Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 18
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Badania popiołów pod względem składu petrograficznego, chemicznego i właściwości fizycznych prowadzone są na szeroką skalę i prezentowane w licznych opracowaniach naukowych. Popioły te są pozyskiwane z filtrów i elektrofiltrów zamontowanych w dużych instalacjach przemysłowych. Masowe badanie popiołów pozyskanych bezpośrednio z palenisk rusztowych lub nadmuchowych, zamontowanych w kotłach o niskiej mocy, praktycznie rozpoczęło się dopiero w wyniku walki ze smogiem powstającym wraz z niską emisją. Przy czym pobieranie materiału do badań z palenisk domowych zazwyczaj wiąże się z badaniem ich pod kątem ewentualnego spalania odpadów w kotłach o niskiej mocy. Jest to celowe działanie w przypadku kotłów starego typu, które mogły być zasilane praktycznie dowolnym paliwem. Obecnie na rynku są oferowane piece nowego typu na paliwa dedykowane, w których istnieje możliwość spalania paliw wyłącznie do tych kotłów dostosowanych. Ma to na celu spalanie tylko paliw odnawialnych (z biomasy) lub paliw kopalnych mniej uciążliwych dla środowiska, w założeniu o wysokich parametrach jakościowych, np. ekogroszek, brykiety z węgla brunatnego i torfu. Autorzy opracowania skupili się na przebadaniu popiołu pozyskanego z kotłów przeznaczonych do spalania pelletów drzewnych poprzez wykonanie analizy mikroskopowej pozostałości po spalonej biomasie. Tego typu badanie popiołów dostarcza kompleksowej informacji na temat efektywności procesu spalania, zawartości zanieczyszczeń pozostałych w popiele oraz przydatności popiołu do innych zastosowań. Cały proces od momentu pobrania materiału do badań poprzez wykonanie preparatu i przeprowadzenie analizy trwa do 12 godzin, co zapewnia szybką decyzję o regulacji pieca lub zmianie paliwa. Identyfikacja składników popiołu została opracowana na bazie wyników prac przeprowadzonych przez Grupę roboczą do spraw popiołów lotnych (Komisja III) Międzynarodowego Komitetu ds. Węgla i Petrologii Organicznej – ICCP. Wykazana klasyfikacja została uzupełniona o nowe kluczowe elementy występujące w popiołach powstałych w wyniku spalania pelletów drzewnych w kotłowniach przydomowych. Pozwoliło to na określenie procentowej zawartości charakterystycznych składników występujących w badanym materiale, które stają się swoistym reperem do opiniowania o jakości i sprawności kotła oraz spalanego pelletu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zmiany, które dokonują się na krajowym rynku paliw stałych, w szczególności prognozy dotyczące wzrostu cen, a także rosnące wymagania związane z przestrzeganiem obowiązujących norm ochrony środowiska, powodują wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza biomasą, wiatrem i promieniowaniem słonecznym. Źródła te umożliwiają osiągnięcie redukcji emisji CO2, a tym samym uniknięcie kosztów środowiskowych po 2020 roku. Dlatego też istotne znaczenie w tym zakresie będzie miał rozwój energetyki rozproszonej, która wyposażona w kotły biomasowe, kotły gazowe i wysokosprawne CHP, umożliwi spełnienie obowiązujących norm w zakresie efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Trzeba podkreślić, że podejmowane działania związane z ograniczeniem emisji (ustawa antysmogowa) będą przyczyniać się do zmniejszenia zużycia węgla w sektorze drobnych odbiorców (gospodarstwa domowe, rolnictwo oraz pozostali odbiorcy) na korzyść biomasy bądź innych źródeł odnawialnych. W artykule dokonano przeglądu wybranych technologii biomasowych: - kotły opalane biomasą rozdrobnioną (fluidalne, pyłowe oraz rusztowe), - kotły do spalania słomy, - układy kogeneracyjne zasilane biomasą, - toryfikacja i karbonizacja biomasy. W wymienionych technologiach biomasowych pokłada się nadzieję na ich dynamiczny rozwój i praktyczne zastosowanie w najbliższych latach, a tym samym na poprawę trudnej sytuacji w sektorze energetyki rozproszonej w zakresie mocy do 50 MW.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of this study was to compare and analyze the gasification process of beech wood. The experimental investigation was conducted inside a gasifier, which can be operated in downdraft and updraft gasification system. The most important operating parameter studied in this paper was the influence of the amount of supply air on the temperature distribution, biomass consumption and syngas calorific value. The results show that the amount of air significantly influences the temperature in the combustion zone for the downdraft gasification process, where temperature differences reached more than 150 ◦C.The increased amount of air supplied to the gasifier caused an increase in fuel consumption for both experimental setups. Experimental results regarding equivalence ratio show that for value below 0.2, the updraft gasification is characterized by a higher calorific value of producer gas, while for about 0.22 a similar calorific value (6.5 MJ/Nm3) for both gasification configurations was obtained. Above this value, an increase in equivalence ratio causes a decrease in the calorific value of gas for downdraft and updraft gasifiers.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe biomasa zrębki pellety ceny

Abstrakt

Biomasa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej. Drewno od wieków służyło człowiekowi do ogrzewania swoich domostw, a w dzisiejszych czasach jest istotne podczas wytwarzania energii elektrycznej. W artykule omówiono zagadnienia prawne związane z biomasą, przedstawiono klasyfikację biomasy do celów energetycznych, parametry jakościowe wybranych paliw ekologicznych, wymagania jakościowe dotyczące biomasy, a także handel biomasą w świecie. W artykule porównano wymagania jakościowe stawiane biomasie kupowanej przez poszczególne spółki z sektora elektroenergetycznego (głównie wymiary, wartość opałową, zawartość wilgoci, zawartość popiołu, siarki i chloru). Wykonano także analizę ceny pelletów drzewnych na rynkach międzynarodowych, reprezentowanych przez giełdy: RBCN, EEX oraz BALTPOOL. Z analizy rynku wyraźnie wynika, że międzynarodowy rynek pelletu przemysłowego zdominowany jest przez handel międzykontynentalny, dotyczy to głównie wymiany pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, jako producentem, i Europą, jako konsumentem. Najwięcej biomasy importuje Wielka Brytania, przede wszystkim dla swojej elektrowni biomasowej Drax, a biomasa ta pochodzi z USA i Kanady. Oprócz Wielkiej Brytanii znaczącymi importerami pelletu drzewnego są Holandia, Belgia i Dania. Sądząc po zainteresowaniu polskich firm energetycznych zakupem biomasy, również w Polsce należy spodziewać się rozwoju rynku biomasowego.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Polska stoi przed koniecznością stworzenia długofalowej polityki energetycznej na kolejne dziesiątki lat. Potrzebna jest strategia równoważenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, efektywności procesów gospodarczych i zapewnienia odpowiedniego standardu ochrony środowiska. Proces konwersji paliw kopalnych do pożądanych nośników energii skutkuje emisją do środowiska różnych substancji gazowych, a w efekcie ich kumulacją w atmosferze w postaci gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za bilans radiacyjny Ziemi – efekt cieplarniany. Zachwianie równowagi między poziomem emisji tych gazów a zdolnościami do ich konwersji w atmosferze stanowi istotną przyczynę zmian klimatycznych. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju są narzędziem monitoringu, umożliwiającym stworzenie statystycznego obrazu kraju z punktu widzenia implementacji nowego paradygmatu rozwoju. Najważniejszą cechą wskaźnika jest porównywalność jego wartości, umożliwiająca określenie pozycji danego obiektu/kraju na tle innych obiektów/krajów. W artykule poddano analizie 8 wskaźników zrównoważonego rozwoju w aspekcie wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Przeanalizowano trzy wskaźniki ładu społecznego, dwa – ładu gospodarczego i trzy – ładu środowiskowego. Wykazano, że energetyczne wykorzystanie biomasy może znacząco zredukować emisję gazów cieplarnianych na kilku etapach: emisja może zostać wyeliminowana z procesu biologicznego przetwarzania biomasy, jej składowania, a także ograniczona na etapie transportu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Stosowanie biomasy w energetyce jest działaniem w ramach zastępowania paliw kopalnych pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Jednak jej stosowanie jako paliwa stałego ze względu na różnorodność stosowanej biomasy powoduje powstawanie odpadów o bardzo zróżnicowanym i niestabilnym składzie chemicznym. Odpady ze spalania biomasy są surowcem o bardzo zróżnicowanym składzie nawet w przypadku spalania biomasy jednego rodzaju. Zawartość poszczególnych pierwiastków w popiołach lotnych ze spalania biomasy waha się od zera do kilkudziesięciu procent. To zróżnicowanie powoduje, że trudno znaleźć dla nich metody odzysku. Najczęściej rozpatrywane kierunki stosowania popiołów ze spalania biomasy to produkcja materiałów budowlanych i rolnictwo. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwiastkowych składów chemicznych z podziałem na najczęściej stosowane paliwa z biomasy. Zaprezentowane zostały wyniki dotyczące pierwiastkowych składów chemicznych popiołów lotnych ze spalania biomasy leśnej i rolniczej w kotłach fluidalnych w energetyce zawodowej. Popioły te charakteryzują się wysoką zawartością: wapnia (12,3–19,4%), krzemu (1,2–8,3%), potasu (0,05–1,46%), chloru (1,1–6,1%), żelaza (0,8–6,5%). Nie stwierdzono w nich obecności sodu. Tylko w jednym z 5 popiołów stwierdzono obecność glinu. We wszystkich badanych popiołach stwierdzono obecność: manganu, chromu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku, siarki, bizmutu, cyrkonu, tytanu. Analiza pierwiastkowych składów chemicznych może pozwolić na wstępne określenie kierunku odzysku dla danego popiołu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W Polsce procesy spalania paliw stałych są głównym źródłem emisji rtęci do środowiska. Rtęć emitowana jest zarówno przez elektrownie zawodowe, jak i instalacje przemysłowe spalające węgiel kamienny i brunatny, ale także przez gospodarstwa domowe. Przy rocznej emisji na poziomie 10 Mg gospodarstwa domowe odpowiadają za 0,6 Mg tej emisji. W pracy przeprowadzono badania nad uwalnianiem rtęci z węgla i biomasy drzewnej w domowym kotle grzewczym. Wyznaczono stopień uwalniania rtęci, który wyniósł od 98,3 do 99,1% dla węgla i od 99,5 do 99,9% dla biomasy drzewnej. Ilość emitowanej do środowiska rtęci zależy zatem od ilości rtęci zawartej w paliwie. W świetle zaprezentowanych wyników zawartość rtęci w stanie suchym w węglu jest sześciokrotnie wyższa niż w biomasie. Po uwzględnieniu kaloryczności paliw różnica pomiędzy zawartością rtęci w badanym węglu i biomasie zmniejszyła się, ale wciąż była czterokrotnie wyższa. Tak wyrażona zawartość rtęci dla badanych paliw wynosiła odpowiednio od 0,7 do 1,7 μg/MJ dla węgla i od 0,1 do 0,5 μg /MJ dla biomasy. Podstawową możliwością obniżenia emisji rtęci przez gospodarstwa domowe jest stosowanie paliw o możliwie niskiej zawartością rtęci. Zmniejszenie emisji rtęci jest również możliwe poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia paliw. Przyczynia się do tego stosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych oraz termomodernizacja budynków. Istnieje również możliwość częściowego ograniczenia emisji rtęci poprzez stosowanie urządzeń do odpylania spalin.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Due to the significant role of macrophytes in the functioning of lake ecosystems studies have been undertaken to examine whether mutual dependence is present within emergent, floating-leaved, and submerged aquatic macrophytes. The study included 5 small lakes from Polesie Lubelskie region. The research included: qualitative analysis of macrophytes (area occupied by macrophytes, composition, range of individual plant groups of occurrence), quantitative analysis of macrophytes (biomass of macrophytes inhabiting the lake), analysis of distribution as well as characteristics diversity of shoreline and surrounding land use. Because of differences in the environmental conditions, mostly light availability, usage of buffer zone, among the three macrophyte groups, changes in biomass were analyzed in this work suggests that complementarity not competition drive the community. This phenomenon seems to occur only in macrophyte lakes where all three groups are present and the surrounding buffer zones remain natural. In lakes where one of the three groups of macrophytes were missing, it is likely that the ecological roles are fulfilled by other plant groups, such as phytoplankton. The studied lakes represent both phytoplanton and macrophyte type of lakes.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Results of the study examining carbon monoxide and nitric oxide concentrations while burning different types of agricultural biomass: coffee husk pellets alone or in combination with wheat straw pellets and cherry stones, sewage sludge pellets, corn stover briquettes and a mixture of rye straw briquettes and miscanthus briquettes were presented. The combustion was performed in a 50 kW boiler type Biowarmer with a cast-iron moving step grate. The temperature in the combustion chamber did not exceed 800 ◦C. For all biomass types, only brittle slag was generated in the furnace, which was easily broken by a reciprocating movement of the grate. Carbon monoxide concentration in the flue gas except for the case of sewage sludge pellet firing did not exceed the permitted value of 3000 mg/m3 and nitric oxide concentration 515 mg/m3, both presented for 10% O2 concentration in the flue gas based in dry gas. Hydrocarbon concentrations for all test runs were close to zero.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Pellety drzewne są klasyfikowane jako biomasa stała. Stanowią jedno z najpopularniejszych w Europie paliw stosowanych do ekologicznego ogrzewania, szczególnie w sektorze małego ciepłownictwa, spalane są w domowych kotłach małej mocy. Popularność pelletu oraz automatycznych urządzeń grzewczych umożliwiających spalanie tego paliwa wzrosła ze względu na rosnący problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (smogu) oraz w związku z licznymi powstającymi programami ograniczenia niskiej emisji (PONE). Pellet drzewny powstaje w wyniku kompresji materiału pochodzącego z drzew iglastych (w główniej mierze) oraz liściastych i zaliczany jest do odnawialnych źródeł energii. Celem prezentowanych badań było porównanie jakości pelletów drzewnych pochodzących od różnych producentów, wykorzystywanych w domowych kotłowniach na paliwa stałe na podstawie jakościowej i ilościowej identyfikacji zanieczyszczeń obecnych w badanym paliwie uzyskanym z rynku krajowego. Innowacją w prezentowanej pracy jest zastosowanie analizy petrograficznej dla paliwa w postaci pelletu, która dotychczas stosowana była jedynie w odniesieniu do paliw kopalnych. Analizę mikroskopową przeprowadzono zarówno dla pelletów certyfikowanych (EN Plus/DIN Plus), jak i niecertyfikowanych dostępnych na rynku. Niestety, analiza wykazała obecność niebezpiecznych kontaminacji w obu typach pelletu. Niedopuszczalne wtrącenia organiczne w analizowanych próbkach to: węgle kopalne i ich pochodne oraz materiały polimerowe pochodzenia naturalnego. Niedozwolone inkluzje nieorganiczne wyznaczone w analizowanych próbkach to: rdza, kawałki metalu, tworzywa sztuczne i materiały polimerowe pochodzenia nieorganicznego.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Wdrażanie rozwiązań w zakresie skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w systemach mikroskalowych stanowi jeden ze sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców końcowych. Na rynku dominują rozwiązania średniej i dużej skali zasilane paliwami kopalnymi, dlatego też istotne jest opracowanie systemów dedykowanych do zastosowania w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolnych, szkołach itp. Niniejsza praca przedstawia koncepcję rozwinięcia funkcjonalności typowego kominka opalanego drewnem o wytwarzanie energii elektrycznej. Energia elektryczna wytwarzana w generatorach termoelektrycznych (badane były zarówno jednostki dostępne na rynku, jak i jednostka własnej konstrukcji) może zapewnić pokrycie potrzeb własnych systemu mikrokogeneracyjnego (zasilanie sterownika, siłownika przepustnicy powietrznej, wentylatora, pompy itp.). Z kolei naddatek energii może zostać zmagazynowany w akumulatorach, a następnie wykorzystany do zasilania innych urządzeń (oświetlenie, drobne urządzenia RTV i AGD itp.). Należy przy tym zwrócić uwagę, że dostępne na rynku generatory termoelektryczne nie są zwykle zaprojektowane do współpracy z domowymi urządzeniami grzewczymi – występuje problem m.in. z zapewnieniem wystarczająco dużego strumienia ciepła przekazywanego do strony gorącej generatora, jak również z jego efektywnym chłodzeniem. Dla zapewnienia wysokiej efektywności systemu mikrokogeneracyjnego konieczne jest więc opracowanie dedykowanej konstrukcji zarówno generatora, jak i źródła ciepła.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Osier (salix viminalis) is a promising energy crop for the growing bioenergy purposes in Ukraine. It is unpretentious to the conditions of growth, marked with simplicity of cultivation technology, well-withdrawn for fertilization. Sewage sludge, due to its chemical composition and high content of organic matter, can be successfully used to fertilize the willow. The calculations of bioenergetic and economic efficiency showed that application of sewage sludge and compost with sawdust and straw in a ratio of 3: 1 at osier is marked with a high effect. In the studies performed in conditions of Ukraine’s Precarpathians on sod-podzolic soils we found that the highest biomass output and, therefore, gross energy per unit of area in agrocenoses of osier provided the application of fresh sewage sludge at a rate of 80 t / ha. In this option the dry biomass output made 39.4 t / ha, gross energy with the yield - 1,580 GJ / ha, the costs of energy generation - 6.2 UAH / GJ, the costs of gross output - 17.8 thousand UAH / ha, the rate of energy efficiency - 1.69. However, the highest rates of economic and bioenergetic efficiency after the fourth year of the willow vegetation we observed when the sewage sludge compost with straw of grain crops at a doze 40 and 60 t / ha was applied. In these variants the lowest cost of the biomass production was obtained (at the level 109 - 111 UAH / ton), the cost of the received energy from the biomass (5.6 - 5.7 UAH / GJ), the highest profitability value (97 - 101%) and the best performing of energy efficiency coefficient - 1.85 - 1.89.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of study was to evaluate the richness and distribution of the aquatic macrophytes in ponds. . Studies were carried out in July 2013 and July 2014 on the six largest and oldest ponds (functioning since the First World War) in the Łęczna-Włodawa Lake District – Sosnowica ponds. Studies have shown that despite the fishing use of ponds, they can provide valuable habitat for aquatic plants biodiversity. Distribution of plants in the ponds was typical mosaic. Phytolittoral often developed from one bank to another. Macrophyte beds occupied a significantly large percentage of the studied pond areas. Emergent macrophytes were dominant group of macrophytes in investigated ponds.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the study was to evaluate the effect of pre-sowing seed stimulation of Thuringian Mallow (Lavatera thuringiaca L.) with He-Ne laser light of different exposure times on the crop yield as well as on energetic parameters such as calorific value and combustion heat. Seeds were subjected to laser light with an exposition time of 0, 1, 5, 10, 15 and 30 minutes. Measurements were carried out independently on mature plants from the first and second vegetation year. The results varied between the samples, which indicated possible impact of laser radiation on the resultant weight and calorific value of various experimental combinations. For plants from the second vegetation year the statistical differences in calorific value, combustion heat and crop mass were found between samples characterized by different exposition times: between sample irradiated for 30 min (L30) and 1 min (L1) as well as between sample L30 and sample irradiated for 5 minutes (L5). For plants after the first vegetation year the statistically significant differences in calorific value and combustion heat were found for sample with exposition time of 15 minutes (L15) and control sample, for sample L15 and sample L5 as well as between samples L15 and L30. For all the samples from the second vegetation year the increase in combustion heat and calorific values were detected as compared to control. Thus, after the application of certain parameters of laser radiation to the processing of seeds, the plant can be more useful for energetic purposes through more efficient crop.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji