Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The primary aim of this paper was to assess the development of prosumer energy sector in Poland. In the first point, the basic notions connected with prosumer energy (micro-installation, prosumer) were discussed on the basis of Law of Renewable Energy Sources of February 20, 2015 (Journal of Laws, item 478, as amended) and the main aspects of the European Union energy policy where presented in the context of the development of the prosumer energy sector. In this part of the study, numerous benefits for the Polish economy and consumers of electrical energy, connected with the expansion of prosumer energy sector, were presented. On the other hand, many obstacles which stall this sector in Poland were noticed. In the second point the most important regulations from the Law of Renewable Energy Sources of February 20, 2015 were analyzed (In the second point the most important regulations from the Law of Renewable Energy Sources of February 20, 2015 (hereinafter: the RES act) were analyzed). On the basis of this legal act, the so called “rebate system”, which is currently used in Poland to support prosumers of electrical energy, was described. Moreover, many legal and administrative simplifications implemented by the RES act were indicated. The analytical approach to the RES Act in this study resulted in the detection of many regulations in this legal act which may have an adverse impact on the development of the prosumer energy sector in Poland. In the third point, programs co-financed by the Polish government or the European Union, which financially support the purchase and installation of energy technologies using RES, were described. Statistical data connected with the prosumer energy sector in Poland was presented in the fourth point of this paper. On the basis thereof, the authors attempted to find the correlation between the number of prosumers and the share of the amount of electrical energy from renewable energy sources in gross electrical energy consumption. In the fifth point issues connected with energy technologies used in the Polish prosumer energy sector were discussed. Moreover, this point focuses on the great popularity of photovoltaic modules among Polish prosumers and results in the reluctance of Polish prosumers to install wind microturbines and small hydroelectric power plants.
Go to article

Abstract

W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie problematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce litewskiej. Na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów źródłowych opisano istotne czynniki wpływające na rozwój tych źródeł energii, które też uległy zmianie po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej. Z tego względu w artykule przedstawiono analizę polityki energetycznej Litwy wraz ze strategią energetyczną tego państwa do 2020 roku. W badaniu wskazano na uwarunkowania wewnętrzne wynikające między innymi ze struktury gospodarki oraz posiadanych zasobów surowców energetycznych, wyszczególniając źródła energii odnawialnej (energia wodna, słoneczna, wiatrowa, biomasa). Bilans energetyczny został poddany szczegółowej analizie, ponieważ jest podstawowym narzędziem określającym udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Litwy. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wniosków podsumowujących artykuł.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more