. It shows regional diversity and random planning in private higher education and also stress situation low-income groups. Moreover it presents acquisition of labour market qualification by mentioned groups. This study concludes that proper financing and management in an urgent thing to do and in the future it will benefit from to Chinese society through multiple roles.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the article is taken the issue of condition of pedagogy as a research field and academic discipline. Many critical researchers and analytics arrives at a conclusion that there is a crisis of: school, higher education, upbringing, teacher’s role, educational system etc. Thus, we face common demand of changes, adaptation, reorganization, modernization, emancipation of/for/towards that what is placed within the field of pedagogy. Fundamental questions about the scientific nature and paradigmaticness of pedagogy are being moved to the further plan and giving up place to the questions about: the state of the pedagogy/pedagogics, the quality of problems considered by it and its ability/readiness to solve those problems.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents a novel strategy of particle filtering for state estimation based on Generalized Gaussian distributions (GGDs). The proposed strategy is implemented with the Gaussian particle pilter (GPF), which has been proved to be a powerful approach for state estimation of nonlinear systems with high accuracy and low computational cost. In our investigations, the distribution which gives the complete statistical characterization of the given data is obtained by exponent parameter estimation for GGDs, which has been solved by many methods. Based on GGDs, an extension of GPF is proposed and the simulation results show that the extension of GPF has higher estimation accuracy and nearly equal computational cost compared with the GPF which is based on Gaussian distribution assumption.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji