Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 15
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Efektywność energetyczna modułów fotowoltaicznych stanowi jeden z najważniejszych aspektów przekładających się na sferę ekonomiczną przedsięwzięcia związanego z instalacją modułów fotowoltaicznych. Na efektywność modułów i wielkość energii elektrycznej produkowaną na drodze konwersji fotowoltaicznej w modułach fotowoltaicznych ma wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, związanych z samą budową modułu i jego parametrami technicznymi, jak i zewnętrznych, związanych z infrastrukturą energetyczną, w skład której wchodzi okablowanie i inwertery, oraz z warunkami klimatycznymi panującymi w miejscu lokalizacji instalacji energetycznej i usytuowania modułów związanych z orientacją oraz kątem nachylenia modułów fotowoltaicznych. Instalacja modułów fotowoltaicznych powinna być poprzedzana i uwarunkowana wykonaniem analiz szacujących ilość wytworzonej energii, a więc analiz produkcji energii elektrycznej, które to pomogą wskazać optymalne rozwiązanie dostosowane do danych warunków. W artykule przedstawiono analizę porównawczą wielkości wytwarzanej energii w warunkach rzeczywistych oraz symulowanych. Analiz dokonano na podstawie badań przeprowadzonych w Laboratorium Monitoringu Energii Wiatrowej i Słonecznej AGH, danych z baz nasłonecznienia oraz oprogramowania komputerowego do szacowania zasobów energetycznych. Badaniu poddano korelację natężenia promieniowania słonecznego padającego na moduł fotowoltaiczny oraz mocy uzyskanej przez moduł. Porównano ilość wytworzonej przez moduł energii elektrycznej w warunkach rzeczywistych oraz symulowanych z dwóch źródeł. Dokonano także porównania i analizy ilości wyprodukowanej energii modułu z uwzględnieniem symulowanych różnych kątów jego nachylenia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie istotnego komponentu zarządzania energią, jakim jest realizacja audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Z wykorzystaniem analizy typu case study przyjrzano się roli audytu energetycznego w kontekście poprawy efektowności energetycznej, w wybranych, dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przedstawiono zarys wymagań prawnych wynikających z implementacji znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831). Zaprezentowano w szczególności problemy i wyzwania odnoszące się do sposobu realizacji obowiązku audytowego w praktyce gospodarczej. Poruszono kwestię jakości oraz przydatności (w procesie decyzyjnym) wypracowanych raportów. Ustalono, że występują przesłanki do twierdzenia, iż obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstw nie zawsze jest optymalnie wykorzystywanym instrumentem poprawy efektywności energetycznej. Wina za ten stan rzeczy leży częściowo po stronie państwa, jednostek audytujących oraz samych zarządzających przedsiębiorstwem. Problemem jest nie tylko nieskuteczna komunikacja, ale także niewystarczający poziom wiedzy z zakresu zarządzana energią oraz pośpiech. Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (w przeciągu zaledwie jednego roku) narzuciła konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego określonej grupy przedsiębiorstw. W związku z tym, iż wszystkie objęte obowiązkiem podmioty musiały prowadzić działania w tym samym czasie, pojawiły się liczne problemy. Część zarządzających dowiedziała się o obowiązku przeprowadzenia audytu od firm, które same zgłaszały się z propozycją jego wykonania. Świadczy to o braku właściwego przepływu informacji między organami administracji państwowej a przedsiębiorstwami. Po raz kolejny okazało się, iż praktycy nie nadążają z realizacją działań będących konsekwencją nie do końca przemyślanych zmian w prawie. Pośpiech (w wywiązywaniu się z obowiązku ustawowego) wpłynął na bardzo dużą rozpiętość cenową zgłaszanych do przetargów ofert na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Utrudnieniem w prawidłowej realizacji zadań stały się m.in. biurokratyczne przepisy dotyczące przetargów. Sami przedsiębiorcy, nie mając jednoznacznych wytycznych „czego się spodziewać po wykonanym audycie energetycznym” oraz „jak ma wyglądać raport” i „co w szczególności ma zawierać”, niejednokrotnie wybierali „najtańszą ofertę” – nie zawsze zastanawiając się nad tym, jakie będą jakościowe konsekwencje takich decyzji. Niektóre jednostki certyfikujące – wykorzystując nadarzające się okazje i sploty okoliczności – oferowały wątpliwej jakości, nieprofesjonalne usługi audytowe. W zaprezentowanych warunkach trudno oczekiwać realnych, systemowych i pożądanych (ekonomicznie, ekologicznie i społecznie) rezultatów, w postaci poprawy efektywności energetycznej zarówno w skali mikro -, mezo- jak i makroekonomicznej. Warto rozważyć zmiany w ustawie o efektywności energetycznej i rozłożyć obowiązek wykonywania audytów na różne lata – według jasno zdefiniowanych kryteriów. Jeżeli stosowne działania nie zostaną przyjęte, za 4 lata powtórzy się sytuacja czasowego eldorado dla mało profesjonalnych jednostek zewnętrznych funkcjonujących na rynku audytów energetycznych. Konsekwencją znowu może stać się słaba jakość i wątpliwa przydatność raportów z audytów energetycznych przedsiębiorstw – zarówno na poziomie biznesowym, jak i ekologiczno-politycznym. Należy przeciwdziałać wszelkim formom nieuczciwej konkurencji wobec interdyscyplinarnych i specjalistycznych jednostek działających na rzecz poprawy efektywności energetycznej organizacji. Stworzenie odpowiednich warunków biznesowych korzystnie wpłynie na realną poprawę efektywności energetycznej organizacji zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. W tym kontekście konieczne jest podjęcie działań umożliwiających optymalizację zarówno procesu wdrożenia obligatoryjnych regulacji prawnych, jak i dobrowolnych norm i standardów (np. branżowych).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niniejsza publikacja przedstawia ocenę efektywności ekonomicznej hipotetycznej instalacji zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji gazu procesowego wykorzystywanego w dalszej kolejności do produkcji energii bądź produktów chemicznych. W pierwszej części pracy przedstawiono przykładowy układ technologiczny energochemicznego przetwarzania mułu węglowego i odpadów komunalnych, bazujący na procesie zgazowania z wykorzystaniem reaktora fluidalnego. Hipotetyczna instalacja składa się z dwóch głównych bloków: przygotowania paliwa oraz zgazowania. W bloku przygotowania paliwa realizowane są operacje przyjęcia surowców, ich magazynowania (składowania), a następnie podjęcia, mielenia, mieszania, suszenia oraz transportu paliwa do bloku zgazowania. W bloku zgazowania realizowane są operacje zgazowania paliwa, produkcji tlenu, chłodzenia i oczyszczania surowego gazu procesowego oraz obróbki popiołu. W dalszej części szczegółowo opisano kluczowe założenia dotyczące prowadzonego procesu zgazowania, a także oszacowano nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne związane z prowadzeniem procesu. W konsekwencji bazując na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wyznaczono jednostkowy koszt wytworzenia energii zawartej w gazie syntezowym (cost of energy, COE) oraz dokonano interpretacji wyników. Celem uzyskania akceptowalnej efektywności procesu zgazowania paliw odpadowych do produkcji alternatywnego paliwa, gazu procesowego, konieczne jest uzupełnienie mieszanki miał-muł domieszką RDF. W takim przypadku jednostkowy koszt paliwa mierzony wskaźnikiem zł/GJ jest niższy niż w przypadku węgla kamiennego a porównywalny z węglem brunatnym. Wykorzystanie mułów węglowych do produkcji gazu procesowego w sposób efektywny ekonomicznie jest możliwe jedynie w przypadku zmian w systemie regulacji prawnych umożliwiających pobieranie opłat za utylizacje odpadów przemysłowych – mułów węglowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Assumptions of the major political and legal documents of the European Union, dedicated to energy efficiency and energy performance of buildings provide the Member States with relevant instruments supporting improvement of the ambient air qualityby dissemination of measures reducing energy demand and promotion of renewable energysources. Mainstreaming EU legislation into national regulations constitutes initial stage of the long term process of supporting implementation of energy efficiency measures. Experience in the improvement of energy performance of the residential buildings revealslimited efficiency of the measures implemented up to date, which results in significantair pollution of Polish cities. The national Action Plans had adopted a limited scope of recommendations included in the EU directives, hence the process meets significant challenges.The article describes adaptation of the relevant EU directives as well as the National Urban Policy in terms of the potential to effectively address faced challenges.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

As a result of introduction of the Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings, all of the EU member states are obliged to introduce legal regulations for energy performance of all newly constructed buildings. The key aim is to achieve close to zero energy use starting from the year 2021. Estimating effectiveness of the actions and the new possibilities requires an analysis of the multiple criteria. They comprise both the current conditions as well as the changes that have occurred in the recent years due to new legislation, the eff ects of the subsidies and the development of the housing stock. This paper presents a broad overview and diagnosis of current situation. The development of the energy-efficient and passive housing in Poland is considered in the context of financial incentives, availability of design knowledge and building technology as well as the role of the green building certification.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Architecture is a discipline combining aesthetics with technology. This paper is focusing on the relationship between aesthetics and energy efficiency in architecture with special interest in solar collectors and photovoltaic panels as technological equipment of the buildings. The paper takes into consideration the present situation and architectural development in northern Poland, with some input basing on European experiences. The paper defi nes aesthetics and effi ciency in the field of architectural design as well as the use of public and urban spaces. Authors present also some case studies regarding the use of solar panels in selected architectural examples. The paper ends with summary and some conclusions including the need for further research in the field of architectural design, technology and product design, as well as the perception of urbanised spaces and the important field of economic and financial factors connected to the topic.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ostatnich latach poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań wytwarzania energii są skierowane na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem nośników odnawialnych oraz przyjaznych środowisku. Spowodowało to wzrost zainteresowania ogniwami PV oraz systemami kogeneracyjnymi. W artykule, na tle historii rozwoju kolejnych generacji ogniw PV, zaprezentowano główne czynniki wpływające na ich parametry eksploatacyjne. Scharakteryzowano średnie dzienne promieniowanie słoneczne i prędkości wiatru w Łodzi. Przedmiotem badań była stacjonarna i nadążna instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej 15 kWp oraz mikroturbina gazowa o mocy elektrycznej 30 kW, znajdujące się na Politechnice Łódzkiej na Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, zasilające sieć elektroenergetyczną budynków laboratoriów. Pomiary energetyczne prowadzono w 2016 roku i na ich podstawie wykonano analizę efektywności energetycznej i analizę finansową zaopatrzenia budynków w energię. Oceniono uzysk energii w modułach stacjonarnych i nadążnych oraz procentowe pokrycie energii elektrycznej z ogniw PV i mikroturbiny. Wyznaczono rozkład miesięcznych oszczędności, roczną oszczędność kosztów energii oraz czas zwrotu kosztów inwestycyjnych badanych systemów. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że energia wytworzona przez moduły nadążne jest około 3 razy większa niż wytworzona w modułach stacjonarnych. Natomiast roczne oszczędności kosztów energii przy zastosowaniu mikroturbiny gazowej są około dziesięciokrotnie większe niż dla paneli nadążnych. Po przeprowadzeniu tej analizy można stwierdzić opłacalność stosowania agregatów kogeneracyjnych i paneli fotowoltaicznych, mimo dużych nakładów finansowych. Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi około 12 lat podczas użytkowania instalacji przez cały rok.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Improving energy efficiency is key to moving toward sustainable development. It contributes to the reduction of energy consumption and carbon emissions, as well as to climate change mitigation. Indicators of energy efficiency play an important role in this field because their improvement is targeted by policy makers. Indicators based on the ratio between energy consumption and gross domestic product (GDP) are currently used by multiple key organizations, including Eurostat and the World Bank, as the main energy efficiency indicators. This study examines the most widely used indicators and identifies their deficiencies. Over the last decades, these indicators tend to show a continuous strong improvement, signifying positive progress toward energy efficiency, even in cases when the physical consumption of energy has increased significantly. This phenomenon is based on GDP adjustment. The energy intensity of economies, used currently to measure energy efficiency, masks problems and has led to the green labeling of wealthier economies. An analysis of energy efficiencies reported for multiple countries and the structure of their energy spending shows that the reported values are counterproductive for comparing economies in the context of environmental protection. The indicators sanction economies with low energy consumption and low or moderate GDP. The economies belonging to the group of the largest energy spenders per capita are labeled highly efficient because of GDP adjustment. Decision makers are therefore prompted to focus on GDP growth even at the cost of a major increase in energy consumption. An additional problem in the indicators is that they do not properly model international trade. The responsibility for energy spending is shifted toward the producers of energy-intensive goods and services. Energy intensity is a useful indicator to measure the resistance of an economy to the volatilities of energy prices. However, the challenges in the fields of environmental pollution and climate change are related to physical processes and energy consumption rather than to changes in the GDP or the monetary valuation of products and services. Indicators measuring energy efficiency as GDP per unit of energy use are inadequate and misleading as principal tools to measure energy efficiency.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of this paper is to discuss energy certification systems and multi-criteria certification schemes – both the assessment tools focusing on the level of the single building and on the urban level. The role of certification systems and the emerging technologies as a means of reducing energy consumption and achieving the high energy quality of the built environment is investigated.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Wśród wielu nowoczesnych, wysokosprawnych technologii energetycznych pozwalających na przetwarzanie energii chemicznej węgla w energię elektryczną i ciepło na szczególną uwagę zasługują węglowe ogniwa paliwowe (ang. Direct Carbon Fuel Cells – DCFC). Są to urządzenia, które umożliwiają, jako jedyne spośród wszystkich typów ogniw paliwowych, bezpośrednią konwersję energii chemicznej zawartej w paliwie stałym (węglu) w energię elektryczną. Ponadto charakteryzują się one wysoką sprawnością i niską emisją zanieczyszczeń. W artykule dokonano przeglądu i omówienia dotychczasowych prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych zarówno na świecie, jak i w Polsce, nad technologią węglowych ogniw paliwowych z elektrolitem alkalicznym (wodorotlenkowym).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Energy and spectral efficiency are the main challenges in 5th generation of mobile cellular networks. In this paper, we propose an optimization algorithm to optimize the energy efficiency by maximizing the spectral efficiency. Our simulation results show a significant increase in terms of spectral efficiency as well as energy efficiency whenever the mobile user is connected to a low power indoor base station. By applying the proposed algorithm, we show the network performance improvements up to 9 bit/s/Hz in spectral efficiency and 20 Gbit/Joule increase in energy efficiency for the mobile user served by the indoor base station rather than by the outdoor base station.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the simulation analysis determining the effect of tyre energy efficiency class on fuel consumption of a passenger car. Calculations were made assuming the wheel movement on a dry and smooth asphalt road surface. The tests based on a simulation model were performed on 61 types of tyres, being characterised by different sizes and energy efficiency classes. Different values of rolling resistance coefficient were adopted (in accordance with energy efficiency classes), also, the values of basic and additional resistance to motion were determined. Based on them, engine speeds and load torque corresponding to respective specific fuel consumption were estimated. This parameter allowed the relationship between average mileage fuel consumption and tyre energy efficiency class to be determined on the basis of the NEDC test.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents a study on the effect of cleaning factors on the energy consumption of the cleaning process in a CIP system, and the correlation between single components of electricity necessary to perform this process and the cleanliness degree obtained. Studies were carried out in a laboratory cleaning station, wherein a plate heat exchanger contaminated with hot milk was included. The research program was developed according to a 5-level statistical plan. Based on the results, obtained with Experiment Planner 1.0, a regression function of energy requirement considering variables such as: cleaning time, temperature and flow rate of the cleaning liquid via the cleaned exchanger has been developed. Describing this relationship, linear and quadratic functions with double interactions were used. Significance level for the analysis was established at α = 0.05. Correlation analysis between components of the electricity necessary to perform the cleaning process (pump drive and heating of the cleaning agent) and the resulting degree of cleaning of heat exchanger plates was performed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The objective of the paper is to analyse traceability issues in real-life gas flow measurements in complex distribution systems. The initial aim is to provide complete and traceable measurement results and calibration certificates of gas-flow meters, which correspond to specific installation conditions. Extensive work has been done to enable a more credible decision on how to deal in particular situations with the measurement uncertainty which is always subject of a flow meter’s calibration as a quantitative parameter value obtained in laboratory, and with the qualitative statement about the error of an outdoor meter. The laboratory simulation of a complex, real-life distributed system has been designed to achieve the initial aim. As an extension of standardized procedures that refer to the laboratory conditions, the proposed methods introduce additional “installation-specific” error sources. These sources could be either corrected (if identified) or considered as an additional “installation-specific” uncertainty contribution otherwise. The analysis and the results of the experimental work will contribute to more precise and accurate measurement results, thus assuring proper measurements with a known/estimated uncertainty for a specific gas flow installation. Also, the analysis will improve the existing normative documents by here presented findings, as well as fair trade in one of the most important and growing energy consumption areas regarding the legal metrology aspects. These facts will enable comparing the entire quantity of gas at the input of a complex distributed system with the cumulative sum of all individual gas meters in a specific installation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Air Pollution and Energy Unefficiency of Settlement Structures in the Context of Spatial Chaos in Poland (Chosen Examples from Lower Silesia). The deregulated spatial planning system in Poland has led to an emergence of incalculable economic, environmental and public costs that burden the society. Investment liberty is accompanied by a lack of coordination in the development of housing areas with public transport, electricity, gas and heating infrastructure. At the same time, revitalization is interpreted as a form of physical modernization of buildings, but not as social renewal. The result of spatial disorder is a reduction of energy efficiency of entire settlement structures, not just individual buildings. Old-fashioned methods of supplying buildings with heat, responsible for local emission, are sustained. Comprehensively, this condition contributes to the deterioration of air quality indicators in Poland.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji