Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 15
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The experiment leads to establish the influence of radiated surface development heat exchangers on the values of heat flux transferred with water flowing through the exchangers and placed in electric furnace chamber. The values of emissivity coefficients are given for the investigated metal and ceramic coatings. Analytical calculations have been made for the effect of the heating medium (flame) – uncoated wall and then heating medium (flame) – coated wall reciprocal emissivity coefficients. Analysis of the values of exchanged heat flux were also realized. Based on the measurement results for the base coating properties, these most suitable for spraying the walls of furnaces and heat exchangers were selected, and determined by the intensification of heat exchange effect. These coatings were used to spray the walls of a laboratory waste-heat boiler, and then measurements of fluxes of heat absorbed by the cooling water flowing through the boiler tubes covered with different type coatings were made. Laboratory tests and calculations were also confirmed by the results of full-scale operation on the metallurgical equipment.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents the findings of a study of gas emissivity and the volumetric gas flow rate from a patented modified cellulose mix used in production of disposable sand casting moulds. The modified cellulose mix with such additives as expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres was used as the study material. The results for gas emissivity and the gas flow rate for the modified cellulose mix were compared with the gas emissivity of the commercial material used in gating systems in disposable sand casting moulds. The results have shown that the modified cellulose mix is characterized by a lower gas emissivity by as much as 50% and lower gas flow rate per unit mass during the process of thermal degradation at the temperature of 900°C, compared to the commercial mix. It was also noted that the amount of microspheres considerably affected the amount of gas produced.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia leżące u podstaw organizacji handlu emisjami gazów cieplarnianych ze szczególnym naciskiem na handel uprawnieniami do emisji CO2. W ramach przeprowadzonej analizy literaturowej opisano podjęte na przestrzeni czasu działania o charakterze międzynarodowym ukierunkowane na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poczynając od Pierwszej Światowej Konferencji Klimatycznej zorganizowanej w 1979 r. Dużą uwagę poświęcono także genezie powstania oraz wytycznym Protokołu z Kioto. Oprócz opisu kluczowych założeń Protokołu oraz jego głównych składowych, poddano również charakterystyce handel międzynarodowy jednostkami Kioto. W szczegółowy sposób opisano mechanizmy występujące w ramach handlu międzynarodowego oraz podlegające obrotowi rodzaje jednostek. W kolejnej części artykułu scharakteryzowane zostały systemy handlu emisjami gazów cieplarnianych działające na świecie. W drugiej części pracy szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom rynku europejskiego, czyli tzw. Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami – EU ETS. Przedstawiono wydarzenia historyczne, które dały podstawy do stworzenia EU ETS. W dalszej kolejności opisano również rodzaje jednostek, które podlegają obrotowi. Przy okazji przedstawienia giełd towarowych, na których odbywa się handel, wskazano również kluczowe czynniki, od których zależy cena pojedynczych uprawnień. Ostatnia część artykułu została poświęcona stosunkowo aktualnym zagadnieniom – Dyrektywie IED oraz konkluzjom BAT. Odwołując się do obowiązujących regulacji, poddano analizie wpływ ich wdrożenia na sytuację podmiotów zobligowanych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W końcowej fazie podjęto próbę oceny wpływu IED i BAT na ceny energii elektrycznej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Outdoor remote temperature measurements in the infrared range can be very inaccurate because of the influence of solar radiation reflected from a measured object. In case of strong directional reflection towards a measuring device, the error rate can easily reach hundreds per cent as the reflected signal adds to the thermal emission of an object. As a result, the measured temperature is much higher than the real one. Error rate depends mainly on the emissivity of an object and intensity of solar radiation. The position of the measuring device with reference to an object and the Sun is also important. The method of compensation of such undesirable influence of solar radiation will be presented. It is based on simultaneous measurements in two different spectral bands, shor-twavelength and long-wavelength ones. The temperature of an object is derived from long-wavelength data only, whereas the short-wavelength band, the corrective one, is used to estimate the solar radiation level. Both bands were selected to achieve proportional changes of the output signal due to solar radiation. Knowing the relation between emissivity and solar radiation levels in both spectral bands, it is possible to reduce the measurement error several times.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W Polsce procesy spalania paliw stałych są głównym źródłem emisji rtęci do środowiska. Rtęć emitowana jest zarówno przez elektrownie zawodowe, jak i instalacje przemysłowe spalające węgiel kamienny i brunatny, ale także przez gospodarstwa domowe. Przy rocznej emisji na poziomie 10 Mg gospodarstwa domowe odpowiadają za 0,6 Mg tej emisji. W pracy przeprowadzono badania nad uwalnianiem rtęci z węgla i biomasy drzewnej w domowym kotle grzewczym. Wyznaczono stopień uwalniania rtęci, który wyniósł od 98,3 do 99,1% dla węgla i od 99,5 do 99,9% dla biomasy drzewnej. Ilość emitowanej do środowiska rtęci zależy zatem od ilości rtęci zawartej w paliwie. W świetle zaprezentowanych wyników zawartość rtęci w stanie suchym w węglu jest sześciokrotnie wyższa niż w biomasie. Po uwzględnieniu kaloryczności paliw różnica pomiędzy zawartością rtęci w badanym węglu i biomasie zmniejszyła się, ale wciąż była czterokrotnie wyższa. Tak wyrażona zawartość rtęci dla badanych paliw wynosiła odpowiednio od 0,7 do 1,7 μg/MJ dla węgla i od 0,1 do 0,5 μg /MJ dla biomasy. Podstawową możliwością obniżenia emisji rtęci przez gospodarstwa domowe jest stosowanie paliw o możliwie niskiej zawartością rtęci. Zmniejszenie emisji rtęci jest również możliwe poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia paliw. Przyczynia się do tego stosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych oraz termomodernizacja budynków. Istnieje również możliwość częściowego ograniczenia emisji rtęci poprzez stosowanie urządzeń do odpylania spalin.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

It is contended that, in essence, climate policy is sustainable development policy, given that it postulates the use of renewable resources, and an increase in the effectiveness of use of non-renewable ones. Furthermore, it serves the security of future generations more than present ones; for while unfavourable impacts of climate change are already making their presence felt, truly negative consequences of considerable signifi cance are likely to be more of a matter for the second half of the present century. This is why, in analysing the evolution of the approach to climate policy through the late 20th century and into the 21st, it is also possible to appraise changes in the approach to the sustainable-development concept. This article has therefore sought to offer the author’s analysis of how the approach to sustainable development has evolved, by reference to Poland’s climate policy from 1988 through to 2016. As this is done, an attempt is also made to identify the conditioning that has decided upon and will go on determining the shape of national policy in this domain. Climate policy in Poland has been developing since the early 1990s. At the outset, it was not a source of controversy, with the consequence that the country rather rapidly signed up to and then ratifi ed the Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change. However, as early as in the late 1990s, reservations began to be expressed, to the effect that actions to protect the climate might pose a threat to Poland’s economy. A key turning point as regards the approach came with the growing dispute over the EU 2020 Climate and Energy Package. It was also at this time that a thesis began to take shape, holding that the goals of climate policy where at best unfavourable and at worst dangerous for Poland. This approach in fact held sway in successive years, leaving this country’s cooperation with the EU over this matter severely hindered. The main reason for this change of approach to climate policy can be considered to lie in the politicisation thereof, and hence the increasing dominance of the short-term interests of the Polish political elite over either the public interest or the security of future generations.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Przez bardzo długi okres czasu polska gospodarka odpadami opierała się głównie na składowaniu odpadów na składowiskach, co negatywnie wpływało na otaczające środowisko. Wymagania unijne wobec państw członkowskich sprawiły, że w polskim prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami nastąpiła rewolucja, a samorządy stały się odpowiedzialne za stworzenie lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, które wpłyną na osiągnięcie unijnych celów. Jednym z rozwiązań, którego podjęło się kilka gmin, jest wybudowanie i eksploatacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, które nie tylko wpłynęły na zmniejszenie ilości odpadów składowanych, ale wsparły lokalną energetykę poprzez wytworzenie energii elektrycznej i ciepła. Standardy emisyjne wobec instalacji produkujących energię z odpadów, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych elektrowni i elektrociepłowni są bardzo rygorystyczne, w związku z czym prowadzony jest ciągły monitoring emitowanych zanieczyszczeń, a systemy oczyszczania gazów odlotowych opracowane są w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT). W artykule przedstawiono standardy emisyjne obowiązujące spalarnie odpadów, wraz z obowiązkami w zakresie środowiska, a także kwestie związane z instalacją jako źródłem energii. Ponadto krótko scharakteryzowane zostały aktualnie funkcjonujące spalarnie odpadów komunalnych w Polsce, jak również opisano plany rozwojowe w tym zakresie w kraju.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne dylematy rozwoju energetyki polskiej w dwudziestą rocznicę wprowadzenia pierwszej dyrektywy liberalizacyjnej rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Sytuacja w energetyce polskiej, opartej na paliwach kopalnych, a także proces jej transformacji w kierunku mniej emisyjnej, związana jest niewątpliwie z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego, a także jego dalszym rozwojem. Z drugiej strony intensywnie rozwija się energetyka odnawialna, instalowane są domowe układy generujące energię elektryczną, wraz z magazynami, rozpoczęła się elektryfikacja transportu publicznego. Inwestycje w nowe, wielkie źródła węglowe są bardzo kosztowne i przy niskich cenach energii stają się nieekonomiczne. Opcja wydłużenia eksploatacji istniejących elektrowni węglowych do czasu zdefiniowania nowych kierunków inwestowania w energetyce wydaje się być dobrą propozycją. Na podstawie dokumentu – Mapa drogowa działań rządu w zakresie wytwarzania energii (TGPE 2016) postawiono tezę: Bezpieczeństwo energetyczne Polski winno być oparte w całości na krajowych zasobach surowców energetycznych, zdolnościach wytwórczych i dostarczaniu energii do odbiorców. Aby zapewnić konkurencyjne ceny energii dla gospodarki i odbiorców indywidualnych należy jednak w pełni otworzyć rynek energii dla producentów i użytkowników, w tym na wykorzystanie taniej energii z tworzącego się jednolitego rynku europejskiego, może być podstawą polskiej polityki energetycznej?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main purpose of the presented research is to investigate the partial discharge (PD) phenomenon variability under long-term AC voltage with particular consideration of the selected physical quantities changes while measured and registered by the acoustic emission method (AE). During the research a PD model source generating surface discharges is immersed in the brand new insulation mineral oil. Acoustic signals generated by the continuously occurred PDs within 168 hours are registered. Several qualitative and quantitative indicators are assigned to describe the PD variability in time. Furthermore, some longterm characteristics of the applied PD model source in mineral oil, are also presented according to acoustic signals emitted by the PD. Finally, various statistical tools are applied for the results analysis and presentation. Despite there are numerous contemporary research papers dealing with long-term PD analysis, such complementary and multiparametric approach has not been presented so far, regarding the presented research. According to the presented research from among all assigned indicators there are discriminated descriptors that could depend on PD long-term duration. On the grounds of the regression models analysis there are discovered trends that potentially allow to apply the results for modeling of the PD variability in time using the acoustic emission method. Subsequently such an approach may potentially support the development and extend the abilities of the diagnostic tools and maintenance policy in electrical power industry.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

According to the European Environment Agency (EEA 2018), air quality in Poland is one of the worst in Europe. There are several sources of air pollution, but the condition of the air in Poland is primarily the result of the so-called low-stack emissions from the household sector. The main reason for the emission of pollutants is the combustion of low-quality fuels (mainly low-quality coal) and waste, and the use of obsolete heating boilers with low efficiency and without appropriate filters. The aim of the study was to evaluate the impact of measures aimed at reducing low-stack emissions from the household sector (boiler replacement, change of fuel type, and thermal insulation of buildings), resulting from environmental regulations, on the improvement of energy efficiency and the emission of pollutants from the household sector in Poland. Stochastic energy and mass balance models for a hypothetical household, which were used to assess the impact of remedial actions on the energy efficiency and emission of pollutants, have been developed. The annual energy consumption and emissions of pollutants were estimated for hypothetical households before and after the implementation of a given remedial action. The calculations, using the Monte Carlo simulation, were carried out for several thousand hypothetical households, for which the values of the technical parameters (type of residential building, residential building area, unitary energy demand for heating, type of heat source) were randomly drawn from probability distributions developed on the basis of the analysis of the domestic structure of households. The model takes the coefficients of correlation between the explanatory variables in the model into account. The obtained results were multiplied so that the number of hypothetical households was equal to 14.1 million, i.e. the real number of households in Poland. The obtained results allowed for identifying the potential for reducing the emission of pollutants such as carbon dioxide, carbon monoxide, dust, and nitrogen oxides, and improving the energy efficiency as a result of the proposed and implemented measures, aimed at reducing low-stack emission, resulting from the policy. The potential for emissions of gaseous pollutants is 94% for CO, 49% for NOx, 90% for dust, and 87% for SO2. The potential for improving the energy efficiency in households is around 42%.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niska emisja ma istotny wpływ na jakość powietrza w całej Polsce. Nisko usytuowane źródła emisji często prowadzą do powstania wysokich stężeń zanieczyszczeń w strefie przebywania ludzi. Dlatego też skutki oddziaływania niskiej emisji na zdrowie i życie społeczeństwa w obszarach zanieczyszczonych (Małopolska, Śląsk) skłaniają do podjęcia radykalnych decyzji w zakresie jakości paliw stałych oraz urządzeń do ich spalania. Obecnie zostały wprowadzone na terenie obu województw lokalne uchwały antysmogowe zakazujące spalania najbardziej emisyjnych paliw jakimi są muły, flotokoncentraty oraz węgiel brunatny. Regionalne programy finansowane ze środków unijnych w zakresie wykorzystania OZE i poprawy efektywności energetycznej od 2017 roku przejdą do fazy wykonawczej zatwierdzonych projektów. Należy spodziewać się znaczącej redukcji zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynków oraz wymiany starych kotłów i pieców na niskoemisyjne automatyczne urządzenia grzewcze. W przypadku gospodarstw domowych warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania do wymiany starego kotła na paliwo stałe na nowy kocioł niskoemisyjny jest posiadanie budynku mieszkalnego o odpowiedniej charakterystyce energetycznej. W referacie zostanie przedstawiona obecna sytuacja w obszarze regulacji paliw stosowanych w sektorze gospodarstw domowych i drobnych odbiorców oraz propozycja zmian w ustawie w zakresie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych. Kolejnym zagadnieniem będą istotne zmiany w zakresie urządzeń grzewczych o mocy do 500 kW, zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju w październiku 2016 roku. Propozycja rozporządzenia poprzedza wdrożenie Dyrektywy Ecodesign, która zacznie obowiązywać od 2022 roku dla ogrzewaczy pomieszczeń oraz kotłów grzewczych do 500 kW na paliwa stałe. Wszystkie te działania przyczynią się do ograniczenia zjawiska niskiej emisji, a także poprawy efektywności energetycznej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the paper, the results of investigations on the properties of acoustic emission signals generated in a tested pressure vessel are presented. The investigations were performed by repeating several times the following procedure: an increase in pressure, maintaining a given pressure level, a further increase in pressure, and then maintaining the pressure at new determined level. During the tests the acoustic emission signals were recorded by the measuring system 8AE-PD with piezoelectric sensors D9241A. The used eight-channel measuring system 8AE-PD enables the monitoring, recording and then basic and advanced analysis of signals. The results of basic analysis carried out in domain of time and the results of advanced analysis carried out in the discrimination threshold domain of the recorded acoustic emission signals are presented in the paper. In the framework of the advanced analysis, results are described by the defined by the author descriptors with acronyms ADC, ADP and ADNC. Such description is based on identifying the properties of amplitude distributions of acoustic emission signals by assigning them the level of advancement. It is shown that for signals including continoues AE or single burst AE signals descriptions of such registered signals by means of ADC, ADP and ADNC descriptors and by Upp and Urms descriptors provide identical ordering of registered acoustic emission signals. For complex signals, the description using ADC, ADP and ADNC descriptors based on the analysis of amplitude distributions of recorded signals gives the order of signals with more accurate connection with deformational processes being sources of acoustic emission signals.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Samochody elektryczne (SE) są obecnie uważane za jeden z najlepszych sposobów obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza w transporcie drogowym, w tym CO2 i hałasu w miastach. Mogą również w wydatny sposób przyczynić się do zmniejszenia zależności transportu drogowego od importu ropy naftowej. Niemniej jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną dużej ilości SE w drogowym transporcie nie jest bez znaczenia i ma wpływ na system elektroenergetyczny. W artykule przeanalizowano potencjalny wpływ SE na popyt, podaż, strukturę i koszty wytwarzania energii elektrycznej oraz emisję CO2 i zanieczyszczeń powietrza w wyniku wprowadzenia na polskie drogi 1 mln SE do 2025 r. oraz potrojenia tej liczby do 2035 r. Do obliczeń wykorzystano model konkurencyjnego rynku energii elektrycznej ORCED. Wyniki analizy wskazują, że niezależnie od strategii ładowania, popyt SE powoduje niewielki wzrost ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce i w konsekwencji również niewielki wzrost kosztów wytwarzania. Nawet duży wzrost SE w transporcie drogowym będzie powodował raczej umiarkowane zapotrzebowanie na dodatkowe moce wytwórcze, zakładając że przedsiębiorstwa energetyczne będą miały pewną kontrolę nad trybem ładowana aut. Wprowadzenie SE nie spowoduje obniżenia emisji CO2 w stosunku do samochodów konwencjonalnych w 2025 r., wręcz przeciwnie – zwiększy je niezależnie od strategii ładowania, gdyż energia dla pokrycia popytu SE pochodzi prawie wyłącznie z elektrowni węglowych. W 2035 r. natomiast, wniosek zależy od scenariusza ładowania i możliwe jest obniżenie, jak i wzrost emisji. Pojazdy elektryczne spowodują wzrost emisji netto SO2, przyczynią się natomiast do spadku emisji netto cząstek stałych oraz NOx.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

One of the most important issues that power companies face when trying to reduce time and cost maintenance is condition monitoring. In electricity market worldwide, a significant amount of electrical energy is produced by synchronous machines. One type of these machines is brushless synchronous generators in which the rectifier bridge is mounted on rotating shafts. Since bridge terminals are not accessible in this type of generators, it is difficult to detect the possible faults on the rectifier bridge. Therefore, in this paper, a method is proposed to facilitate the rectifier fault detection. The proposed method is then evaluated by applying two conventional kinds of faults on rectifier bridges including one diode open-circuit and two diode open-circuit (one phase open-circuit of the armature winding in the auxiliary generator in experimental set). To extract suitable features for fault detection, the wavelet transform has been used on recorded audio signals. For classifying faulty and healthy states, K-Nearest Neighbours (KNN) supervised classification method was used. The results show a good accuracy of the proposed method.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Effective use of energy in various branches of economy is one of world trends in development of power engineering. Relevant energy consumption occurs during exploitation of buildings, so there is still potential to diminish it as far as heating, ventilation, and air conditioning are concerned. Particularly in summer season, the choice of respective roofing colour can play a decisive role for the heat flux transferred to the inside of the object. Decrease of heat flux causes a lower heat burden to the building and lower power consumption by the air conditioning systems. In winter, on the contrary, heat flux transferred to building’s interior should be higher, as a result, demand of energy for heating will be lower. However, calculations of the heat flux require that energy balance must be made for the object. Unfortunately, not all producers of roofing covers inform about the values of reflectivity and thermal emissivity of their products, which is, in turn, necessary for calculations. In the present paper, research methodology elaborated by authors is proposed for determination of thermal emissivity of roofing covers. The paper presents test stand, methodology, and research results for roofing paper in blue colour (as an example) for which the thermal emissivity is an unknown parameter.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji