Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ
  • Język

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 102
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe culture and technology

Abstrakt

Dr. Naomi Mandel from Israel, one of this year’s fellows of the Polish Institute of Advanced Studies (PIASt), studies how culture informs technology and, vice-versa, how technology informs culture.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Replacing silicon with diamond may significantly reduce energy losses in electronic devices, according to Dr. Michał Pomorski from the CEA-LIST Diamond Sensors Laboratory in France.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Prof. Hanna Bogucka, head of the Department of Wireless Communications at the Poznań University of Technology, discusses unnecessary inhibitions, the usefulness of microphones, and the links between people and technology.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niniejsza publikacja przedstawia ocenę efektywności ekonomicznej hipotetycznej instalacji zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji gazu procesowego wykorzystywanego w dalszej kolejności do produkcji energii bądź produktów chemicznych. W pierwszej części pracy przedstawiono przykładowy układ technologiczny energochemicznego przetwarzania mułu węglowego i odpadów komunalnych, bazujący na procesie zgazowania z wykorzystaniem reaktora fluidalnego. Hipotetyczna instalacja składa się z dwóch głównych bloków: przygotowania paliwa oraz zgazowania. W bloku przygotowania paliwa realizowane są operacje przyjęcia surowców, ich magazynowania (składowania), a następnie podjęcia, mielenia, mieszania, suszenia oraz transportu paliwa do bloku zgazowania. W bloku zgazowania realizowane są operacje zgazowania paliwa, produkcji tlenu, chłodzenia i oczyszczania surowego gazu procesowego oraz obróbki popiołu. W dalszej części szczegółowo opisano kluczowe założenia dotyczące prowadzonego procesu zgazowania, a także oszacowano nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne związane z prowadzeniem procesu. W konsekwencji bazując na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wyznaczono jednostkowy koszt wytworzenia energii zawartej w gazie syntezowym (cost of energy, COE) oraz dokonano interpretacji wyników. Celem uzyskania akceptowalnej efektywności procesu zgazowania paliw odpadowych do produkcji alternatywnego paliwa, gazu procesowego, konieczne jest uzupełnienie mieszanki miał-muł domieszką RDF. W takim przypadku jednostkowy koszt paliwa mierzony wskaźnikiem zł/GJ jest niższy niż w przypadku węgla kamiennego a porównywalny z węglem brunatnym. Wykorzystanie mułów węglowych do produkcji gazu procesowego w sposób efektywny ekonomicznie jest możliwe jedynie w przypadku zmian w systemie regulacji prawnych umożliwiających pobieranie opłat za utylizacje odpadów przemysłowych – mułów węglowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym i bardziej konkurencyjnym rozwoju sektora energii. Wśród odnawialnych źródeł energii największy wzrost można zaobserwować w przypadku wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej. Należy zauważyć, że OZE są coraz ważniejszym elementem systemów elektroenergetycznych i że ich udział w produkcji energii będzie nadal wzrastał. Z drugiej strony rozwój niestabilnych źródeł wytwarzania (elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki) stanowi poważne wyzwanie dla systemów energetycznych, ponieważ operatorzy niekonwencjonalnych elektrowni nie są w stanie dostarczyć informacji o prognozowanym poziomie produkcji, a zapotrzebowanie na energię elektryczną jest często niższe od ilości energii wytworzonej w danym okresie. Dlatego wraz z rozwojem OZE tracona jest znaczna część wytworzonej energii. Rozwiązaniem jest magazynowanie energii, co pozwoliłoby na usprawnienie zarządzania systemami energetycznymi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej wodoru (Power to Gas) w celu poprawy funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w Polsce. W związku z oczekiwanym wzrostem mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych należy się spodziewać, że w systemie będzie coraz więcej okresów, w których wytwarzana będzie nadwyżka energii. Aby uniknąć marnowania dużych ilości energii, konieczne jest wprowadzenie systemów magazynowania energii. Analiza rozwoju elektrowni wiatrowych pokazuje, że koncepcja Power to Gas może być rozwijana w Polsce, o czym świadczy szacowana moc zainstalowana i potencjalna ilość energii do wygenerowania. W związku z nadwyżką energii elektrycznej będzie dostępna do magazynowania w postaci energii chemicznej wodoru, która z kolei może być wykorzystana do zasilania sieci dystrybucyjnych gazu, wytwarzania energii elektrycznej w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną lub do tankowania pojazdów.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Kopalnia nie może funkcjonować bez systemów monitoringu środowiska oraz podstawowych maszyn i urządzeń górniczych. Eksploatacja urobku w kopalni zależna jest w dużym stopniu od prawidłowo funkcjonujących maszyn i urządzeń górniczych oraz akceptowalnych technicznych warunków środowiskowych występujących w wyrobiskach podziemnych. Systemy monitoringu w kopalni podziemnej to przede wszystkim systemy telemetryczne i gazometryczne. W pierwszej części artykułu przedstawiono typowe struktury systemów gazometrycznych eksploatowanych w polskich kopalniach podziemnych. Obowiązujące przepisy zaliczają te systemy do tzw. systemów bezpieczeństwa zakładu górniczego. Przedstawiono ilościowe zestawienie rodzajów central i ilości linii teletransmisyjnych eksploatowanych w tych systemach. Systemy monitoringu maszyn i urządzeń górniczych są istotnym elementem sprawnego zarządzania kopalnią, gdyż wpływają na bezpieczeństwo pracy i zwiększają czas efektywnego wykorzystania sprzętu. W drugiej części artykułu zestawiono wybrane systemy monitoringu maszyn i urządzeń górniczych, stosowane obecnie w dyspozytorniach zakładowych. Zwrócono uwagę na te systemy monitoringu, które stanowią tylko oprogramowanie narzędziowe, jak również i te, w których dodatkowo wykorzystuje się dedykowane dla tych systemów rozwiązania teleinformatyczne, sprzętowe czy narzędzia pomiarowe. W układzie tabelarycznym zestawiono rodzaje systemów monitoringu, jak i preferowane dla nich układy technologiczne stosowane kopalniach podziemnych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule zostały ukazane założenia i powody wykorzystywania technologii cyfrowych oraz znaczenie ich użytkowania w nauczaniu i zarządzaniu. Treści opracowania nawiązują również do technologii cyfrowych i kompetencji informatycznych jako kluczowej części modelu kompetencji kadry nauczycielskiej w edukacji. W artykule została zwrócona uwaga na fakt, iż istniejące modele kompetencji wymagają bliższej analizy, rozłożenia na czynniki pierwsze, oraz obrazowego sformułowania poprzez rozszerzenia kompetencji cyfrowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In order to improve the efficiency and ensure the security of power supply used in a mine, this paper mainly studies the quasi-resonant flyback secondary power supply and analyzes its operational principles based on the requirements of soft-switching technology. In accordance with the maximum energy of a short-circuit and the request of maximum output voltage ripple, this paper calculates the spectrum value of the output filter capacitor and provides its design and procedures to determine the parameters of the main circuit of power supply. The correctness and availability of this theory are eventually validated by experiments.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji odgrywają głównie role mediów komunikacyjnych, zwłaszcza w zakresie tak zwanego przekazywania wiedzy. Znacznie rzadziej są wykorzystywane jako obiekty uczniowskich działań: czy to projektowania czy też wykonywania, jak np. w zakresie robotyki/mechatroniki. Jeszcze rzadziej zdarza się, że ICT jest wykorzystywana do intencjonalnego kształtowania tożsamości uczniów, budowania ich postaw moralnych czy do inspirowania ich postaw wobec świata i siebie samych. W historii edukacyjnych zastosowań technologii byli obecni uczeni i wychowawcy, którzy mieli znaczące plany zastosowania technologii przede wszystkim jako środka uczenia się oraz humanistycznego/humanitarnego rozwoju uczniów. Przykłady takich ujęć są w tym tekście przypominane. Dodać trzeba, że są te przykłady obecnie i dzisiaj, ale jednak znajdują się na obrzeżach szkolnej edukacji formalnej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Industry 4.0 and the associated idea of society 4.0 pose specific challenges for the concept of sustainable development. These challenges relate, inter alia, to responsibility, in which the changes to date have overall entailed: • a transition from ex post responsibility to ex ante responsibility (H. Jonas); • a transition from individual responsibility to corporate social responsibility. In the context of society 4.0 there is a need for shared responsibility. The problem of justice and therefore the implementation of sustainable development not only becomes an open problem, but also requires constant updating and specifi c optimisation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of this paper is to discuss energy certification systems and multi-criteria certification schemes – both the assessment tools focusing on the level of the single building and on the urban level. The role of certification systems and the emerging technologies as a means of reducing energy consumption and achieving the high energy quality of the built environment is investigated.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Recent works of the authors, concerning the future of urban regions, are synthesised in the paper. Three methodological paths – focused on exploring and creating the future of urban regions – are the backbone of the presented work. Within the fi rst path, creation of regional future by applying the concept of intellectual and strategic challenges is recommended. Second path introduces a new perspective for the future, based upon vehicles. A new philosophy of urban and regional growth emerges here. Third path is a new approach towards creation of regional specialisations in a contemporary notion of technological and creative economy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Największym dobrem człowieka jest jego środowisko. Każdy chce oddychać powietrzem o jak najlepszych walorach niezależnie czy w centrum dużej aglomeracji, czy poza nią. Zanieczyszczone bardzo drobnymi pyłami powietrze niesie ze sobą niekorzystne skutki zdrowotne dla człowieka i jego otoczenia. Istotna część zanieczyszczeń pyłowych powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji powodowanej stosowaniem jako źródeł ciepła nienormowanych pieców i kominków oraz przestarzałych kotłów i instalacji cieplnych (lokalnych kotłowni). PGG SA od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy i wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu powietrza, dbając o jakość produkowanego i dostarczanego węgla opałowego dla sektora komunalno- bytowego. Spółka podjęła szeroko zakrojone działania proekologiczne w kierunku tworzenia nowej, proekologicznej strategii i oferty produktowej. Systematycznie rozwijana jest produkcja ekologicznych sortymentów węgla oraz wprowadzane są do sprzedaży nowe paliwa węglowe. Produkcja węgla handlowego dla obiorców rynku komunalno-bytowego jest jednym z głównych priorytetów Spółki. W tym zakresie dokonano wielu zmian organizacyjnych (m.in. powołano do życia Zakład Produkcji Ekopaliw) i technologicznych mających na celu zapewnienie produkcji węgla opałowego o najwyższej jakości.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Wśród wielu nowoczesnych, wysokosprawnych technologii energetycznych pozwalających na przetwarzanie energii chemicznej węgla w energię elektryczną i ciepło na szczególną uwagę zasługują węglowe ogniwa paliwowe (ang. Direct Carbon Fuel Cells – DCFC). Są to urządzenia, które umożliwiają, jako jedyne spośród wszystkich typów ogniw paliwowych, bezpośrednią konwersję energii chemicznej zawartej w paliwie stałym (węglu) w energię elektryczną. Ponadto charakteryzują się one wysoką sprawnością i niską emisją zanieczyszczeń. W artykule dokonano przeglądu i omówienia dotychczasowych prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych zarówno na świecie, jak i w Polsce, nad technologią węglowych ogniw paliwowych z elektrolitem alkalicznym (wodorotlenkowym).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Thaddeus Bulgarin (1789–1859) – a writer, critic and publishеr. During his activity hеtried to find his place in the history of both Polish and Russian literature and culture. However, neither Poles nor Russian considered him as their national author, despite the fact he was a very popular figure in the first half of the 19th century. Although Bulgarin’s heritage consists of numerous writings in the field of science-fiction literature, his name cannot be аlsо found among its creators. This article analyses the most significant visions of future by Bulgarin, in particular regarding the development of technology and its impact on human beings. Then it could be said that it was not Julius Verne, but Thaddeus Bulgarin, was the first one toprovide readers with travels to the centre of the Earth.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of investigation into the technological possibility of making light-section castings of GX2CrNiMoN25-6-3 cast steel. For making castings with a wall thickness in the thinnest place as small as below 1 mm, the centrifugal casting technology was employed. The technology under consideration enables items with high surface quality to be obtained, while providing a reduced consumption of the charge materials and, as a result, a reduction in the costs of unit casting production.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The results of testing of the selected group of wax mixtures used in the investment casting technology, are presented in the paper. The measurements of the kinetics of the mixtures shrinkage and changes of viscous-plastic properties as a temperature function were performed. The temperature influence on bending strength of wax mixtures was determined.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

There are two methods to produce primary copper: hydrometallurgical and pyrometallurgical. Copper concentrates, from which copper matte is melted, constitute the charge at melting primary copper in the pyrometallurgical process. This process consists of a few stages, of which the basic ones are roasting and smelting. Smelting process may be bath and flash. Slag from copper production, on the end of process contain less 0,8%. It is treat as a waste or used other field, but only in a few friction. The slag amount for waste management or storage equaled 11 741 – 16 011 million tons in 2011. This is a serious ecological problem. The following slags were investigated: slag originated from the primary copper production process in the flash furnace of the Outtokumpuja Company in HM Głogów 2 (Sample S2): the same slag after the copper removal performed according the up to now technology (Sample S1): slag originated from the primary copper production process in the flash furnace of the Outtokumpuja Company in HM Głogów 2, after the copper removal performed according the new technology (Sample S3). In practice, all tested slags satisfy the allowance criteria of storing on the dumping grounds of wastes other than hazardous and neutral.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents an experimental study on influence of input light polarization on the spectral characteristics of a fibre twist sensor based on Tilted Fiber Bragg Grating (TFBG) with simultaneous application of bending to an optical fibre. The application of proposed measurement stand could provide the ability of transforming the bending to a displacement. The twist measurement was performed by tuning of the sensor illuminating light polarization angle. The spectral parameters of selected cladding mode which are sensitive to the rotation of input light polarization angle have been shown. This paper shows the characteristics of transmittivity and wavelength shift for an incident high-order cladding mode measured with different curvatures of fibre. The dependency of selected cladding mode spectral parameters related with the twist measurement on the influence of temporary bending has been shown. The measurements were performed for two positions of sensing structure refractive index perturbations in relation to the bending direction plane. The experimental results show that the direction of TFBG structure bending has a small influence on the stability of spectral parameters characteristic for twist measurement, assuming that the bending direction is fixed while measurement.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work presents experiment results from the area of copper casting technology and chosen examples of alloyed copper. At present, copper casting technology is applied in many branches of industrial manufacturing, especially in the sector of construction, communications, arms and power engineering. Alloyed copper, containing slight additions of different elements and having special physio-chemical properties, is used in a special range of applications. Copper technology and alloyed copper analyses have been presented, these materials being used for cast manufacturing for power engineering. The quality of casts has been assessed, based on their microstructure analysis, chemical content and the cast properties. During the research, special deoxidizing and modifying agents were applied for copper and chosen examples of alloyed copper; also exemplary samples were tested with the help of metallographic analysis, electrical conductivity and gaseous impurities research.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Paper presents the results of evaluation of heat resistance and specific heat capacity of MAR-M-200, MAR-M-247 and Rene 80 nickel superalloys. Heat resistance was evaluated using cyclic method. Every cycle included heating in 1100°C for 23 hours and cooling for 1 hour in air. Microstructure of the scale was observed using electron microscope. Specific heat capacity was measured using DSC calorimeter. It was found that under conditions of cyclically changing temperature alloy MAR-M-247 exhibits highest heat resistance. Formed oxide scale is heterophasic mixture of alloying elements, under which an internal oxidation zone was present. MAR-M-200 alloy has higher specific heat capacity compared to MAR-M-247. For tested alloys in the temperature range from 550°C to 800°C precipitation processes (γ′, γ′′) are probably occurring, resulting in a sudden increase in the observed heat capacity.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a method for wireless measurement of car wheel air pressure and temperature using the Tire Pressure Monitoring System, or TPMS module - one of the latest safety systems introduced by the automotive industry - with readings taken on a specifically designed test bench. The paper describes the structure and operating principle of the test bench key elements and how they work with the sensors, the TPMS module, and reference instruments, as well as the data format and accuracy of data transmission between TPMS and the host computer. The software designed for an embedded system emulating the real on-board computer allows for observing raw sensor readings and the effect of calibration in two points of the characteristics.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Mathematical programming, constraint programming and computational intelligence techniques, presented in the literature in the field of operations research and production management, are generally inadequate for planning real-life production process. These methods are in fact dedicated to solving the standard problems such as shop floor scheduling or lot-sizing, or their simple combinations such as scheduling with batching. Whereas many real-world production planning problems require the simultaneous solution of several problems (in addition to task scheduling and lot-sizing, the problems such as cutting, workforce scheduling, packing and transport issues), including the problems that are difficult to structure. The article presents examples and classification of production planning and scheduling systems in the foundry industry described in the literature, and also outlines the possible development directions of models and algorithms used in such systems.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The problem considered in the paper is motivated by production planning in a foundry equipped with the furnace and casting line, which provides a variety of castings in various grades of cast iron/steel for a large number of customers. The quantity of molten metal does not exceed the capacity of the furnace, the load is a particular type of metal from which the products are made in the automatic casting lines. The goal is to create the order of the melted metal loads to prevent delays in delivery of goods to customers. This problem is generally considered as a lot-sizing and scheduling problem. The paper describes two computational intelligence algorithms for simultaneous grouping and scheduling tasks and presents the results achieved by these algorithms for example test problems.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji