Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 5
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The study focused on environmental evaluation of the disposed wooden railway sleeper gasification system used for electrical energy production. The aforementioned base technology was referred to the system producing electricity from disposed wooden railway sleepers through combustion. The evaluation was carried out using the LCA technique. The results show that in scope of impact on human health and ecosystems, the technology based on sleeper gasification is friendlier to the environment than the alternative technology. The technology of reference produces a lower environmental burden in scope of depletion of non-renewable natural resources. In comparison of the base technology (gasification) and the alternative technology (combustion), the end environmental effect shows that in scope of the analysis the base technology, i.e. the technology involving gasification of disposed railway sleepers, is more friendly to the environment.
Go to article

Abstract

W pracy przedstawiono koncepcję, model matematyczny oraz obliczenia symulacyjne dynamiki układu magazynowania energii elektrycznej wykorzystującego ciepło zgromadzone w rozgrzanym metalu, w metalurgicznym piecu do topienia aluminium. Przyjęto, iż do odzysku energii elektrycznej zastosowany będzie układ pracujący na zasadzie organicznego cykl Rankine’a (ORC). Analizie poddano również właściwości obiegu pośredniego pomiędzy układem magazynowania a odzysku. Przedstawiono przykładowy scenariusz ładowania przy uwzględnieniu rzeczywistej charakterystyki czasowej konwersji energii elektrycznej za pomocą farmy wiatrowej. Założono przy tym hipotetyczną charakterystykę zapotrzebowania na energię elektryczną przez użytkownika. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, z których wynika, że układ taki znakomicie nadaje się do stabilizacji zmiennej charakterystyki wytwarzania w odniesieniu do zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną oraz ciepło. Przedstawiono wyniki przebiegów czasowych ładowania pieca energią uzyskaną z farmy wiatrowej oraz rozładowania przez hipotetycznego użytkownika. Podano również charakterystyki zmienności ciepła akumulowanego w piecu, temperatury czynnika magazynującego, sprawności. W obliczeniach uwzględniono również wpływ oporu cieplnego izolacji na charakterystyki magazynowania energii. Zauważono, iż kluczowymi parametrami wpływającymi na sprawność układu są charakterystyka użytkowania układu (głównie czas oczekiwania na rozładowanie oraz ilość zmagazynowanej energii) oraz jakość izolacji termicznej pieca.
Go to article

Abstract

The use of torrefied biomass as a substitute for untreated biomass may decrease some technological barriers that exist in biomass co-firing technologies e.g. low grindability, high moisture content, low energy density and hydrophilic nature of raw biomass. In this study the TG-MS-FTIR analysis and kinetic analysis of willow (Salix viminalis L.) and samples torrefied at 200, 220, 240, 260, 280 and 300 °C (TSWE 200, 220, 240, 260, 280 and 300), were performed. The TG-DTG curves show that in the case of willow and torrefied samples TSWE 200, 220, 240 and 260 there are pyrolysis and combustion stages, while in the case of TSWE 280 and 300 samples the peak associated with the pyrolysis process is negligible, in contrast to the peak associated with the combustion process. Analysis of the TG-MS results shows m/z signals of 18, 28, 29 and 44, which probably represent H2O, CO and CO2. The gaseous products were generated in two distinct ranges of temperature. H2O, CO and CO2 were produced in the 500 K to 650 K range with maximum yields at approximately 600 K. In the second range of temperature, 650 K to 800 K, only CO2 was produced with maximum yields at approximately 710 K as a main product of combustion process. Analysis of the FTIR shows that the main gaseous products of the combustion process were H2O, CO2, CO and some organics including bonds: C=O (acids, aldehydes and ketones), C=C (alkenes, aromatics), C-O-C (ethers) and C-OH. Lignin mainly contributes hydrocarbons (3000-2800 cm−1), while cellulose is the dominant origin of aldehydes (2860-2770 cm−1) and carboxylic acids (1790-1650 cm−1). Hydrocarbons, aldehydes, ketones and various acids were also generated from hemicellulose (1790-1650 cm−1). In the kinetic analysis, the two-steps first order model (F1F1) was assumed. Activation energy (Ea) values for the first stage (pyrolysis) increased with increasing torrefaction temperature from 93 to 133 kJ/mol, while for the second stage (combustion) it decreased from 146 to 109 kJ/mol for raw willow, as well as torrefied willow at the temperature range of 200-260°C. In the case of samples torrefied at 280 and 300°C, the Ea values of the first and second stage were comparable to Ea of untreated willow and torrefied at 200°C. It was also found that samples torrefied at a higher temperature, had a higher ignition point and also a shorter burning time.
Go to article

Abstract

W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania koksu naftowego do produkcji metanolu. Wymieniono sposoby oraz omówiono istniejące instalacje przetwarzania koksu naftowego do gazu syntezowego dla produkcji metanolu i energii elektrycznej. Zaprezentowano możliwości rozwoju rynku metanolu w Polsce w kierunku chemii, paliw i dodatków dla paliw, a także produkcję olefin i benzyn. Przedstawiono koncepcję instalacji produkcji metanolu z koksu naftowego. Zaprezentowano model ekonomiczny oraz analizę wyników obliczeń przeprowadzonych w celu określenia opłacalności produkcji metanolu na bazie koksu naftowego, dla różnych scenariuszy dostaw węgla oraz opcji kosztów emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wykazano, że opłacalność projektu produkcji metanolu poprzez zgazowanie koksu naftowego jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania darmowych uprawnień do emisji CO2 oraz redukcji kosztów inwestycyjnych w stosunku do aktualnych predykcji. Nie gwarantuje to jednakże sukcesu przedsięwzięcia w przypadku znaczących spadków cen metanolu poniżej wartości prognozowanych w scenariuszu zmiennych cen.
Go to article

Abstract

In this paper some issues of the transition process from air- to oxy-combustion were investigated. Advantages of flexible combustion were described. Flexible combustion tests carried out at four European plants and five plants outside Europe of different scales of process and test parameters were presented. An analysis of the transition time from air to oxy-combustion of different laboratory and pilot scale processes was carried out. The “first-order + dead time” approach was used as a model to describe transition process. Transitional periods between combustion modes and characteristic parameters of the process were determined. The transition time depends not only on the facility’s capacity but also it is impacted by specific operational parameters.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more