Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 16
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The main aim of the essay is to examine three philosophical narrations. One of them, Hegel’s master-slave dialectic, clearly inspired the other two, that is: Marx’s reflections in his Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the interpretation of the Odyssey in Horkheimer and Adorno’s Dialectic of Enlightenment. Whereas Hegel’s dialectic opens a perspective of mutual recognition of individuals, permanently codified in their fundamental rights, the two remaining narrations lead to totally different conclusions. According to young Marx, the subjects not only do not recognize themselves mutually but even, under the influence of economic relationships, treat each other with disregard. Also in Adorno and Horkehimer’s view the labor processes, which according to Hegel led towards the freedom of individuals, distort interpersonal relations and strengthen the growing coercion. At the end, the proposal of Jürgen Habermas is taken into consideration. He argues that communication acts instead of labor processes are the real emancipating factor.
Go to article

Abstract

The aim of this analysis is to determine whether Marx’s diagnosis of alienated work applies to work that is performed in our time, and whether the concept itself is useful for philosophical anthropology. Marx assumes that there is a link between alienation of work and alienation of the worker. The author asks if these premises lead to further questions, such as: Is the phenomenon of alienation of work characterized unambiguously and precisely? Can it be useful for analyzing social phenomena occurring outside the proletariat? Is it relevant to apply this phenomenon to the philosophical discourse on man conducted independently of the historical perspective assumed by Marx? Will abolition of private ownership of means of production eliminate the phenomenon of alienated work? Which is more nearly true: Marx’s idea that private property is the result of alienated work, or the opposite, that private property is its cause?
Go to article

Abstract

The efficient protection (support reinforcement) of a wall and heading crossing ensures continuity of the production cycle, and that is a quick moving of the scraper conveyor to the wall. Using low or high bolting as a support reinforcement element in wall and heading crossings allows for the elimination of traditional methods of maintaining longwall-gate crossings, and therefore allows for the efficient use high performance modern wall complexes. The paper presents the long underground experience, of the Knurów–Szczygłowice mine of efficient support wall and heading crossing maintenance, which was bolted to the rock mass with the usage of two pairs of bolts, showing full technical and economical usefulness of this support reinforcement method. The article also highlights work safety and the increasingly common usage of endoscopies when specifying the range of crack areas which directly effects the proper choice in number, load-capacity and length of the used bolts. The underground studies the measurements of the reach of the zones of fracturing and roof stratification (using endoscopes and wire type stratification meters) and the laboratory tests (using the test stand) have allowed to determine the safety factor for maintenance of the longwall gangway crossing, directly resulting in the necessity to install additional reinforcement. The value of the safety factor Sbsc-ch greater than 1 is advantageous and safe, and the value less than or equal to 1 can lead to a significant deterioration of the conditions of maintenance of a wall and heading crossing which was bolted.
Go to article

Abstract

Polskie górnictwo węgla kamiennego charakteryzuje się występowaniem praktycznie wszystkich, typowych dla eksploatacji podziemnej zagrożeń naturalnych, zwłaszcza tzw. zagrożeń katastrofogennych. Ujawnianie się tych zagrożeń wywołuje niebezpieczne zdarzenia, w wyniku których niejednokrotnie dochodzi do wypadków, w tym wypadków śmiertelnych. Wysoki poziom zagrożeń naturalnych może ograniczyć prowadzenie eksploatacji lub nawet doprowadzić do zaniechania wybierania rejonów dotkniętych ich skutkami. Wyłączenie z eksploatacji takich części złoża może z kolei zmniejszyć zdolności wydobywcze kopalń, a w niektórych przypadkach nawet skrócić ich żywotność. W artykule scharakteryzowano skalę występowania zagrożeń: metanowego, wybuchem pyłu węglowego, pożarami endogenicznymi, zawałami, tąpaniami, wyrzutami metanu i skał oraz wodnego, wskazujac także na możliwość ich koincydencji. Na podstawie statystyk Wyższego Urzędu Górniczego, dotyczące niebezpiecznych zdarzeń i wypadków śmiertelnych wywołanych zagrożeniami naturalnymi w latach 2000–2016 analizowano częstość ich uaktywniania i wypadkogenność.Na podstawie tej analizy można stwierdzić: - Pod względem liczby niebezpiecznych zdarzeń najczęstszymi były pożary endogeniczne, tąpnięcia i odprężenia, zapalenia i wybuchy metanu oraz zawały skał, a najrzadziej dochodziło do wdarć wody, wyrzutów metanu i skał oraz wybuchów pyłu węglowego. - Najwięcej wypadków śmiertelnych miało miejsce w wyniku wybuchów metanu i wybuchów pyłu węglowego, a znaczną liczbę wywołały tąpnięcia i zawały. Najmniej wypadków spowodowały wdarcia wody, pożary endogeniczne oraz wyrzuty metanu i skał. - Za najbardziej katastrofogenne należy uznać zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego, choć zdarzenia wynikajace z ujawniania się tych zagrożeń charakteryzowały się relatywnie małą częstością występowania. Przeprowadzona ocena potwierdza znaczący wpływ katastrofogennych zagrożeń naturalnych na stan bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.
Go to article

Abstract

The authoress wishes to discuss the idea of engaging senior citizens into the maintenance and care of historical park and garden complexes. The article illustrates the possible mutual benefits of the cooperation between the caretakers of these complexes and organized groups of senior citizens, who whose participation would be based on a form of voluntary help, through a foundation, or based on monetary compensation. Such a cooperation could lead to an improvement of the condition of historical gardens, in addition to providing beneficial effects to the physical and mental he alth of older people.
Go to article

Abstract

Elektrownie wiatrowe generują 7,14% energii elektrycznej w Polsce, ustępując miejsca tylko elektrowniom opalanym węglem kamiennym i brunatnym. Znaczący udział energetyki wiatrowej w strukturze krajowego systemu elektroenergetycznego skłania do badania wpływu tak produkowanej energii na pracę jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych. Niniejszy artykuł obejmuje analizę krajowego systemu elektroenergetycznego. Pierwszym parametrem, jaki został poddany analizie, jest krajowe zapotrzebowanie na moc, zawierające zapotrzebowanie odbiorców krajowych, potrzeby własne elektrowni, straty w sieci przesyłowej i pompowanie w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz uwzględniające saldo wymiany międzynarodowej równoległej i nierównoległej. Ponadto analizie poddano sumaryczną generację energii elektrycznej z jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), generację energii elektrycznej w ramach umowy o świadczenie usługi pracy interwencyjnej, generację energii elektrycznej w ramach umowy o świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej (IRZ), a także sumaryczną generację energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych. W niniejszym artykule zbadano związki korelacyjne pomiędzy wielkością generacji jednostek wytwórczych świadczących usługi pracy interwencyjnej oraz interwencyjnej rezerwy zimna a wielkością generacji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych. Dokonano również porównania tych wielkości z krajowym zapotrzebowaniem na moc.
Go to article

Abstract

The article is an attempt to analyze the spatio-pedagogical discourse of the German social pedagogy. It represents only a fragment of reflection on the turns in paradigm of place/ space (spatial turn), as pedagogical terms. & e authors seek to answer the question what is the space and place, and what concepts in the field of reflection on the place/space run in the German social pedagogy. The text introduces, inter alia, the relational concept of space developed by Martina Löw, duality of space and the concept of spacing. Active creation of urban space, the spatial dimension of the relationship and its dynamics are subjected to discussion. The article presents critical approach to the notion of transdisciplinary space, and space-oriented social work. Finally, it provides the incentive for in-depth, international analyzes of spatio-pedagogical theories.
Go to article

Abstract

W artykule zdefiniowano lokalną politykę społeczną jako pole instytucjonalne. Obszar rozważań ograniczono do państw demokratycznych o zdecentralizowanym modelu rządów, implementujących zasady wielosektorowej polityki społecznej (welfare pluralism). Przedstawiono wymiary różnicujące pola instytucjonalne, zaczerpnięte z prac badawczych wykorzystujących perspektywę teoretyczną konflacji centralnych. Ponadto zaprezentowano główne korzyści i głosy krytyki związane z używaniem koncepcji pola do opisu mezospołecznych układów interakcyjnych.
Go to article

Abstract

Internalization of external economic effects on urban sprawl affected areas. An example of the Krakow Metropolitan Area, The study is a discussion on economic externalities, with particular emphasis on technological effects. Attention is also paid to the problem of internalization of economic external effects caused by movement (transport) in areas affected by the urban sprawl process. The research was conducted for all communes of the Krakow Metropolitan Area (KOM), as a result of which the value of: directly incurred financial losses and the value of lost time generated by the necessity of commuting and return in the space of KOM were presented.
Go to article

Abstract

The paper presents differences between technical states and technical operation states of haul trucks in the technical operation process. The specification and analysis of operational parameters of technological vehicles used in surface mining is possible only due to more and more frequently used diagnostic – telemetric systems. While a detailed analysis of machines operation data can result in the more effective management of mining plant operations and the mining process itself. The determination of operational state indices and their individual components allows preventive actions to be commenced, resulting in improving the work organization of the entire mine machinery system. Moreover, the future technical state of machines operated in surface mining is strictly related to the current state and also depends on the events that occurred in the extraction system. A set of parameter values of individual state characteristics, which allow the haul trucks technical and operational state to be characterized, is a direct effect of a telemetric – diagnostic system operation.
Go to article

Abstract

Autor uważa, że opisując poezję Leconte de Lisle’a Henryk Elzenberg odkrył swą własną wrażliwość poetycką. W twórczości Elzenberga wyobraźnia poetycka pełni nie mniejszą rolę niż jego wiedza filozoficzna. W tej postawie należy szukać klucza dla zrozumienia aksjologii Elzenberga.
Go to article

Abstract

From all the detonation parameters of explosives, “strength” – the capability to perform work is the most important for the user. The detonation of explosives in the blast hole is a quick and complicated process: first there is a detonation pressure causing the crushing of the rock in the vicinity of the explosive, then the pressure of the detonation products causes the cracking of the rock. The article presents the methods of determining the capability to perform work by explosives for civil use (dynamite and ANFO) used in the accredited Laboratory of Explosives and Electric Detonators Testing of the Experimental Mine “Barbara” of the Central Mining Institute – the lead block (Trauzl) method and the ballistic pendulum method. The aim of the research was to determine the relationship between the values of the capability to perform the work received in a ballistic pendulum method and a lead block method. As a result of the performed tests and the analysis of the results, the α-Pb coefficient was determined, which can be used to convert the value of the capability to perform work on the ballistic pendulum to the corresponding value of the capability to perform work in the lead block. At present, the Central Mining Institute is the only Notified Body of the European Union in the scope of Directive 2014/28 /EU, which has a station for smelting lead blocks and equipment and for determining the capability to perform work by explosives in lead blocks – this method was abandoned in other research units for testing with a ballistic pendulum and/or underwater test.
Go to article

Abstract

In the last decade, Poland has become one of the most active markets for unconventional hydrocarbon deposits exploration. At present, there are twenty concessions for the exploration and/or discovery of reserves, including shale gas. The area covered by exploration concessions constitutes ca. 7.5% of the country’s area. Four main stages can be distinguished In the shale gas development and exploitation project: the selection and preparation of the place of development of the wells, hydraulic drilling and fracturing, exploitation (production) and marketing, exploitation suppression and land reclamation. In the paper, the concept of cost analysis of an investment project related to the exploration and development of a shale gas field/area was presented. The first two stages related to the preparatory work, carried out on the selected site, as well as drilling and hydraulic fracturing were analyzed. For economic reasons, the only rational way to make shale gas reserves available is to use horizontal drilling, either singly or in groups. The number of drilling pads covering the concession area is a fundamental determinant of the development cost of the deposit. In the paper, the results of the cost analysis of various types of reaming method with an area of 25,000,000 m2 were presented. Cost estimates were prepared for two variants: group drilling for three types of drilling pads: with three, five and seven wells and for single wells. The results show that, as the number of horizontal wells increases, the total cost of the development of the deposit is reduced. For tree-wells pad, these costs are 7% lower than in the second variant, for five-well pads they are 11% lower, and for seven-well pads they are 11.5% smaller than in the second variant. Authors, using applied methodology, indicate the direction of further research that will enable the optimization of shale gas drilling operations.
Go to article

Abstract

The author champions the belief that Karl Marx offered a theory of capitalism, and not a theory of socialism. This explains, she argues, why we cannot find a detailed and well-constructed conception of human society that will exist in the future. Marx continued, however, to draw prognostic conclusions from his diagnosis of the capitalist status quo, and his numerous manuscripts are replete with social predictions. They were different at different times, and as the capitalist system tended to change in his lifetime, so changed Marx’s expectations about the future course of events. One thing remained unchanged, however. He always proclaimed the coming of a classless community based on the principle that a free development of each is a necessary prerequisite of a free development of all.
Go to article

Abstract

The aim of this paper is to consider the not so well investigated problem of the role that language has played in Karl Marx’s thinking. The first section discusses several examples of Marxist attempts at philosophical or linguistic reflection on language. I propose the thesis that Marxist meaning theory did not seriously evolve due to the domination of the ‛Traditional Meaning Theory’ (TMT) – irrespective of the actual social conditions. In the second section I undertake some adumbrations on the tendencies of contemporary philosophy of language, such as externalism or pragmatism, whose premonitions can be found in Marx. I also point out that combined with historical materialism they can no longer fit TMT. Finally, I argue that the notion of language and the division of linguistic labor may solve some issues of Marx’s conception of ideology.
Go to article

Abstract

On May 17, 2018, the National Center for Research and Development announced the initiation of a new procedure within the Hydrogen Storage Program. The objective was to develop a Hydrogen Storage System for use with fuel cells and its demonstration in a Mobile Facility. This is to create an alternative to the use of fossil fuels and create a field for competition in creating solutions in the field of access to “clean” energy. The National Center for Research and Development is responsible for the development of assumptions, regulations and implementation. The analysis presents the main assumptions of the program is correlated to the current legal situation related to the financing of Research and Development. An in-depth study concerns the ways of using innovative partnership and its placement in the system of European Union legal acts. The idea of the pre-commercial procurement procedure (Pre-Commercial Procurement), which was developed to support the implementation of prototypes of solutions – resulting from research and development – with a high potential for possible commercialization, was described in details. This procedure is characterized by ensuring the financing of a product or service at an early stage of development. Although this creates the risk of failure of the project, it stimulates technological development.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more