Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 17
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The paper contains an overview of ethical issues related to technoscience, followed by a more detailed presentation of ethical aspects of measurement-based experimentation, publishing peer-reviewing practices. The need for increased sensitivity of scientists to this kind of issues is justified by the evolution of research institutions in the postmodern era.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

It is nearly impossible to study behaviour effectively without any reference to its context. This is because it is generally known in the psychological literature that behaviour is partially a product of its environment. This suggests that many behavioural processes may be universal but there are significant variations in their manifestations. For instance, love may be a universal process but its manifestation varies from one society to another. Given that ethical decision-making is a behavioural process, it stands to reason that its manifestation will vary from one culture to another. It is against this premise that this paper seeks to demonstrate that despite the existence of the ‘universal’ normative ethical principles, ethical decisions will be expected to vary across cultural space and even evolve with time. This paper achieves this objective by employing typical ethical dilemmas that Ghanaian psychologists and other health professionals encounter to show how and why what is ethical in one culture becomes unethical in the Ghanaian context and what is unethical in the Ghanaian context becomes ethical in another culture.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The subject of the considerations put forward in this article is an evaluation of the quality, in substantive and ethical terms, of the specialist translation into Polish of Henryk Hiż’s article ‘Peirce’s Influence on Logic in Poland’. The translation subjected to evaluation here was published in 2015 in the specialist philosophical journal Studia z Filozofii Polskiej [Studies of Polish Philosophy] (October 2015, pp. 21–33). In the presented evaluation, I point out substantive and ethical violations committed by interpreter, calling attention to (a) the flouting of the principle cuilibet in arte sua ; (b) manipulation of source material; (c) dishonesty in philological-textological development; (d) improper editorial preparation; (e) disregard of the subsequent literature on the subject; (f) deliberate and unjustified abridgement of the original text. The deficiencies enumerated in points (a)–(f) are the result of interpreter’s adoption of the ‘publish or perish’ strategy, the overriding goal of which is to publish an article in a high-impact journal with the aim of achieving the most favourable bibliometric result in the shortest possible time, at a cost to the integrity and ethical responsibility of the translator-researcher.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule autorzy podejmują namysł nad fazami ewolucji poglądów Dietricha Bonhoeffera na temat Kościoła i jego roli w życiu pojedynczych jego członków oraz w kontekście etycznego dziedzictwa reformacji. W Bonhoefferowskiej eklezjologii można wyróżnić trzy etapy, pogłębiające jego wizję Kościoła. W pierwszym z nich Kościół definiowany jest jako duchowa wspólnota wiernych, poza którą niemożliwe jest zbawienie. W fazie drugiej teolog kładzie nacisk na grzeszność człowieka, jako członka Kościoła. Uznanie jej stanowi podstawę dla przemiany, jaka może dokonać się w jednostce za sprawą przyjęcia w siebie Chrystusa. Trzeci etap to wkroczenie w świat spraw przedostatecznych w pełnej odpowiedzialności za dokonywane wybory poszczególnych członków wspólnoty eklezjalnej. Kościół, jakim widział go Bonhoeffer, miał wspierać się na mocnych filarach: na wolności, osobistej odpowiedzialności, naśladowaniu Chrystusa, miłości bliźniego, na sakramentach i Ewangelii. W tym aspekcie Bonhoeffer był wiernym kontynuatorem programu Reformacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie metaetycznej koncepcji Ayn Rand (1905–1982), twórczyni filozofii obiektywizmu. W tekście poruszam kwestię wypracowanej przez Rand wizji etyki jako dziedziny niezbędnej dla człowieka i jego życia. Szczególną uwagę poświęcam pojęciu wartości, które jest kluczowym pojęciem na gruncie etyki Rand. Pokazuję, w jaki sposób pojęcie wartości zakorzenione jest w pojęciu życia i dlaczego sfera normatywna jest wtórna wobec istnienia organizmów żywych, a także przedstawiam argument Rand na rzecz tezy, że życie człowieka jest wartością ostateczną. Następnie wyjaśniam warunkowy charakter moralności, by na koniec przejść do specyficznie rozumianego postulatu obiektywności wartości.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The 13th-century Persian poet Saʿdi from Shiraz is considered to be one of the most prominent representatives of medieval Persian ethical literature. His works full of moralizing anecdotes were well known and widely read not only in Persia, but in the other parts of the Islamic world as well. Due to his highly humanistic approach, the relations between people were one of the most important issues discussed by the poet. This article is an attempt to define the status of ‘speech’ in Saʿdi’s moral imagination and to show how it becomes a key instrument in shaping relations with others. In the poet’s opinion, the right words reasonably spoken, just like an appropriate silence, shape the relationship between people and help them avoid conflict and open dispute. Quarrels and confrontations, according to the poet, not only damage a person literally by exposing his flaws and imperfections of character, thereby compromising his reputation (aberu), but may also undermine the basis of social life, generating hostility between people. That is why Saʿdi urges his readers to use soft and gentle speech in dealing with people and always behave in a conciliatory manner in response to aggression and rudeness. Highlighting the moral aspect of speech, Saʿdi shows how kind words form an invisible veil between people, which should be preserved if man desires to maintain his image, good name and dignity.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest krytyczne przedstawienie Lutrowej interpretacji Mt 5-7, ze specjalnym podkreśleniem założeń hermeneutycznych i konsekwencji antropologicznych tego wykładu. Na wstępie autor artykułu przedstawia źródła pisane zawierające wypowiedzi Lutra na temat Mt 5-7, przede wszystkim jego kazania tygodniowe (Wochenpredigten) i wybrane pisma teologiczne. Następnie omawia hermeneutyczne założenia wykładu przyjęte przez Lutra: jego polemikę z popularną w średniowieczu „etyką dwu poziomów” oraz jego spór z interpretacją uznawaną przez anabaptystów i innych protestanckich idealistów. Główną zasadą hermeneutyczną interpretacji była jednak nauka M. Lutra o dwóch królestwach (Zwei-Reichen-Lehre); rozróżnienie między królestwem świeckim i duchowym jest niezbędne dla zrozumienia Lutrowej interpretacji Kazania na Górze (por. WA 32, 299-301). Reformator twierdził, że Kazanie nie wiąże chrześcijanina w świecie, natomiast obowiązuje go w Królestwie Bożym. Luter podkreślał, że Mt 5-7 nie jest tekstem soteriologicznym i zawiera nauczanie etyczne Chrystusa. Jednak zdaniem Lutra to wzniosłe nauczanie Chrystusa jest niemożliwe do realizacji: jest ono „lustrem” chrześcijańskiego życia. W zakończeniu autor przybliżył pierwsze reakcje Kościołów na Lutrowy wykład Kazania na Górze. Dzisiaj jego interpretacja jest standardem obowiązującym we wspólnotach protestanckich.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W czterech tomach Filozofii i wartości Bogusława Wolniewicza (1993, 1998, 2003, 2016) zawarty jest jego system filozofii normatywnej. Wolniewicz podejmuje tradycję aksjologii H. Elzenberga, gdzie filozofia jest wojną światopoglądów, konfrontacją postaw wartościujących. Wizja świata Wolniewicza jest pesymistyczna: w świecie istnieje realne i aktywnie działające zło (manicheizm), ludzki charakter moralny jest narzucony biologicznie (determinizm), nie wszyscy ludzie mają sumienie (dualizm), zły charakter nie daje się poprawić (nonmelioryzm), rozum nie wystarcza do dobrego działania (woluntaryzm), wola jest siłą popędu (irracjonalizm). Wszyscy ludzie kierują się przyjemnością (hedonizm), ale jednym sprawia przyjemność egoistyczny interes, a innym realizacja wartości perfekcyjnych. Religia jest tworem ziemskim, powstaje jako reakcja istoty rozumnej na konieczność śmierci. Instytucja Kościoła powinna być szanowana nawet przez niewierzących, ponieważ sprzyja wartościom konserwatywnym. We współczesnym społeczeństwie zaostrza się podział na orientację konserwatywną („prawoskrętną”) i lewicową („lewoskrętną”), przy niejasnym udziale centrowych liberałów. Konserwatyzm opiera się na uznaniu siły losu („tychizm”), która ma moc przemienić ludzkie życie w tragedię. Jest to wizja świata zbieżna z religią katolicką św. Augustyna (grzech pierworodny, predestynacja, dualizm dobra i zła, państwo Boże i piekło), ale pozbawiona religijnej pociechy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article is confrontational with the theses presented in the paper: O pewnym (chybionym) studium przypadku [About a (wrong) case study ] (Chybińska 2017), which is the answer to the issues presented in the article: Etyka w przekładzie specjalistycznym a kompetencje tłumacza tekstów specjalistycznych — studium przypadku [Ethics in specialized translation and competence of specialist translator: case study] (Boroch 2017). In this article (Boroch 2017), the methodological principles in the specialist translation and the substantive and ethical consequences of their violation have been presented. Exemplary material was the Polish translation of Henryk Hiż's article: Peirce's Influence on Logic in Poland (Hiż 1997, 264–270) published in ”Studia z Filozofii Polskiej” in 2015 (Hiż 2015, 21–29) along with a biographical section (Chybińska 2015, 29–33) which both constitute a coherent publication. The article has raised the following issues: (1) the lack of justification of the basis of translation, i.e. the primacy of the manuscript over the printed version, that is the last one controlled by the author; (2) inconsistency with regard to termination of translation; (3) unauthorized introduction of a Polish neologism “dylematyczny” derived from the (non-existent) English lexical unit “dylemmatic” (Sic!); (4) proposal of the notation of Peirce's law: (p, q, r ) (Sic!).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Scientists around the world agree that nowadays, science is facing severe challenges like poor peer-review system, replicability crisis, or locked science behind paywalls. The National Science Center addresses at least some of them by introducing procedures that promote integrity, ethics, social responsibility, transparency, and openness in science.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the article the author discusses peculiarities of three areas of psychologists’ professional activity: conducting scientific research, educating new generations of psychologists, and having a private practice. He particularly stresses the significance of empirical testability of theories for correct and ethical assessment practice (according to Evidence-Based Assessment standard) and therapeutic practice (according to Evidence-Based Practice in Psychology standard). The author also explores the cultural immersion of psychological activity.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

There may be circumstances where academic degrees or the title of professor are obtained deceitfully, i.e. in breach of copyrights or moral principles in science. Dishonesty in scientific research constitutes gross misconduct because it is executed in order to appropriate ideas, findings, collocations and theses of others, without accurate citation of the source. It also entails infringement of intellectual property rights. Scientific misconduct in ethical and legal aspect is explicit. It disqualifies the offender as a scientist. The unlawful act of obtaining an academic degree (Ph.D.) or the title of professor in such a deceitful manner, irrespective of how much time has passed, shall not make the resumption condition fall under the statute of limitations. Thus, it enables the reopening of procedures to deprive the person who deceitfully obtained an academic degree or title of this degree or title.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem autorki jest próba ukazania idei mesjańskich i profetycznych obecnych w doktrynie Karola Marksa, a zarazem wyrażanych w żydowskiej myśli mistycznej oraz przesłaniu starotestamentalnych proroków. Chociaż Marks nie otrzymał klasycznie żydowskiego wykształcenia, nie był w stanie zanegować ani własnego bycia-Żydem, ani swojej natywnej duchowości, implikowanej w zasadach aksjonormatywnych judaizmu. W filozofii Marksa dominuje postulat tworzenia świata lepszego i sprawiedliwego, a także etyczny nakaz kreacji nowej rzeczywistości, z której zostałaby wyeliminowana nędza oraz społeczna marginalizacja. Filozof nie wydaje się jednak w tego typu poglądach odosobniony, o ile postrzegalibyśmy jego idee z perspektywy myśli żydowskiej. Przecież o mozolnej powinności budowy przez każdego człowieka lepszego świata wspomina autor biblijnej Księgi Powtórzonego Prawa (Dewarim), mówią o tym biblijni profeci, krytykujący władców i religię, a także mistycy żydowscy, niezmiennie głoszący radykalny etycznie nakaz odnowy świata (tikkun ha-olam).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article discusses the issues of values and social responsibility of universities. On the one hand, the foundations of functioning of universities, which are created by research and education and the role of universities in formation, are recalled. On the other hand, it was reminded that the heart of universities, their DNA, are academic values, defined primarily in the Magna Charta Universitatum, but also in many other documents, such as the Code of Values of the Jagiellonian University. Hence, universities are increasingly often referred to not only as universities of knowledge, but also as universities of wisdom. Together, they are the basis for the social responsibility of universities. However, they alone are not enough for this social responsibility to materialise. Appropriate behaviour and actions are essential. Because knowledge alone is not everything. Such actions are always necessary, but especially when we find ourselves, as a country, humanity and a planet, in a crisis situation related to the climate disaster, which we are already partially experiencing. After the presentation of the most important current facts related to the climate and environmental crisis, the tasks to be undertaken urgently in this context by universities were presented, from broadly understood education, through convincing politicians to ambitious and quick actions, to intensive work on innovative solutions that can contribute to reducing threats brought by the climate and environmental crisis, pointing out, among others, the initiatives proposed by the newly created network of universities U7.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji