Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Insufficient due planning policy in Poland is subject to widespread and justified criticism. This applies to all levels of spatial management. Legal instruments governing spatial planning in Poland are passive - setting out only the legal framework corresponding to a particular area. They regulate what might be developed within its boundaries, however, they do not specify how it is to be accomplished. Therefore, there is a need to develop an integrated spatial development planning, in which also investors and/or stakeholders would be involved. Apart from answering to the question of what is going to be developed, it will also provide a very comprehensive and flexible implementation strategy having regard to different timelines and local amenities (facilities). This paper also brings an example showing how the spatial planning strategy was conducted for the development of the "Fort Bema" housing estates in the Warsaw district of Bemowo. It highlights the relevance of the planning phase for the subsequent in-use (operating) phase.
Go to article

Abstract

Rynek energii w Polsce sukcesywnie ewoluuje w kierunku promowania i intensywnego rozwoju energetyki obywatelskiej przekładającego się na różnego rodzaju inicjatywy i działania o zasięgu regionalnym i lokalnym. Jednym z takich działań jest dążenie do szeroko rozumianego stworzenia właściwych warunków do budowy samowystarczalności energetycznej na poziomie gmin. Cel ten ma charakter perspektywiczny i może być ciekawą alternatywą dla energetyki zawodowej w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego i tworzenia zasobów wytwórczych bazujących na lokalnej strukturze energy-mix. Równolegle tworzone są regulacje, mechanizmy i narzędzia wspierające realizację tych celów. W artykule opisany został przykładowy model postępowania, który wpisuje się w realizację celu uzyskania samowystarczalności energetycznej jednej z gmin rolniczych. Koncepcja ta dotyczy budowy klastra energii na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach inicjatyw klastrowych możliwe staje się stworzenie lokalnych obszarów samowystarczalności energetycznej, gwarantującej uczestnikom klastra osiąganie korzyści na poziomie zarówno partykularnym, jak i zbiorowym. Na poziomie indywidualnych korzyści odbiorcy mogą uzyskać tańszą energię elektryczną i ciepło, a wytwórcy korzystniejsze względem rynkowych ceny sprzedaży energii. W ramach dodatkowych korzyści uzyskuje się pobudzenie gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym, wzrost konkurencyjności oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw mediów. W artykule przedstawiono także wyniki analiz bilansu energetycznego gminy wraz z rekomendacją w zakresie technologii gwarantujących uzyskanie samowystarczalności energetycznej. Dla wybranej technologii zilustrowany został proces realizacji inwestycji w źródło wytwórcze wraz z oceną przychodowo-kosztową, modelem finansowania i bilansem korzyści po stronie uczestników klastra. Dowiedziona została tym samym teza, że klastry energii mogą być skutecznym narzędziem realizacji celu samowystarczalności energetycznej gmin.
Go to article

Abstract

During the planning and controlling of the construction process, most attention is focu sed on risk analysis, especially in the context of final costs and deadlines of the investment. In this analysis, the primary and most significant concern is the proper identification and quantification of events, which on a certain level of probability may affect the development process. This paper presents the result of a risk analysis for a particular building object, made after completion of the investment and accepting it for use. Knowledge of the planned values and the actual investment process allowed for the identification of the events and their effects that in this case have significantly disrupted the investment process. The limited total cost of the investment project in question had a considerable impact on the progress of the project execution. Despite three transitions of administrative procedures, the opening date of the shopping centre was delayed by only three weeks.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more