Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 9
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W artykule przedstawiono operatora sieci dystrybucyjnej jako szczególny podmiot w krajowym systemie elektroenergetycznym. R ola, jaką odgrywa operator sieci dystrybucyjnej, jest bardzo ważnym elementem gospodarki energią w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ogół procesów, za które odpowiedzialny jest operator, ma przełożenie na funkcjonowanie wybranych obszarów geograficznych w kraju. R ealizacja określonych planów, zarówno bieżących, jak i wizje rozwoju w przyszłości, odbywają się zgodnie z oszacowanym popytem, obowiązującymi regulacjami prawnymi, zachowaniem założeń zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska w celu świadczenia najwyższej jakości usługi oraz bezpieczeństwa użytkowników sieci. W kolejnej części artykułu opisano także główne kierunki działań innowacyjnych w sektorze energetycznym, związane z nimi koncepcje oraz obszary inwestycyjne. R ozwój technologiczny w dzisiejszych czasach otwiera przed operatorem sieci dystrybucyjnej możliwość opracowywania oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań takich jak wykorzystanie magazynów energii, które mogą mieć swoje rewolucyjne zastosowanie w niedalekiej przyszłości. Nowe rozwiązania z zakresu technologii i metod zarządzania pracy sieci mają zapewnić minimalizacje awaryjności systemów i nieprzerwany proces dystrybucji dla wszystkich użytkowników sieci. W ostatniej części artykułu określono obszary trendów i kierunki innowacji w obszarze dystrybucji z perspektywy OSD. Wśród których wskazano najważniejsze: rozwój i wdrażanie sieci inteligentnych, modernizację sieci dystrybucyjnych, rozwój nowoczesnych systemów oraz narzędzi IT wspierających proces sterowania siecią i podejmowania decyzji, rozwój nowych technologii, takich jak magazynowanie energii i elektromobilność czy też lukę pokoleniową i kompetencyjną. Uwzględniają one dynamiczne zmiany otoczenia gospodarczego i prawno-regulacyjnego dotyczące sektora energetycznego i mają także istotny wpływ na działanie OSD na rzecz ewolucji świadomości społecznej, ukierunkowanej na rozwój alternatywnych źródeł energii. Całość została zakończona zwięzłym podsumowaniem.
Go to article

Abstract

This article discusses an integrated concept of sustainable building and of Building Information Modelling (BIM) by means of implementation of the Green BIM management method. Apart from presenting this innovative project management method with particular attention paid to solutions applied by Scandinavian enterprises, the article aims at analysing institutional conditions regarding application of the Green BIM within Polish construction companies. Arguments presented in the article are based on results of a scientific review and industry specific publications. Moreover, the article discusses case studies of projects completed with the implementation of the Green BlM method.
Go to article

Abstract

Pollution, climate change and energy security are significant problems. Climate-disrupting fossil fuels are being replaced by clean and non-depletable sources of energy. It requires major changes to energy infrastructures and strong support for promotion of the use of energy from renewable sources. Renewable energy is emerging as a driver of inclusive economic growth and reinforcing energy security. Public entities have to promote renewable energy development by implementing cost-effective national support schemes. By acting at national-level, several barriers to public and private investments could be tackled, addressing the lack of coordination between various authorising bodies at national level and stimulatng the administrative capacity to implement energy projects. It should be effective in promoting transparency for investors and others economic operators. In Poland there is a lack of regulatory policies creating incentives for decentralised energy. Market-based support schemes are still needed for small-scale self-consumption system. Currently operating solutions have been shown in the contrast of the ones applied abroad. The development of clean energy technologies depends on many factors. The author identified few most important ones, mainly financial, regulatory issues, social, environmental and characterized them in this work. The article presents the recommendations of regulatory framework and some proposals for energy cluster based policy’s tools, the introduction of which would significantly facilitate the wider renewable energy uses in Poland.
Go to article

Abstract

The model concept, as presented in this paper, is an original solution created by the author, and can be used as a proposal to build an innovative mechanism to increase the effectiveness of programming and implementation of the development policy, and improve the quality of functioning of a building research institute. The development management system included in this model is a set of actions targeting at the effective use of human and tangible resources, undertaken in a coordinated manner and leading to the achievement of previously established objectives. The market activity of building research institutes is directly or indirectly involved in construction projects, which translates into market mechanisms, such as innovation and competitiveness. In addition, it indicates the participation of a building research institute in the engineering of construction projects as a key to entrepreneurship and implementations.
Go to article

Abstract

Use of technology in different didactic approaches and methods. Diachronic review. – The present paper aims to present how different methods and approaches of teaching and learning foreign languages make use of new technologies. Every method is innovative and somehow also revolutionary. It’s quite easy to define and recognize which technologies are applied in modern methods. But when it comes to traditional methods it is not so evident. However according to research findings an appropriate application of new technologies can influence the effectiveness of the learning process.
Go to article

Abstract

W polskich elektrowniach pracuje ponad 50 bloków klasy 200 MW, głównie ponad czterdziestoletnich, których eksploatacja staje się coraz bardziej kosztowna z powodów funkcjonalnych i środowiskowych. Jednostki te albo przeszły już kosztowną modernizację, dostosowującą je do wymagań obowiązującej od 2016 r. dyrektywy IED (o emisjach przemysłowych), albo uzyskały w tym zakresie derogacje. Jednak najpóźniej od 2021 r. będą musiały spełniać one jeszcze bardziej restrykcyjne normy, tzw. konkluzje BAT dotyczące emisji zanieczyszczeń. Wymagają więc kolejnej modernizacji. Problematyczna jest także znaczna ilość dwutlenku węgla, który emitują. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dostrzegając ten problem, podjęło decyzję o wdrożeniu programu „Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe z uwzględnieniem trybu zamówienia przedkomercyjnego”. NCBR, przy czynnym zaangażowaniu uczestników sektora, planuje pozyskać niskonakładową metodę modernizacji bloków energetycznych. Ma ona nie tylko przedłużyć ich żywotność, ale także umożliwić eksploatację przy częstszych zmianach obciążenia, wymuszonych coraz większym udziałem OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Program ma na celu także wdrożenie w wymiarze krajowym rozwiązań zaczerpniętych z modelowego trybu finansowania badań amerykańskiej agencji DARPA. Planowane jest również przetestowanie nowatorskiego trybu zamówień przedkomercyjnych w dziedzinie nowych technologii. Artykuł wyjaśnia przede wszystkim, na czym polega nowe podejście NCBR do finansowania badań rozwojowych w dziedzinie elektroenergetyki (idea „państwo jako inteligentny zamawiający”). Analiza przedstawionego modelu programu odpowiada także na pytanie, czy pozyskanie innowacyjnej metody modernizacji bloków energetycznych ma szansę przyczynić się w znacznym stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
Go to article

Abstract

On May 17, 2018, the National Center for Research and Development announced the initiation of a new procedure within the Hydrogen Storage Program. The objective was to develop a Hydrogen Storage System for use with fuel cells and its demonstration in a Mobile Facility. This is to create an alternative to the use of fossil fuels and create a field for competition in creating solutions in the field of access to “clean” energy. The National Center for Research and Development is responsible for the development of assumptions, regulations and implementation. The analysis presents the main assumptions of the program is correlated to the current legal situation related to the financing of Research and Development. An in-depth study concerns the ways of using innovative partnership and its placement in the system of European Union legal acts. The idea of the pre-commercial procurement procedure (Pre-Commercial Procurement), which was developed to support the implementation of prototypes of solutions – resulting from research and development – with a high potential for possible commercialization, was described in details. This procedure is characterized by ensuring the financing of a product or service at an early stage of development. Although this creates the risk of failure of the project, it stimulates technological development.
Go to article

Abstract

The establishment of the Research Network Lukasiewicz (RNL) is aimed at strengthening the research potential and knowledge transfer from research institutes to enterprises. The article presents the results of the research potential analysis of 38 research institutes that are to form the RNL, based on data on scientific publications in 2013–2016. The number of publications of RNL institutes was similar to the number of publications of TNO and VTT institutes but smaller than that of Fraunhofer institutes. The publications of RNL institutes had lower values of indicators of international collaboration and collaboration with business as well as lower values of citation indices. Co-authors of RNL publications were mainly affiliated with national scientific units, whereas co-authorship with Fraunhofer, TNO and VTT institutes was marginal. The article also outlines the limitations and challenges of the adopted research method and future research orientations in this area.
Go to article

Abstract

W artykule analizuję strategię reformy nauki i szkolnictwa wyższego, ministra Jarosława Gowina oraz trzy koncepcje założeń do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, wyłonione w konkursie. Staram się, podobnie jak Obywatele Nauki, rozważyć zalety proponowanych rozwiązań, a także duże zagrożenia jakie się z nimi wiążą. Swoje uwagi opieram między innymi na badaniach skutków amerykańskiej reformy szkolnictwa wyższego.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more