Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 9
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

This paper presents research results of composite tubes filled with self-compacting concrete. The impact of the selected materials and geometric factors on resistance to the vertical shear was evaluated in this study. The resistance of the tested members was compared with recommendations given in Eurocode PN-EN 1994-1-1. From the results obtained in the tests it can be deduced that more parameters should be taken into consideration when determining resistance to the vertical shear in the interface between steel and concrete than PN-EN 1994-1-1 recommends.
Go to article

Abstract

The aim of this paper is to present an assessment of the slip influence on the deflection of the steel plate-concrete composite beams, which are a new type of a design concept. The proposed method is based on the procedure included in the PN-EN 1992-1-1, which has been modified with taking into consideration interface slip. The theoretical analysis was verified by experimental studies.
Go to article

Abstract

Zespoły rezydencjonalne wraz z folwarkami miały za zadanie tworzenie spójnych, samowystarczalnych układów. Budynkowi pałacu bądź dworu zawsze towarzyszył rozległy park w którym właściciele wznosili różnego rodzaju obiekty małej architektury. Część stanowiły obiekty sakralne takie jak: kaplice parkowe, kapliczki, krzyże czy grobowce. W artykule Autor szczegółowo przedstawia historię trzech wybranych kaplice grobowych z terenu województwa lubelskiego (kaplica w Neplach, Trawnikach, Stryjowie). W pracy przeanalizowana zostanie ich lokalizacja w zespole parkowym, forma architektoniczna oraz obecne wykorzystanie na tle ogólnej charakterystyki kaplic grobowych Lubelszczyzny.
Go to article

Abstract

Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej stanowi jedną z najwybitniejszych realizacji architektonicznych XVII wieku powstałych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mimo iż do czasów obecnych nie zachowała się bryła pałacu (został rozebrany w 1883 r.), to pozostałe obiekty architektoniczne – trzy oficyny ujmujące jeden z największych dziedzińców pałacowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kaplica pałacowa, wieża, brama wjazdowa oraz otaczające cały zespół ziemne obwałowania obronne systemu staroholenderskiego stanowią nadal niezwykle cenny obiekt ściśle powiązany ze strukturą przestrzenną miasta oraz jego historią. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i analiz informacji pochodzących ze źródeł archiwalnych – zarówno opisowych, ikonografi cznych i kartografi cznych, uwzględniając także opracowane w 2. połowie XX wieku koncepcje i projekty rewaloryzacji – podjęto próbę przedstawienia kolejnych faz rozwoju i przemian tego zabytkowego zespołu w kolejnych okresach jego istnienia. Pozwoliło to na ocenę stanu jego przetrwania. Przeprowadzona analiza historyczna stanowi podstawę do wskazania kierunków dalszych działań służących wydobyciu i zachowaniu wartości tego unikalnego kompleksu.
Go to article

Abstract

Zespół dworsko – parkowy w Romanowie jest siedzibą rodową rodziny Kraszewskich. W chwili obecnej zabytkowy dwór wraz z trzyhektarowym parkiem pełni funkcję Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Celem artykułu jest przedstawienie historii oraz stanu zachowania zespołu rezydencjonalnego, jego przekształceń ze szczególnym uwzględnieniem obiektów małej architektury towarzyszących całości. Do czasów obecnych na terenie parku zachowały się bowiem dwa tego typu obiekty budowlane, którymi są kaplica parkowa fundacji Konstancji Mochorowskiej z 1810 roku oraz eklektyczna brama wjazdowa datowana na pierwszą połowę XIX wieku. W artykule przytoczone zostaną także opisy nieistniejących już obiektów parkowych między innymi neogotyckiej cieplarni oraz samotnej chaty stanowiącej niegdyś element romantycznego założenia.
Go to article

Abstract

Na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej nauczanie projektowania obiektów – miejsc zamieszkania stanowi wieloetapowy proces dydaktyczny, obejmujący trzy podstawowe zadania projektowe (mieszkanie, dom, budynek wielorodzinny). Przy ich realizacji każdorazowo poszerzany jest zakres problemowy, stopień opracowania technicznego oraz graficznego projektu. Obiekty mieszkalne (o zróżnicowanej funkcji i wielkości) są również często wybieranym tematem prac dyplomowych na poziomie inżynierskim i magisterskim. Poniżej przedstawiono metodologię nauczania tych zagadnień W Politechnice Lubelskiej.
Go to article

Abstract

This paper presents an experimental analysis of flexural capacity and deformability of structural concrete slabs prepared as composite members consisting of two concrete layers made of reinforced ordinary concrete (N) and fiber reinforced concrete (SFRC). The reinforced concrete composite slabs used in the tests were prepared in the dimensions of 600 x 1200 x 80 mm. The basis was composed of two layers consisting of SFRC, one as the top layer, and one as ordinary concrete. The results of the analysis confirm a significant improvement of structural properties of the composite slab in comparison to the slabs prepared wholly of ordinary concrete.
Go to article

Abstract

Most of the medieval Italian cities are civitas born of the ruins of the ancient Roman civilization. Their beauty ist the origin for deep esthetical experiences, to which Sławomir Gzell gave the name bellezza. There are a few characteristic features composing the "picturesqueness", painterliness and harmony of those cities, which lead the observer to strong emotions and constant, sensual exploration. The author contemplates the aspects creating the phenomrnon of beauty of Italian cities and towns - which are the metapfor of human desires and deepest cravings.
Go to article

Abstract

The town of Siemianowice Śląskie is where we can find a palace-and-park complex which nowadays serves as the Town Park. The complex used to be owned by the Henckel von Donnersmarck family; today it is open to everyone looking for either active or passive leisure. Apart from its historical value (the complex being the most significant monument of the town), the park is also of special importance to the environment. It can be seen as an enclave of greenery and a sanctuary for plants and animals. Moreover, together with the neighbouring recreation area and ecological sites, the park contributes to the symbolic “green lungs” of the town
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more