Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 6
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The paper presents a thermomechanical computational solid mechanics analysis (CSM) of a pipe "double omega", used in the steam superheaters in circulating fluidized bed (CFB) boilers. The complex cross-section shape of the "double omega" tubes requires more precise analysis in order to prevent from failure as a result of the excessive temperature and thermal stresses. The results have been obtained using the finite volume method for transient state of superheater. The calculation was carried out for the section of pipe made of low-alloy steel.
Go to article

Abstract

Balanced distribution of air in coal-fired boiler is one of the most important factors in the combustion process and is strongly connected to the overall system efficiency. Reliable and continuous information about combustion airflow and fuel rate is essential for achieving optimal stoichiometric ratio as well as efficient and safe operation of a boiler. Imbalances in air distribution result in reduced boiler efficiency, increased gas pollutant emission and operating problems, such as corrosion, slagging or fouling. Monitoring of air flow trends in boiler is an effective method for further analysis and can help to appoint important dependences and start optimization actions. Accurate real-time monitoring of the air distribution in boiler can bring economical, environmental and operational benefits. The paper presents a novel concept for online monitoring system of air distribution in coal-fired boiler based on real-time numerical calculations. The proposed mathematical model allows for identification of mass flow rates of secondary air to individual burners and to overfire air (OFA) nozzles. Numerical models of air and flue gas system were developed using software for power plant simulation. The correctness of the developed model was verified and validated with the reference measurement values. The presented numerical model for real-time monitoring of air distribution is capable of giving continuous determination of the complete air flows based on available digital communication system (DCS) data.
Go to article

Abstract

Wyniki badań laboratoryjnych formacji sylurskich pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji na temat złożoności przestrzeni porowej, występowania mikroszczelin, a także obecności pirytu w skale. Trzy próbki mułowców sylurskich pochodzące z różnych głębokości, z jednego otworu zlokalizowanego w synklinorium lubelskim, zostały przebadane pod kątem wyznaczenia właściwości sprężystych, czyli prędkości fal podłużnych P i poprzecznych S, dynamicznych modułów: sprężystości podłużnej (Younga), odkształcenia postaci, odkształcenia objętości, współczynnika Poissona oraz zbiornikowych, z wykorzystaniem spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (porowatość całkowita i efektywna, zawartość wody wolnej, kapilarnej i nieredukowalnej). W ramach dodatkowych analiz przeprowadzono badania laboratoryjne przepuszczalności absolutnej w skali nano-Darcy, a także granulometrii. Rentgenowska tomografia komputerowa dała możliwość interpretacji jakościowej wykształcenia przestrzeni porowej oraz mikroszczelin, a także formy występowania pirytu w skale. Interpretacja ilościowa obrazów tomograficznych dostarczyła parametrów geometrycznych porów, pirytów i mikroszczelin, tj. wielkości porów i kryształów pirytów, mikroszczelin itp. Komplementarna analiza petrofizyczna skał łupkowych, wykonana przy wykorzystaniu różnorodnych metod badawczych, stała się kluczem do zrozumienia budowy wewnętrznej tego typu skał, które wykazują silną heterogeniczność parametrów fizycznych i chemicznych szkieletu ziarnowego i przestrzeni porowej.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more