Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 16
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Insufficient due planning policy in Poland is subject to widespread and justified criticism. This applies to all levels of spatial management. Legal instruments governing spatial planning in Poland are passive - setting out only the legal framework corresponding to a particular area. They regulate what might be developed within its boundaries, however, they do not specify how it is to be accomplished. Therefore, there is a need to develop an integrated spatial development planning, in which also investors and/or stakeholders would be involved. Apart from answering to the question of what is going to be developed, it will also provide a very comprehensive and flexible implementation strategy having regard to different timelines and local amenities (facilities). This paper also brings an example showing how the spatial planning strategy was conducted for the development of the "Fort Bema" housing estates in the Warsaw district of Bemowo. It highlights the relevance of the planning phase for the subsequent in-use (operating) phase.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Spatial Disorder vs. Data Collection on Spatial Planning in Poland. The article deals with the issue of spatial disorder as a consequence of lack of information about spatial planning in local government administration units. An efficient monitoring system of spatial planning on the local level is indispensable for the effective implementation of public policies, development strategies and operational programmes. Lack of full knowledge of land use leads to irrational and unsustainable use of resources in municipalities. The activities of public statistics in the field of the quality of information on spatial management concern the quality and methods of obtaining data, while adjusting the information available to the needs of authorities responsible for spatial planning at all levels.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Socio-Economic Effects of the Spatial Chaos for the Settlement Systems and Functional Land Use Structure. The aim of the study is an attempt to estimate, on the basis of literature and own analyzes, how costs are related to spatial chaos, i.e. mainly dispersion of settlement. Mainly residential (housing) settlement was addressed, which contributes the most to the defective structure of the entire settlement. In particular, the analysis uses several concentration indicators and graphical methods, including the so-called minimal spanning tree (MST). Analyzes have shown that costs can amount to several dozen billion zlotys a year, resulting due to the lack of utilities, unsatisfactory condition of public infrastructure, morphological and functional chaos, excessive location of buildings in agricultural areas, oversupply of investment land with low location potential and as a result of low economic efficiency and effectiveness of settlement.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article refers to the urban sprawl in Poland. Its objectives are: (1) analysis of relations between negative eff ects, (2) presentation negative effects on transport and energy consumption and on spatial order, (3) analysis of ways of counteracting negative processes including conditions (especially restrictions) on the use of this ways and their effectiveness. The methods used were: observation, literature analysis and logical analysis. Driving forces are heading towards further suburbanization, stopping of which is considered impossible. Orientation of the processes more closely to spatial order is very difficult. There are proper and legal solutions for this, but there are barriers to their use, such as: the lack of awareness and motivation of local authorities and the political conditions that discourage more restrictive regulation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe zmiany, jakie przewiduje pierwotna wersja rządowego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie podstawowych rodzajów dokumentów planistycznych i lokalizacyjnych oraz kompetencji organów odpowiednich do ich przyjmowania, uchwalania lub wydawania. Na tym tle wskazuje regulacje ważne dla działalności górniczej, a w szczególności dla ochrony złóż oraz dla inicjowania przedsięwzięć górniczych, przywołując w niektórych przypadkach opublikowane krytyczne stanowiska kilku rządowych instytucji. W nowym dokumencie o nazwie „studium rozwoju przestrzennego gminy” projekt Kodeksu nakazuje podział gminy na strefy funkcjonalne. Jedną z nich może być strefa górnicza i przemysłu wydobywczego. Natomiast przy wyznaczaniu obszarów nowej urbanizacji wymaga on, by unikać m.in. obszarów udokumentowanych złóż kopalin. W odniesieniu do planów miejscowych projekt Kodeksu ustala, że m.in. na obszarach udokumentowanych złóż strategicznych lokalizacja inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego może nastąpić wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Ten projekt przewiduje także, że m.in. „zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” oraz „inwestycje mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” mogą być zlokalizowane wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Inną innowacją projektu Kodeksu jest wprowadzenie możliwości sporządzenia planu miejscowego ze zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko. Przewidziane w projekcie Kodeksu „zgody inwestycyjne” mają zastępować zarówno dotychczasowe pozwolenia i zgłoszenia budowlane, jak i decyzje o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów, na których nie ma planów miejscowych. W sprawach dotyczących zakładów górniczych zgody inwestycyjne mają wydawać organy administracji górniczej. Niekorzystną zmianą dla górnictwa jest odebranie statusu celu publicznego wydobywaniu złóż kopalin objętych własnością przysługującą Skarbowi Państwa. W artykule sygnalizuje się również, że w toku dalszych prac legislacyjnych część opisanych regulacji może ulec zmianie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main purpose of this article is to present facts related to the history of Port Praski located on the right bank of the Vistula river in Warsaw, which is currently being built. The subject of the consideration is the area and development of the former Port Praski, which project and the fi rst works began after the First World War. It’s spatial and functional connections with the downtown area and surroundings are also key issue. The article presents plans, concepts, projects and investments, furthermore theirs level of implementation. Signifi cant eff ort was made to answer the research questions concerning social expectations regarding the function and the direction of Port Praski development. In the final part of the article was made a comparison of existing revitalization works in Port Praski with HafenCity – the district of Hamburg, where the revitalization project has been already implemented for 20 years. However, comparative analysis revealed several signifi cant differences, allowed to conclude that Polish model of revitalization is only a partially identical with the approach applied in Western Europe.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Przeprowadzone w formie analiz badania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i w części przypadków realizacji tych zapisów prawa miejscowego w praktyce wykazały, że ustalenia przestrzennego prawa miejscowego nie mają nic albo nie wiele wspólnego z zasadami kompozycji urbanistycznej i tym samym z ładem przestrzennym. Badania ograniczyły się do analizy komponowania zabudowy, bez uwzględnienia wszystkich innych uwarunkowań, jakie muszą towarzyszyć procesowi projektowania urbanistycznego i jego wyników. Urbanistykę w tym artykule traktuje się jako uporządkowaną przestrzeń, powstałą na podstawie czytelnej koncepcji urbanistycznej, która uwzględnia zasady kompozycji urbanistycznej. Nie odnosi się pojęcie urbanistyki do chaosu przestrzennego, jaki jest lub powstaje po realizacji ustaleń planu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Transport and Space in Socio-Economic Life. This paper deals with key issues arising when transport is confronted with chaotic socio-economic environments. Nowadays especially urbanised areas are facing some crucial issues concerning urban planning under conditions of spatial chaos. Transport, having an important role in connecting the space of social and economic life, is a mean to reduce spatial chaos but is also subjected to the impacts chaotic socio-economic forces have. Within this research the interrelation between transport and disordered environment in which transport has to operate is addressed in regard to: transport infrastructure investment planning, traffic congestion management, transport accessibility, accidents and transport safety and impact of transport on the environment. It is the expected role of transport system to reduce chaos, especially in urban areas. But to what degree transport is actually fulfilling this task? In fact in many places badly organized transport might add to the problem instead of solving it. The effect the chaotic spatial organisation has on transport accessibility influences daily economic and social activity of people. Specifically there are numerous cost drivers activated by chaotic transport development resulting mainly in higher costs of moving people and goods, negative impact on value of time in transport processes, direct costs involved like more intensive fuel and material consumption or heightened depreciation of vehicles. Transport could be also perceived as a source of many significant external effects for society and environment, which entails valid environmental costs. The list of transport external effects is relatively long. This is due to the fact that transport is also one of the most important sectors of the modern industrialized economy and modern society. Poorly planned transport system adds to the already chaotic socio-economic setup. This is especially visible in cities where different layers of chaos can interfere and create dangerous synergies. Due to the lack of adequate space management, and this is the case in the discussed spatial chaos, environmental and social externalities are growing, which leads to higher social costs, which every citizen pays for in the final bill. On the other hand well planned transport system should help to curb chaotic socio-economic environment. Thus the key problem analysed in this paper is whether and how transport system could be an ordering force planned and enforced in effective way in order to reduce chaos created by other activities or rather an additional negative effect within the whole spectrum of chaos drivers.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Expenditures Related to Technical Infrastructure. The aim of the study is to answer to the question what is the economic (financial) scale of expenditure and local investments related to the technical infrastructure and to what extent the investment processes are correlated with the planning coverage. The study is based on data used in the annual reports of the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences on the state of planning work in communes. A detailed analysis of municipal budget expenditures was carried out, demonstrating large diversity of water and sewerage services, road construction and renovation, investment expenditures, etc. The research showed that a significant part of the investment is located outside local plans based on the decision on building conditions. This creates a serious risk of irrationality of spatial management and leads to increase of infrastructure service costs.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The basic resource of urban planning is space, which as a result of transformation has a direct impact on socio-economic development and quality of life. The author’s purpose was to define planning solutions for urban spatial policy, which can raise the quality of living, especially in the residential environment. In connection with the above, the literature of the subject was analysed and examples of good spatial policy and urban development in the living environment were shown. Particular attention was paid to the planning solutions in Paris and Vienna, as well as to the examples of the new living environment creation in some Scandinavian cities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Morskie planowanie przestrzenne (MSP) jest jednym ze sposobów osiągania celów zrównoważonego rozwoju. MSP to proces planowania, a także podejmowania decyzji i zarządzania morskiego odbywający się na poziomie krajowym i regionalnym. Proces ten jest ściśle powiązany z regionalną i ponadnarodową współpracą transgraniczną. Przyjęcie dyrektywy UE ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (dyrektywa MSP) odgrywa ważną rolę w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w Unii Europejskiej przez promowanie instrumentów MSP. Dyrektywa MSP zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE, posiadające dostęp do morza, do przygotowania międzysektorowych morskich planów zagospodarowania przestrzennego do roku 2021. Pomimo wprowadzenia do polskiego porządku prawnego w 2003 r. przepisów odnoszących się do morskiego planowania przestrzennego, efektywne prace skierowane na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich rozpoczęły się dopiero w 2013 r. Plany te opracowywane są w oparciu o przepisy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 1991 r. zmienionej w 2015 r. oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad krajobrazem obszaru zachodniej części Uzdrowiska Inowrocław, który mimo położenia w mieście charakteryzuje się wiejską genezą i fizjonomią. Celem opracowania było rozpoznanie zasobów tego krajobrazu, określenie tempa jego przekształceń, ustalenie wartości oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju. Badania polegały na diagnozie krajobrazu pod względem fizjonomicznym w różnych wymiarach (kompozycyjnym, panoramicznym i planistycznym), przy użyciu metod stosowanych na gruncie architektury krajobrazu i urbanistyki. Ich realizacja pozwoliła m.in. na sformułowanie wytycznych w zakresie ochrony i kształtowania badanego krajobrazu. Za cel przyjęto również określenie przydatności zastosowanego schematu postępowania badawczego w działalności praktycznej, w tym wskazanie możliwości implementacji uzyskanych wyników do planowania przestrzennego w skali lokalnej. Opracowanie ma charakter studium przypadku, z którego wnioski mogą być pomocne w analizie podobnych obszarów i ich krajobrazów.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Fortyfikacje są cennymi elementami dziedzictwa kulturowego obecnymi w wielu polskich miastach. Niestety nie zawsze są właściwie chronione i wykorzystywane, mimo że nierzadko mają status obiektów zabytkowych. Narzędzi potencjalnie umożliwiających wzmocnienie ochrony fortyfikacji dostarcza planowanie przestrzenne. Badania obejmowały szczegółową analizę zapisów zawartych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących twierdz pierścieniowych w Poznaniu i Wrocławiu. W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obu miast można znaleźć odniesienia do położenia i wykorzystania twierdz pierścieniowych. Tereny fortyfikacji w Poznaniu objęte są 9 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 5 kolejnych planów obejmujących swoim zasięgiem fortyfikacje znajduje się w przygotowaniu. Fortyfikacje twierdzy pierścieniowej we Wrocławiu objęte były 9 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wyniki analiz dokumentów planistycznych wskazują na niewykorzystywanie w pełni narzędzi umożliwiających ochronę fortyfikacji, oferowanych przez system planowania przestrzennego. W opracowaniach pomijany jest kontekst i walory krajobrazowe fortyfikacji, brak prób wiązania terenów zieleni fortecznej w system oraz – w przypadku Wrocławia – brak ujmowania zieleni na fortyfikacjach jako istotnego waloru. W większości przypadków w opracowaniach występuje niska szczegółowość zapisów związanych z ochroną obiektów historycznych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

State Urban Policy – concept, Institutional scope and structure in integrative management of the development. The management of space, as a common good, closely linked with economic and social development in Poland – meets a number of barriers. One of the major barriers is flawed and inefficient system of spatial planning and the lack of explicit national urban policy. The causes of this situation are manifold and complex. There is a week understanding that spatial planning has regulatory function and that is a main measure of intervention in inefficient – by its nature – market mechanism of real estate development and location of new construction objects. The existing in Poland since 2015 formal document under the title “National City Policy” is in fact the part of cohesion policy. It formulates only very soft policy recommendations concerning spatial development which are identified in different cities and their functional areas, whereas financial measures go separately through sectoral programs. In the article author consider the future place of national urban policy in integrative system of development policy which combine economic, social and build environmental dimensions. Than he analyzes the relationship between national spatial policy and the urban polices at the national and local level. Finally he presents some general conclusions and recommendations. According to the author, because of complexity of the issues and challenges, the detailed formulation of state urban policies and its implementation must lie within the competence of a strong governmental institution (responsible for research, monitoring and evaluation, elaboration of visions and scenarios in a broad global context). The primary partner in the state urban policy, co-responsible for its success, should be adequately, provincial and local governments. Through the cooperation of state and territorial authorities, is the most strongly manifested multilevel model of “public governance”. The special role belongs to the local authorities due to their assigned competence in creation of local by law in respect of land use and building allocation. Efficient urban policy must have two dimensions; horizontal and territorial. Horizontal domain should belong to the state (national planning, passing the law, systemic intervention, etc.). Territorial dimension should belong first of all to local urban policies but formulated and implemented within the framework and measures defined by national spatial policy and operational state urban policies.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia prawdopodobne skutki dla ochrony złóż i innych potrzeb górnictwa, wiążące się z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Dokument ten wprowadza bowiem udogodnienia dla przygotowywania i realizacji mieszkalnictwa oraz powiązanych z nim przedsięwzięć, w tym umożliwiając wprowadzenie inwestycji niezgodnych z obowiązującymi planami miejscowymi. Czyni to w sytuacji, gdy rezerwy gruntów pod zabudowę mieszkaniową zarówno w planach miejscowych, jak i w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wielokrotnie przekraczają obecne i przyszłe potrzeby naszego kraju. W artykule przedstawiono zasadnicze zmiany, jakie wprowadza omawiana ustawa do dotychczasowego systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także wiążące się z nimi zagrożenia dla branży górniczej. Można wymienić m.in. obniżenie stabilności ustaleń aktów prawa miejscowego, możliwość rozstrzygania o zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym w bardzo szybkim tempie bez zapewnienia skutecznego sposobu informowania podmiotów, którym mogą zagrażać te zmiany oraz zwiększenie prawdopodobieństwa, że w rejonie instalacji służących górnictwu zaczną pojawiać się inwestycje, których sąsiedztwo może doprowadzić do ograniczenia lub wręcz likwidacji tych instalacji, z racji choćby ich uciążliwości dla mieszkalnictwa. Dla złagodzenia niektórych zagrożeń w artykule zaproponowano różne środki zaradcze. Oceniana ustawa została przygotowana i uchwalona w ekspresowym tempie, przy dużym sprzeciwie wielu środowisk. Jednocześnie zastosowano w niej szereg rozwiązań, które nie były stosowane w polskim prawie. W efekcie jest wiele wątpliwości odnośnie do skutków jej wprowadzenia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę zagospodarowania przestrzeni obszaru centralnego Zamościa w oparciu o niezrealizowane projekty śródmieścia. Wyjaśnia również genezę formowania jego zasięgu oraz układu przestrzennego, na co wpłynęło funkcjonowanie XIX-wiecznej twierdzy. Już w 1804 r. ordynat Stanisław Kostka Zamoyski planował wyburzyć niszczejące fortyfikacje i sprzedać pas gruntów fortecznych pod zabudowę. Zmiana sytuacji na politycznej arenie Europy sprawiła, że Zamość pod rządami carskiej Rosji stał się fortecą – miastem zamkniętym, w którym życie cywilne zostało zepchnię te na drugi plan i oddzielone od historycznego centrum kordonem obwodów strategicznym. Dopiero 24 lata po kasacie twierdzy, w 1880 r. powrócono do koncepcji zagospodarowania obszaru pofortecznego w związku z planowanym rozwojem miasta, co jednak spotkało się ze sprzeciwem strony wojskowej – właściciela tych terenów. Po odzyskaniu niepodległości magistrat wysuwał ambitne projekty realizacji zabudowy na terenie esplanady 1 dawnej twierdzy, co i tym razem napotykało opór władz wojskowych. W wyniku zamiany spornych gruntów pod koniec lat 30. XX w. zaistniała możliwość inwestowania na obszarze fortecznym. Przykładem był uchwalony w 1939 r., pionierski z wielu względów, plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa autorstwa Władysława Wieczorkiewicza i Jana Zachwatowicza, w którym autorzy postulowali realizację śródmieścia w oparciu o liniowy układ dwuogniskowy między Starym Miastem a Nową Osadą.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji