Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 36
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The aim of this paper is to look at the quantitative dimension of public space resources in Polish cities, a comparative analysis of these resources, determining the share of public space in the urban spatial structure and referring this structure to European cities. The concept of ‘public space resources’ has been introduced, and is defined as those areas in the city that fulfill or can fulfill the functions of public space. This concept, and then the proposal of its operationalization, aimed to draw attention to the spatial and physical aspects of public space, which would allow to broaden and supplement social approaches in the study of public space. The quantitative approach to public space proposed in the paper also enabled a comparative research to assess the role of public space in the structure of Polish cities in a more objective manner and refer it to European cities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł porusza podstawowe problemy związane z kreacją przyjaznych przestrzeni publicznych w zespołach mieszkaniowych, jako głównych miejsc integracji społecznej. Współczesne przemiany społeczne odbijają się w nowym, zintensyfikowanym użytkowaniu przestrzeni publicznych, które oferując coraz więcej możliwości zaspokojenia ludzkich potrzeb z zakresu m/n: kontaktu społecznego, wiedzy, rekreacji i stymulacji prowokują ludzi i ich aktywność do przenoszenia „życia” z przestrzeni prywatnej do przestrzeni publicznej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Funkcje handlowe mają bardzo istotne znaczenie dla rewitalizacji zespołów miejskich. Różnorodne formy handlowe jak rynki i place targowe, hale sukienne, czy pasaże, na przestrzeni wieków wzbogacały koloryt przestrzeni publicznych w mieście. Struktura urbanistyczna przez ostatnie 25 lat wolnego rynku w Polsce pod wpływem nowych funkcji komercyjnych uległa wielu deformacjom. Atrakcyjne, umieszczone wewnątrz galerii miejskich i centrów handlowych funkcje przyczyniają się do degradacji zewnętrznych, otaczających ulic. Rozrzucone w przestrzeni miasta centra handlowe, izolowane powierzchniami parkingów od sieci powiązań pieszych, pogłębiają wewnętrzne peryferia. Wahania światowej ekonomii skłaniają nas do refleksji nad skalą interwencji komercyjnych w mieście, kierując w stronę ograniczania funkcji handlowych, a w szczególności wielkopowierzchniowych. Właściwa relacja funkcji komercyjnych z pięknym krajobrazem miejskim może i powinna być traktowana jako element promocji miasta. Działanie w obszarach dziedzictwa kulturowego wymaga jednak wypracowania instrumentów, które umożliwiłyby ochronę istniejących wartości.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Tematyka niniejszego artykułu dotyczy badań nad specyfiką przeobrażeń współczesnej przestrzeni publicznej miast cywilizacji zachodniej oraz zagadnieniem jej wielopostaciowości. W opisie złożonych przemian przestrzeni miejskich Autorka sięga do zapożyczonych z pola nauk przyrodniczych pojęć „hybrydy” i „hybrydyzacji” szeroko wyjaśniając przy tym zasadność ich wykorzystania we wspomnianym obszarze badawczym.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article is an attempt to collate and present the existing works of Polish geographers who focused on public space in cities, taking two main theoretical and methodological approaches – objective and subjective – under consideration. The article discusses different definitions of the analysed term in an interdisciplinary context as well as indicates main aspects and research directions in geographical studies along with the scholars representing them. Moreover, the authors make an attempt to evaluate the existing state of the art and try to set future perspectives for geographical studies on public space in cities. The article finishes with the authors’ conclusions regarding the necessity to continue the research on public space and the role Polish geographers shall play in it.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł jest próbą analizy dyskursu przestrzenno-pedagogicznego na gruncie niemieckiej pedagogiki społecznej. Stanowi wycinek rozważań na temat zmiany w paradygmacie myślenia o miejscu/przestrzeni (spatial turn), jako kategoriach pedagogicznych. Autorki szukają odpowiedzi na pytanie, czym jest przestrzeń i miejsce oraz jakimi pojęciami w zakresie refleksji nad miejscem/przestrzenią operuje niemiecka pedagogika społeczna. Tekst przybliża między innymi relacyjną koncepcję przestrzeni Martiny Löw, jej dwuznaczność oraz pojęcie spacingu. Aktywne wytwarzanie przestrzeni miejskiej oraz przestrzenny wymiar relacji i jego dynamika poddane są dyskusji. Artykuł prezentuje również głosy krytyczne, dotyczące między innymi transdyscyplinarności przestrzeni oraz pracy socjalnej zorientowanej na przestrzeń socjalną. Stanowi zachętę do pogłębionych, międzynarodowych analiz teorii przestrzenno-pedagogicznych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main objective of the article is an attempt to indicate factors which determine the image of a city as a good place to live as well as to reveal the ways in which they affect the citizens’ quality of life. In order to do so, the author selected the city of Gdynia which is perceived as the best city to live in by its citizens. Among the most important factors determining the quality of life in general there are: the scale of a city, local identity, public spaces, symbolic places, housing environment, perception of a place, personal satisfaction of a place where a particular person lives, urban policies as well as presence and activeness of local leaders. The article presents the results of a social study carried out by the author herself during two periods of time – in 2004 and 2014 as well as the results of the Social Diagnosis 2015.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article concerns problems with shaping contemporary housing estates. By analyzing housing structures designed in recent years, the aim was to demonstrate the importance of creating the continuity of public spaces in order to achieve places seen as attractive and presenting features of high quality urban space. Essential for the research is the question about the conditions which should be fulfi lled when creating the ideal residential place which then leads to a series of answers. These included indicating a good location with functional and aesthetic urban/architectural solutions. Environmental issues are important as well. Regardless of whether it is a multi-family dwelling or a single family house, a good neighborhood and its location in a well-connected place with necessary basic services within walking range are important. It is also signifi cant how the public space was shaped and whether a natural network was created. Due to factors such as the specifi city of the structure’s location in the city and diff erent surfaces of designed estates, as well as the variety of residential buildings being constructed, it is often diffi cult to assess them unambiguously. Importantly, this assessment also includes social and economic aspects as well as technical issues. However, by using multi-directional research it can be noted that the forms of public spaces within housing complexes play an important role in the creation of high-quality structures, perceived as attractive not only by the residents.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The concept of place has been present in human geography for almost half a century. The human geographers looked for the answer about genesis of place category in different sociological or psychological aspects with the basis of space dimension. In last two decades a few of them referred that idea to communication processes. Inspired by the views expressed by the latter group of scientists, we are asking: how is creating a place? We put forward thesis that a special type of place making is social communication that works continuously on the principle of the palimpsest of overlapping meanings through messages arising in several dimensions. Our assumption is that every place is creating (overwriting) a social subject – an individual or a group, that will build communication in three dimensions: within a space/place (W), about a space/place (A), and/or between people and a space/place (B).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article describes the relationship between the local community and the primary school considered as “place” within the meaning derived from the book by yi-Fu Tuan “Space and place: The perspective of experience”. The article compares the cases of two schools in the city of bielsko-biała (the city has a population of 175 thousands inhabitants). One school is overcrowded, yet its future existence has been secured. The second school, however, was first transferred to another location and it eventually went into liquidation in 2012. The article demonstrates then underlying reasons and consequences of losing the school as place. Moreover, it indicates potential problems emerging in such cases altogether with a set of possible solutions.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe kosmos morze jurysdykcja Galileo

Abstrakt

Autor, myśląc nieszablonowo, prezentuje „Sponsalia ex hoc Mundo”. Tytuł ten odzwierciedla pogląd, że nauki o kosmosie i nauki o morzu są analitycznie rozdzielne, ale praktycznie ze sobą powiązane. Można to zaobserwować w kontekście technologii kosmicznej i techniki satelitarnej, nowego systemu zarządzania, a także nowego systemu prawa i polityki. W dzisiejszych czasach infrastruktura kosmiczna (wykorzystanie sztucznych satelitów naziemnych do bezpośredniej transmisji telewizyjnej, łączności, teledetekcji, nawigacji, pocisków wojskowych) wpływa na infrastrukturę naszej planety, w tym na infrastrukturę morską. Istnieje zatem potrzeba prezentowania nowego oblicza zintegrowanego systemu nauki i praktyki.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The essay critically approaches the current state and directions of changes in the university education. We see the critical point in the unconditioned endorsement by the university of the market values of intense competitiveness of global economy and the cult of the pro-market education which is its inevitable result. We would like to argue that although the university must respect economic conditions and limitations, nevertheless we fear that the ongoing process of corporatization of the university with its management strategies such as cutting costs, scanning environments for competitive purposes, re-engineering highly competitive efficiency criteria for the staff will bring about a neglect of the humanist values rooted in intellectual and social sensibility and hence undermine the social mission of the university which, apart from professional skills and research, must cultivate intellectual pluralism by providing space for intelligent conversation, sharing critical views of the present state of things thus fostering social criticism and the spirit of responsible dissent.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Multidimensional, variety of saving memories ways in landscape is visible in creation of commemorative spaces. These meaning is strictly connected with the most important events and persons in history of the country. Authors of article in their research are concentrated on commemorative space with monuments example in Poland and the world presence in landscape design meaning. They are announced by landscape analysis methods to recognition of structure, meaning and phenomena of chosen objects in genius loci categories. In Study of Conditions and Directions of Space Development Capital City of Warsaw is found the record that “commemorative resource” is not enough examined and protected. The aim of elaboration is indication of tendencies in aspects of location, space relations and meanings of memory places.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The urban form creates the city structure, whose spatial values not only shape the functionality of the city, but also its identity, whose the most important determinant is the urban tissue. The subject of the study is the analysis of selected historical areas of Cracow in the scope of composition and readability of their urban structure. The analysis focuses on the identification of the most important aspects of spatial renewal processes of these spaces. These processes aimed at strengthening their potential as local centres, that can become a factor stimulating the development of the individual urban units. The increase in the attractiveness and quality of public spaces will positively affect the degree of their perception by the inhabitants and the social relations taking place in them. This in turn, influences the degree of the social involvement in development processes and the creation of more or less spontaneous, bottom-up activities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł ma na celu określenie głównych uwarunkowań rozwoju wiejskich przestrzeni tematycznych w kontekście odnowy wsi. Na tym tle autorzy podejmują próbę wyjaśnienia mechanizmów rządzących omawianym procesem oraz ich efektów. Wobec powyższego skoncentrowano się na przedstawieniu mechanizmów rozwoju procesów, które prowadzą do rozkwitu tej idei (anatomia sukcesu – przypadek wsi Sierakowo Sławieńskie), oraz takich, które ten rozwój spowalniają lub zupełnie ograniczają (anatomia porażki – przypadek wsi Lubcza).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Autorka przedstawia przemiany, jakie zaszły pod koniec dwudziestego wieku w obszarze koncepcji dotyczących prezentacji sztuki publiczności miejskiej. Zwraca uwagę na znaczenie ruchu tzw. „nowej muzeologii”, który dokonał rewizji postaw muzeologów wobec odbiorców sztuki. Przedstawia zaczerpnięte z Polski i Europy praktyki lokowania działań artystycznych poza instytucjami wystawienniczymi, bezpośrednio w przestrzeni publicznej, z natychmiastowym dostępem do widza, który ponadto zapraszany jest do uczestnictwa w procesie tworzenia dzieła wspólnie z artystą. Wskazuje na konsekwencję tego rodzaju praktyk, jaką jest wytworzenie się tzw. „nowej publiczności” – świadomej swoich oczekiwań w stosunku do instytucji kultury. W końcu autorka opisuje projekt badawczy na temat zjawiska „nowej publiczności” zainicjowany w ramach międzynarodowego projektu „Artecitya”.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the Act on Revitalization of 9 October 2015, for the first time in Poland, the legal act introduced the necessity to apply the principles of universal design (Article 3 paragraph 2 point 3). The practice of investment processes in crisis areas shows that the requirements set out in the Act are not properly implemented. Regeneration processes require attention to improve the quality of life of residents. The article presents issues related to the implementation of universal design principles during revitalization processes. There is a noticeable lack of interest in this issue despite the fact that it is one of the three tasks set before local governments in the Revitalization Act, after social participation and support for people at risk of exclusion in the area of housing. The reasons for this state should be seen in a small knowledge of the issue, deficiencies in the educational process of designers and poor control on the part of local governments and central authorities. This is due to conservation conditions, which often misinterpret the right to protect cultural heritage. The self-government as its own task should guarantee the possibility of using the positive effects of the revitalization process, in particular the implementation of residents’ rights to an independent and dignifi ed life, which is required by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the paper author discusses problems related to the leading role of architectural structures, as a part of the creating process within contemporary urban space. Architectural objects establish a continuous dialogue not only with their surrounding space, but also between each other. In this relation, the first plan comes with two factors, determining all spatial and functional solutions: the place in which a given project is localized and the time in which the urban designer came to the architect to create his plan. Based on the analysis of own projects and urban and architectural realizations, the author proves that the architectural dialogue in urban space must be respected in the context of the place and the time, but also in the creators moral responsibility. This responsibility is defined by consequences of design decisions not only for the urban space itself, but above all, for people and their coexistence with the space. For designers it reveals a necessity to comply principles of ethics and professing the value system in order to taking care of the urban space not only three-dimensional, but also “existential”.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rachunek fraktalny jest jedną z szybko rozwijających się dziedzin matematyki i znajduje zastosowanie między innymi w opisie struktur porowych. Stanowi nowe spojrzenie na ich nieregularność i chaotyczność. Aby mógł być stosowanym poprawnie, powinien być wspomagany analizą błędu. W artykule przedstawiono i zweryfikowano niedoskonałości związane z analizą obrazu oraz możliwe sposoby ich korekcji. Jednym z kluczowych aspektów podczas takich badań jest miejsce oraz ilość wykonanych zdjęć. Sfotografowano powiększony obraz gruboziarnistego piaskowca w płytce cienkiej, uzyskany przy użyciu lupy binokularnej. Następnie wykonane zdjęcia zostały połączone w jedno. Otrzymane rozkłady parametrów fraktalnych pokazują ich zmienność oraz potwierdzają, że poprawnie wykonana seria zdjęć struktury porowej powinna zawierać zarówno obszary bardziej, jak i mniej porowate, a ich ilość należy dostosować do próbki. Zbadano wpływ rozdzielczości zdjęcia na wartości wymiaru fraktalnego oraz lakunarności. Wykorzystano zdjęcia wapienia wykonane w SEM z użyciem elektronów wstecznie rozproszonych w zakresie powiększeń 120–2000×. Dodatkowo badaniu poddany został pojedynczy por. Otrzymane wyniki wskazują, że dla dużego zakresu powiększeń wartości wymiaru fraktalnego są zbliżone, natomiast lakunarność każdorazowo się zmienia. Jest to związane ze zmieniającą się jednorodnością zdjęcia. Analizie poddana została również metodyka wyznaczania rozkładu przestrzennego parametrów fraktalnych w oparciu o binaryzację. Stosowane metody zakładają, że binaryzacja następuje przed lub po podziale zdjęcia na mniejsze prostokąty, z których wyznaczane są wartości wymiaru fraktalnego oraz lakunarności. Indywidualna binaryzacja, pomimo czasochłonności, zapewnia lepsze wyniki, które są bardziej zbliżone do rzeczywistości. Nie jest możliwe zdefiniowanie jednej, słusznej metodyki do eliminowania błędów. Przedstawiono zbiór wskazówek, które mogą posłużyć do udoskonalenia wyników w przyszłej analizie obrazu struktur porowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Participatory budgeting has become an important element of empowerment of the residents in the process of spatial planning in Polish cities. The citizens gained the right and a concrete tool to implement their ideas on how to change the city spaces. Many of the projects of participatory budgeting are the results of serious negligence in basic infrastructure in the cities. On the other hand, some of them are an expression of great ingenuity and innovative approach of the citizens to the modernization and arrangements in urban spaces. The civic projects improve quality of life and increase the utility value of public spaces. The main aim of the paper is to review and classify tasks changing public spaces under the formula of participatory budgeting. The research in a form of diagnosis enables to present the directions of participatory budgeting. It helps to monitor and evaluate the social impacts in the process of city space transformations. The subject of analysis are participatory budgets in Łódź and Katowice based on editions in 2015/2016 and 2016/2017.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The post-mining areas due to the difficulties of those, often associated with expensive activities, usually take the form of wasteland. In contrast, unavailable, unused and alien areas the mentality of residents, are identified with empty space. The purpose of the authors was to answer the question: Are post-mining areas becoming empty spaces? Her research basis was changes in the functioning of post-mining areas and empty spaces in Katowice – a city with a long-standing mining tradition. Using GIS tools, a spatial analysis was carried out to determine the empty spaces functions and the perceiving of the post-mining areas by residents or users of a given district nearby.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the 20th century toponymy of the Kłodzko Land underwent serious changes, which with no doubt can be called a revolution. After 1945 and the displacement of the German population all the pre-war names were substituted with Polish ones, which, unfortunately, only rarely were connected with the former tradition, in some cases as old as the middle ages. Most of new names were introduced by a special commission whose main aim was to mark that the new areas gained by Poland after the World War II (the so called Regained Territories) were successfully taken into possession. However, many places and objects (some mountain tops, rock formations, springs, parts of villages) did not receive a name. In the next decades, new local communities started to accustom the mountainous landscape and independently gave names to various nameless (in Polish) places. Unfortunately, due to the depopulation of rural areas in the Kłodzko Land and other formal reasons, the process was quite slow. The main aim of the paper is not only to analyse those changes, but also to compare the numbers of names in chosen moments of the 20th century. For this purpose three types of maps in 1 : 25 000 scale were used: pre-war (German) “Meßtischblatt”, a Polish topographic map representing the situation at the beginning of the 1970s and, finally, the “Army topographic map” from the end of the 20th century. On the first map 531 geographical names were marked, on the second — only 225, and on the third — 277, which is still approximately half of the number before 1945.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper gives an evidence that construction of contemporary objects at the interface with the historic urban space, may be a way to renew and revitalize areas which require it. Such action may be a strong and valuable catalyst for the functional and visual transformation of a given fragment of urban space. It can also contribute to the increase of social activity within it. Research shows that public facilities from the turn of the 20th and 21st century, which were built using innovative architectural technologies and constructional solutions, are the buildings which provide great opportunities to contrast with historical architecture. This can be achieved due to their significant scale and rank in the urban space. The analyzes show that design based on the principle of contrast is the right solution for the degraded historic urban space. The replenishment of the old tissue should be carried out with the emphasis on the identity of the times in which we live, without creating architecture which could literally imitate historical objects or compete with them. Because of this contrast and diversity, new fragments of the city can become a counterweight or a valuable background to the existing historical tissue. Contemporary buildings located in a historical context are not only enhancing the values of cultural heritage but can also become a grateful element of the urban space and a strong accent of modernity and innovation in the city.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presence of art in historic representative buildings is widespread and common. It is not surprising, therefore, that it is a frequent tool used in the transformation processes of these structures. A surprise, however, may be a situation where, instead of the art from the period of the creation of a given monument, the contemporary, multimedia or engaging the viewer cultural activities occur. Therefore, the key questions are the role of such forms of intervention in the historical representative interiors and the possibility of co-existing old and new. It is not without significance for objects under conservator’s protection that there are special requirements that the intervention must fulfill to be installed. The subject of considerations in this work are case studies of the application of contemporary multimedia art in the representative spaces of historical objects. The purpose of the article is to examine types of such artistic interventions resulting from the relationship between a work of art and exhibition space and their mutual influence.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Kadıköy is a central district of Istanbul and a public transportation hub located on the shores of the Marmara Sea. It has been highly affected by recent developments in Istanbul. The triggers of change in Kadıköy are both planned (developments in transportation facilities and redevelopment of old buildings) and unplanned (i.e. proliferating cafes, bars, and cultural facilities). It is also affected by metropolitan scale dynamics (changes in Beyoğlu, the culture and entertainment center of Istanbul). These changes in Kadıköy have inevitable eff ects on the inhabitants and users. This article discusses the positive and negative aspects of both planned and unplanned development on public life and spaces in Kadıköy. Vitality of public spaces seems increased. The main changes are increasing population and building densities, changes in public space usage, and a proliferation of cultural facilities led by recently opened theatre halls.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji