Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 50
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

„Model złoża” i „modelowanie złóż” – to pojęcia powszechnie stosowane, ale niedookreślone (niejednoznaczne). Często są rozumiane prawie wyłącznie jako stosowanie technik komputerowych do przedstawiania złóż, w szczególności na potrzeby projektowania górniczego. Modelowanie złoża jest tworzeniem jego obrazu, który w przekonaniu twórcy, możliwie najlepiej przedstawia sposób występowania naturalnego nagromadzenia kopaliny i jej właściwości w obszarze między punktami, w których wykonane były obserwacje. Przedstawianie złóż kopalin za pomocą ich „modeli” ma bardzo długą tradycję, sięgającą XVI–XVIII wieku, chociaż ten termin nie był wówczas stosowany. Opracowano wiele metod kartograficznej prezentacji złóż oraz ich zmienności, a prace te traktowano od XIX wieku jako zadanie miernictwa górniczego (markszajderii). Postęp w przedstawianiu ułożenia złoża w przestrzeni za pomocą map izolinii skłonił później do wyodrębnienia metod geometryzacji złóż. W XX wieku zastosowano do opisu parametrów złożowych najpierw proste metody statystyki matematycznej, a następnie metody geostatystyczne. Niektóre z nich nie były jednak szerzej stosowane ze względu na pracochłonność. Zastosowanie techniki komputerowej, automatyzacja szeregu działań, mimo niewątpliwych korzyści, niesie ze sobą niebezpieczeństwo niewłaściwej, sformalizowanej i błędnej interpretacji danych geologicznych. Prawidłowe modelowanie złóż powinno obejmować kolejno sformułowanie modelu pojęciowego (opisowego) i graficznego złoża, zgodnie z zasadami wiedzy geologicznej, następnie wybór odpowiedniego algorytmu opracowania danych i modelowanie komputerowe złoża oraz weryfikację modelu i jego korektę stosownie do posiadanego stanu wiedzy geologicznej. Tworzenie modeli złóż pozostaje zadaniem koncepcyjnym i nie może być w pełni zautomatyzowane.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Philip Sabin points out that modern wargames not only contain substantial amounts of historical information but also arrange it into interactive models which depict historical processes in a simplified manner. Such models can be used in historical research as well, complementing the discourse through more holistic and mathematically strict accounts, and providing tools that impose some discipline on counter- factual speculation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The author analyses onymic practices of Poznań–based craftsmen forming guilds. In the names of the inhabitants of Poznań, which stabilised until the end of the 18th century, she seeks traces of the so-called cognomens, i.e. secondary personal designations granted to apprentices who were becoming masters. The names resulted from community acts of creation, which were of ludic nature. Referring to German onymic practices and pointing to the so-called Schleifnamen, the author discusses specific codes of European middle-class culture. She focuses on the transfer of models and patterns to Polish urban communities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono syntetyczną analizę rynku ropy naftowej w Polsce. Badania te mają niezwykle istotne znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecnie bezpieczeństwo to jest utrzymywane głównie na podstawie rodzimego węgla brunatnego i kamiennego. Przeprowadzona przez autorów analiza rynku węgla kamiennego wskazuje jednak, iż prowadzona restrukturyzacja górnictwa doprowadziła do nadmiernej redukcji wydobycia oraz zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Wywołało to precedensową sytuację, kiedy to Polska stała się importerem netto tego nośnika energii. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wymagania Unii Europejskiej w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W związku z powyższym konieczne staje się poszukiwanie nowych źródeł energii bądź technologii umożliwiających węglowi kamiennemu sprostanie stawianym wymaganiom. Istnieje możliwość zastosowania tzw. czystych technologii węglowych pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych powstających podczas spalania węgla. Na dzień dzisiejszy nie są one stosowane na skalę masową, ponieważ korzystanie z tego typu technologii wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Jednak biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie technologie rozwijają się coraz szybciej, są unowocześniane w coraz krótszym czasie, kiedyś przełomowe odkrycia dzieliły setki lat, dekady – teraz powstają one w rekordowym tempie nawet kilku miesięcy, to czyste technologie węglowe mogą stać się optymalnym rozwiązaniem już w niedalekiej przyszłości. Konieczne jest również zdywersyfikowanie źródeł pozyskania importowanych nośników energii. W artykule scharakteryzowano węgiel oraz ropę naftową pod kątem możliwości ich wzajemnej substytucji. Artykuł stanowi kontynuację prowadzonych przez autorów badań. Przeanalizowano rynek ropy naftowej w Polsce oraz zaprezentowano prognozy wielkości wydobycia i zapotrzebowania na ropę naftową na świecie i Polsce do roku 2023. Utworzono także model SARIMA, który umożliwił pozyskanie prognozy cen ropy naftowej. We wcześniejszych publikacjach przedstawiono rozważania o analogicznej tematyce odnośnie do gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Współczesna podziemna eksploatacja złóż surowców mineralnych coraz częściej związana jest z pakietami oprogramowania geologiczno-górniczego, które wspierają prace projektantów od momentu poszukiwania złoża, określenia wielkości jego zasobów, jakości kopaliny, warunków geologicznych, hydrogeologicznych, tektonicznych poprzez planowanie udostępnienia i rozcięcia złoża. P lanowanie produkcji jest jedną z najważniejszych czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia projektu górniczego, ponieważ pozwala na założenie konkretnych wyników produkcyjnych kopalni w odniesieniu do jednostki czasu, a następnie umożliwia weryfikację stopnia realizacji zamierzonego planu. Obecnie komputerowe wspomaganie projektowania znajduje zastosowanie do codziennego lub długoterminowego planowania wydobycia z uwzględnieniem ograniczeń złożowych, jakościowych, ilościowych i kosztowych. W artykule przedstawiono wybrane formy złóż rudnych. N a podstawie kilkudziesięciu otworów wiertniczych o długości do 300 m przedstawiono przykładowy fragment modelu rozcięcia złoża rudnego z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania robót górniczych. Poprzez zastosowanie nowoczesnego programu komputerowego – ABB MineScape o budowie modułowej określono możliwości usprawnienia procesu zagospodarowania przyszłych rejonów eksploatacji. W szczególności przedstawiono rozmieszczenie otworów wiertniczych, na podstawie których wykonano przekroje z przedstawieniem przykładowych miąższości warstw litostratygraficznych, uwzględniając również deformacje nieciągłe w formie uskoków oraz strefy okruszcowane. D la modelu blokowego zostały obliczone zasoby z priorytetem dla metalu nr 1 oraz 2. W ostatniej części artykułu zaproponowano sposób rozcięcia płytko zalegającego złoża rudnego. Stopień wykorzystania złoża określono dla komorowo-filarowego systemu eksploatacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Analiza zmian właściwości mechanicznych drewnianych kasztów górniczych pod wpływem różnych rodzajów obciążenia eksploatacyjnego jest zagadnieniem, którym zajmuje się wiele ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Duże zainteresowanie tą tematyką wynika ze wzrostu głębokości prowadzonej eksploatacji, który przyczynia się do wzrostu zarówno wartości ciśnienia pionowego jak i złożoności warunków geologiczno-górniczych oraz intensyfikacji zagrożeń naturalnych. Inną przyczyną jest tendencja zmniejszania się miąższości eksploatowanego złoża. Zarówno w podziemnym górnictwie rudnym, jak i węglowym oraz solnym stosowana jest obudowa kasztowa. Kaszty o różnych konfiguracjach są szczególnie przydatne przy utrzymywaniu wyrobisk za frontem ścianowym oraz do dodatkowego wzmocnienia skrzyżowań wyrobisk górniczych. W szczególności w górnictwie rudnym w miejscach stwierdzonych poszerzeń wyrobisk lub pogorszonych warunków stropowych stosuje się dodatkową obudowę wzmacniającą w postaci kasztów drewnianych (stosów podporowych), które pozostawia się puste lub wypełnia skałą płonną. Podczas prowadzenia podziemnej eksploatacji wytwarzana jest skała płonna, która pochodzi z wyrobisk udostępniających, przygotowawczych oraz z bieżących pól wybierkowych. W przypadku podziemnej eksploatacji rud miedzi skała płonna jest stosowana do wypełniania pustek poeksploatacyjnych jako podsadzka sucha. Ponadto jest wykorzystywana do wypełniania kasztów górniczych, jako sztuczna podpora oraz do utwardzania dróg przewozowych. W artykule zaprezentowano wyniki wytrzymałościowych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na modelach kasztów czteropunktowych, wykonanych z bukowych belek drewnianych w skali 1:10, ustawionych poziomo. W badaniach laboratoryjnych zastosowano modele kasztów o wymiarach 200 × 200 × 200 mm oraz 100 × 100 × 100 mm. Określono maksymalne podporności kasztów składających się tylko z belek oraz wypełnionych skałą płonną. Ponadto przedstawiono odkształcenia pionowe kasztu przy maksymalnej sile oraz odkształcenie właściwe. Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że przy wykorzystaniu tej samej ilości drewna oraz zagospodarowaniu skały płonnej wypełnienie czteropunktowych kasztów skałą płonną pozwoliło kilkukrotnie zwiększyć jego podporność.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article discusses changes in Polish regulations concerning assessment of the climate hazard in underground mines. Currently, the main empirical index representing the heat strain, used in qualification of the workplace to one of the climate hazard levels in Poland is the equivalent climate temperature. This simple heat index allows easy and quick assessment of the climate hazard. To a major extent, simple heat indices have simplifications and are developed for a specific working environments. Currently, the best methods used in evaluation of microclimate conditions in the workplace are those based on the theory of human thermal balance, where the physiological parameters characterising heat strain are body water loss and internal core temperature of the human body. The article describes the results of research on usage of equivalent climate temperature to heat strain evaluation in underground mining excavations. For this purpose, the numerical model of heat exchange between man and his environment was used, taken from PN-EN ISO 7933:2005. The research discussed in this paper has been carried out considering working conditions and clothing insulation in use in underground mines. The analyses performed in the study allowed formulation of conclusions concerning application of the equivalent climate temperature as a criterion of assessment of climate hazards in underground mines.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a description of used methods and exemplary mathematical models which are classified into theoretical-empirical models of thermal processes. Such models encompass equations resulting from the laws of physics and additional empirical functions describing processes for which analytical models are complex and difficult to develop. The principle of developing, advantages and disadvantages of presented models as well as quality prediction assessment were presented. Mathematical models of a steam boiler, a steam turbine as well as a heat recovery steam generator were described. Exemplary calculation results were presented and compared with measurements.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie modeli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) funkcjonujących w polskich gimnazjach, w których istnieją oddziały dwujęzyczne. W artykule zostaje krótko omówiony stan kształcenia dwujęzycznego w polskim systemie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjów. Przedstawiono cztery modele CLIL, zobrazowano popularność poszczególnych języków w kształceniu dwujęzycznym a także przedmioty, które najczęściej nauczane są w języku obcym na poziomie gimnazjalnym.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rock excavation is a basic technological operation during tunnelling and drilling roadways in underground mines. Tunnels and roadways in underground mines are driven into a rock mass, which in the particular case of sedimentary rocks, often have a layered structure and complicated tectonics. For this reason, rock strata often have highly differentiated mechanical properties, diverse deposition patterns and varied thicknesses in the cross sections of such headings. In the field of roadheader technology applied to drilling headings, the structure of a rock mass is highly relevant when selecting the appropriate cutting method for the heading face. Decidedly differentiated values of the parameters which describe the mechanical properties of a particular rock layer deposited in the cross section of the drilled tunnel heading will influence the value and character of the load on the cutting system, generated by the cutting process, power demand, efficiency and energy consumption of the cutting process. The article presents a mathematical modelling process for cutting a layered structure rock mass with the transverse head of a boom-type roadheader. The assumption was made that the rock mass being cut consists of a certain number of rock layers with predefined mechanical properties, a specific thickness and deposition pattern. The mathematical model created was executed through a computer programme. It was used for analysing the impact deposition patterns of rock layers with varied mechanical properties, have on the amount of cutting power consumed and load placed on a roadheader cutting system. The article presents an example of the results attained from computer simulations. They indicate that variations in the properties of the rock cut – as cutting heads are moving along the surface of the heading face – may have, apart from multiple other factors, a significant impact on the value of the power consumed by the cutting process.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents a complex study of anhydrite interbeds influence on the cavern stability in the Mechelinki salt deposit. The impact of interbeds on the cavern shape and the stress concentrations were also considered. The stability analysis was based on the 3D numerical modelling. Numerical simulations were performed with use of the Finite Difference Method (FDM) and the FLAC3D v. 6.00 software. The numerical model in a cuboidal shape and the following dimensions: length 1400, width 1400, height 1400 m, comprised the part of the Mechelinki salt deposit. Three (K-6, K-8, K-9) caverns were projected inside this model. The mesh of the numerical model contained about 15 million tetrahedral elements. The occurrence of anhydrite interbeds within the rock salt beds had contributed to the reduction in a diameter and irregular shape of the analysed caverns. The results of the 3D numerical modelling had indicated that the contact area between the rock salt beds and the anhydrite interbeds is likely to the occurrence of displacements. Irregularities in a shape of the analysed caverns are prone to the stress concentration. However, the stability of the analysed caverns are not expected to be affected in the assumed operation conditions and time period (9.5 years).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Sterowanie procesów technologicznych wzbogacania węgla odbywa się w obecności licznych zakłóceń. Zatem jednym z podstawowych zadań układów regulacji procesów wzbogacania węgla jest stabilizacja parametrów jakościowych na zadanym poziomie. Istotnym problemem jest wybór regulatora odpornego na różnorodne zakłócenia. Niemniej ważnym zagadnieniem w regulacji procesu jest dobór nastaw regulatora. W wielu metodach doboru nastaw regulatora wykorzystuje się charakterystyki dynamiczne sterowanego procesu (model dynamiczny obiektu sterowania). Na podstawie badań stwierdzono, że dynamika wielu procesów wzbogacania węgla może być przedstawiona za pomocą modelu o właściwościach elementu inercyjnego z opóźnieniem czasowym. Identyfikacja parametrów obiektu (w tym stałej czasowej) w warunkach przemysłowych realizowana jest zwykle w trakcie normalnej eksploatacji (z oddziaływaniem zakłóceń), tym samym wyznaczone parametry modelu dynamicznego mogą się różnić od wartości rzeczywistych procesu. Układ regulacji z nastawami regulatora dobranymi na podstawie takiego modelu może nie spełniać założonych wymagań jakości regulacji. W artykule przeprowadzono analizę wpływu zmian parametrów modelu obiektu na przebieg wielkości regulowanej. Dla nastaw regulatora wyznaczonych według parametrów T i τ przeprowadzono badania na obiekcie o parametrach różniących się w pewnym zakresie. W badaniach zastosowano analizę wrażliwości. Przedstawiono analizę wrażliwości dla trzech metod doboru nastaw regulatora PI układów regulacji procesów wzbogacania węgla charakteryzujących się właściwościami dynamicznymi obiektu inercyjnego z opóźnieniem. Rozważania przeprowadzono dla różnych parametrów obiektu, na podstawie odpowiedzi układu regulacji dla stałej wartości wielkości zadanej. W podsumowaniu dokonano oceny rozpatrywanych metod doboru w odniesieniu do wybranych wskaźników jakości regulacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presence of lipopolysaccharide (LPS) in blood induces an inflammatory response which leads to multiple organ dysfunction and numerous metabolic disorders. Uncontrolled, improper or late intervention may lead to tissue hypoxia, anaerobic glycolysis and a disturbance in the acid -base balance. The effects of LPS-induced toxemia on biological and immunological markers were well studied. However, parameters such as base excess, ions, and acid-base balance were not fully investigated. Therefore, the objective of this study was to examine these blood parameters collectively in LPS-induced inflammatory toxemia in rat’s model. After induction of toxemia by injecting LPS at a rate of 5 mg/kg body weight intravenously, blood was collected from the tail vein of twenty rats and immediately analyzed. After 24 hours, the animals were sacrificed and the blood was collected from the caudal vena cava. The results revealed that the levels of pH, bicarbonate, partial pressure of oxygen, oxygen saturation, Alveolar oxygen, hemoglobin, hematocrit, magnesium (Mg2+), and calcium (Ca2+) were significantly decreased. On the other side, the levels of Base excess blood, Base excess extracellular fluid, partial pressure of carbon dioxide, lactate, Ca2+/Mg2+, potassium, and chloride were significantly increased compared to those found pre toxemia induction. However, sodium level showed no significant change. In conclusion, Acute LPS-toxemia model disturbs acid-base balance, blood gases, and ions. These parameters can be used to monitor human and animal toxemic inflammatory response induced by bacterial LPS conditions to assist in the management of the diagnosed cases.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rozpoznanie eksploatacyjne złoża zmierza do takiej oceny jego parametrów, aby możliwe było prowadzenie bezpiecznej i opłacalnej produkcji. Poszczególne, istotne z punktu widzenia gospodarki złożem parametry, szacowane są na podstawie prowadzonych przez geologiczne służby kopalniane obserwacji. Te z kolei wiążą się zazwyczaj z poborem prób, wykonaniem odwiertów, analizami laboratoryjnymi itp. W artykule zaproponowano możliwości wykorzystania opisu rozmytego do oceny parametrów złoża. W charakterystyce rozmytej w miejsce konkretnej wielkości numerycznej pojawiło się nieprecyzyjne opisowe określenie. To podejście wykorzystane zostało do deskrypcji cech złoża (zawartości metali, miąższości, zasobności) poprzez przypisanie im konkretnych funkcji charakterystycznych, których rozkłady oparto na podstawowych wielkościach statystycznych. Funkcje charakterystyczne mogą być wykorzystane dla przygotowania strategii eksploatacji, dla dowolnych konfiguracji wymaganych parametrów złoża, wynikających z potrzeb zarządzania produkcją. Użyto w tym celu wybranych operatorów logicznych zbiorów rozmytych. W kolejnym podejściu do modelowania rozmytego wskazano na sposobność charakterystyki złoża w ujęciu subiektywnym, gdzie ocena parametrów złoża opiera się na zgrubnej, w pewien sposób uznaniowej obserwacji i ocenie. Taka konstrukcja modelu umożliwiała całościową ocenę złoża z punktu widzenia dowolnych parametrów. Poprzez implementację odpowiednich reguł wnioskowania uzyskano adekwatne płaszczyzny sterowania rozmytego, które również mogą być użyteczne w kontekście planowania wydobycia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

It is shown that heat energy transfer from the source to the medium is accompanied by rheological transitions. Physical parameters of the medium change in the rheological transition zone due to heat energy flow transfer at a certain speed. It is shown that use of linear gradient laws during description of heat energy transfer processes leads to great differences between theoretical and experimental results, as well as the paradox of infinite spreading speed of disturbances of temperature fields. For mathematical description of heat energy transfer processes in mediums, it is proposed to use the method of irreversible rheological transitions and zero gradient, thus providing solutions of nonlinear differential equations in analytical form.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

To design breast ultrasound scanning systems or to test new imaging methods, various computer models are used to simulate the acoustic wave field propagation through a breast. The computer models vary in complexity depending on the applied approximations. The objective of this paper is to investigate how the applied approximations affect the resulting wave field. In particular, we investigate the importance of taking three-dimensional (3-D) spatial variations in the compressibility, volume density of mass, and attenuation into account. In addition, we compare four 3-D solution methods: a full-wave method, a Born approximation method, a parabolic approximation method, and a ray-based method. Results show that, for frequencies below 1 MHz, the amplitude of the fields scattering off the compressibility or density contrasts are at least 24 dB higher than the amplitude of the fields scattering off the attenuation contrasts. The results also show that considering only speed of sound as a contrast is a valid approximation. In addition, it is shown that the pressure field modeled with the full-wave method is more accurate than the fields modeled using the other three methods. Finally, the accuracy of the full-wave method is location independent whereas the accuracy of the other methods strongly depends on the point of observation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper proposes a self-excited induction generator model with saturation effect for power generating mode in a remote site. The model is led through the space vector mathematical formalism and allows one to analyze the steady and dynamic states. It is developed for a squirrel cage induction machine. This model provides magnetizing inductance variation able to influence the build-up and the stabilization of voltage generation when the load changes. The final result is a realistic approach model which takes into con- sideration the dependency of the magnetizing inductance versus magnetizing current. This novel model is validated through experimental measurements to demonstrate its validity and practicability.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In order to assess the influence of hydrodynamic effects on the recovery of n-butanol by means of pervaporation, a commercial PERVAP 4060 membrane was investigated. Laboratory pervaporation experiments were carried out providing a comparison of the permeation fluxes and enrichment factors. While the enrichment factors achieved in both modules under the same process conditions were comparable, the permeation fluxes differed from each other. In order to explain the observed differences, hydrodynamic conditions in the membrane module were examined by means of CFD simulation performed with ANSYS Fluent 14.5 software. Two different modules having membrane diameters of 80 mm and 150 mm were analyzed. As a result, different velocity profiles were obtained, which served to estimate the mass transfer coefficients of butanol, ethanol and acetone.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article describes stability issues of main excavations in deep copper mines in Poland, from the perspective of mining work safety. To protect main transportation and ventilation routes, parts of rock are left untaken to form so-called protective pillars. The problem was to determine the size of main excavations protective pillars in deep underground copper mines in which provide stability of main excavations. The results of numerical simulations of the stability of protective pillars under specific geological and mining conditions are presented, covering: underground depth and width of protective pillar, number, size and layout geometry of protected excavations, as well as the impact of parameters of surrounding gob areas. Problem was solved applying numerical simulations based on the finite element method which were performed in a plane state of strain by means of Phase2 v. 8.0 software. The behavior of the rock mass under load was described by an elastic-plastic model. The Mohr-Coulomb criterion was used to assess the stability of the rock mass. The results of numerical modeling have practical applications in the designing of protective pillars primarily in determining their width. These results were used to prepare new guidelines for protective pillars in Polish copper mines in the Legnica-Glogow Copper District.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł na tyle, na ile dostępna jest literatura, empiryczne pomiary oraz dane z modeli mezoskalowych opisuje i porównuje spodziewane warunki wietrzności na terenie Morza Bałtyckiego. Nawiązuje do problematyki związanej z projektowaniem oraz oceną spodziewanej produktywności farm wiatrowych na analizowanym terenie, w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń autora związanych z energetyką wiatrową na lądzie. W kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji opisano stan obecny oraz prespektywy rozwoju energetyki wiatrowej w obrębie Morza Bałtyckiego. W dalszej części dokonano oceny potencjału tego akwenu, przy użyciu modeli mezoskalowych oraz danych empirycznych z masztu Fino 2, zlokalizowanego w odległości ok. 200 km od większości terenów wskazanych w projekcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Polski jako przeznaczonych pod rozwój enegetyki morskiej (Draft plan... 2018). W rozdziele dot. modeli mezoskalowych szczególną uwagę poświęcono modelowi GEOS5.12.4 jako źródle danych The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Application zwanych w skrócie MERRA2 (Administration National Aeronautics and Space Agency 2018), które od lutego 2016 r. zastąpiły dane MERRA (Thogersen i in. 2016) oraz zyskały wysokie zastosowanie w ocenach produktywności przedinwestycyjnych, jak i realizowanych w fazach operacyjnych projektów farm wiatrowych ze względu na dobry poziom korelacji z danymi in situ. Dane z tego modelu uzyskano dla ośmiu lokalizacji, pokrywających się w dużej mierze z lokalizacjami obecnie istniejących morskich farm wiatrowych w obrębie Morza Bałtyckiego. Znaczącą cześć niniejszej publikacji poświęcono opisowi wczesniej wspomnianego masztu Fino 2 oraz analizie danych, rejestrowanych przez czujniki umieszczone na tym maszcie (Federal Maritime and Hydrographic Agency 2018). Analiza została przeprowadzona z użyciem skryptów opracowanych w języku programowania VBA umożliwiającym łatwiejszą pracę z dużymi ilościami danych. Pomiary z masztu Fino 2 wraz z użyciem pomiarów długoterminowych pochodzących z modeli mezoskalowych mogą zdaniem autora posłużyć w pewnym stopniu, do wstępnej oceny przewidywanej produkcji farm planowanych do zlokalizowania w obrębie terenów przeznaczonych pod rozwój energetyki odnawialnej w planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Polski (Draft plan... 2018). W części końcowej artykułu podsumowano informacje dot. przewidywanych warunków wietrznych Morza Bałtyckiego w szczególności na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej Polski. Zwrócono uwagę na różnice pomiedzy energetyką wiatrową morską a lądową oraz zaproponowano dalsze, konieczne zdaniem autora kwestie, które powinny zostać zbadane w celu optymalnego pod kątem technicznym rozwoju energetyki wiatrowej offshore.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Developed within the frame of cognitive linguistics and cognitive science, the present paper argues that the wave-stream model is a more adequate manner of representing verbal grams in Biblical Hebrew than neat models built on discrete, binary and static categories. Taking as examples two Biblical Hebrew verbal grams (WAYYIQTOL and QATAL) and building on the empirical evidence concerning the senses conveyed by these two forms in the book of Genesis, the author demonstrates the following: a) Neat, binary, discrete and static models correspond to “folk” representations of reality; b) A more adequate representation, which preserves the complex nature of language and its components, is provided by the wave-stream model; c) The wave-stream model additionally suggests the psychological reality of the grams or their conceptualizations by speakers. As a result, the wave-stream model has both etic (language centric) and emic (psychological or human centric) dimensions, the latter being derived in a principled manner.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work deals with possibilities of using this specific material. It is focused on cast metal foams with a regular arrangement of internal cells and it refers to already used casting technologies – the production of metal foamswith the aid of sand cores. Metal foamsare used in many industries, such as: automotive, aerospace, construction, power engineering. They have unique propertiesand due to lower weight with sufficient strength and greater contact surface can be used, for example, for the conduction of heat. This article deals with the useof the metal foam as a heat exchanger. The efficiency of the heat exchanger depends on its shape and size and therefore the study is focused first on the optimization of the shape before the proper manufacture.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a new numerical model of solidification processes in hypoeutectic alloys. The model combines stochastic elements, such as e.g. random nucleation sites and orientation of dendritic grains, as well as deterministic methods e.g. to compute velocity of dendritic tips and eutectic grains. The model can be used to determine the temperature and the size of structure constituents (of both, the primary solid phase and eutectics) and the arrangement of individual dendritic and eutectic grains in the consecutive stages of solidification. Two eutectic transformation modes, typical to modified and unmodified hypoeutectic alloys, have been included in the model. To achieve this, cellular automata and Voronoi diagrams have been utilized.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In Part I of this article, two-stage solidification model was presented. In this part we use our model to simulate solidification of the Al 7% Si alloy for two cooling rates and . Simulations have been performed for two eutectic transformation modes, typical for modified and unmodified alloys. Obtained cooling curves are qualitatively consistent with the typical cooling curves for modified and unmodified alloys. Moreover, evolution of cooling-curve characteristics is compared with the analytical model and found to be in close agreement.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A numerical model of binary alloy crystallization, based on the cellular automaton technique, is presented. The model allows to follow the crystallization front movement and to generate the images of evolution of the dendritic structures during the solidification of a binary alloy. The mathematic description of the model takes into account the proceeding thermal, diffusive, and surface phenomena. There are presented the results of numerical simulations concerning the multi-dendritic growth of solid phase along with the accompanying changes in the alloying element concentration field during the solidification of Al + 5% wt. Mg alloy. The model structure of the solidified casting was achieved and compared with the actual structure of a die casting. The dendrite interaction was studied with respect to its influence on the generation and growth of the primary and secondary dendrite arms and on the evolution of solute segregation both in the liquid and in the solid state during the crystallization of the examined alloy. The morphology of a single, free-growing dendritic crystal was also modelled. The performed investigations and analyses allowed to state e.g. that the developed numerical model correctly describes the actual evolution of the dendritic structure under the non-equilibrium conditions and provides for obtaining the qualitatively correct results of simulation of the crystallization process.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji